Illustration cykelgata i Malmö

AFRY har utrett ny typ av trafikmiljö i Malmö

AFRY har arbetat med att studera olika effekter på Malmös första cykelgata, Hohögsgatan, kopplat till trygghet, framkomlighet och trafiksäkerhet, och jämfört hur dessa aspekter har påverkats av införandet av cykelgata. Resultatet bjuder på både väntade men även en del oväntade effekter.

Malmös första cykelgata – Hohögsgatan

Under slutet av 2020 invigdes Malmös första cykelgata på Hohögsgatan. En cykelgata, även kallat cykelfartsgata, är en i Sverige ny typ av trafikmiljö som innebär att motorfordon är tillåtna på cyklisternas villkor. Enligt regeringens definition av cykelgator tillåts hastigheter upp till 30 km/h. Regleringen finns sedan tidigare i bl.a. Nederländerna och Tyskland där den har bidragit till säkrare trafikmiljöer och bättre framkomlighet för cyklisterna. Eftersom cykelgatan är en så pass ny företeelse (regleringen kom till under december 2020) är kunskaperna om dess funktion relativt låga, åtminstone kopplat till svenska miljöer. För att öka kunskaperna kring trygghet, framkomlighet och trafiksäkerhet kopplat till cykelgatan genomförde AFRY en för- och efterstudie kopplat till åtgärder på Hohögsgatan. Arbetet slutfördes i augusti 2021, finansierades genom Skyltfonden och utfördes i samarbete med Malmö stad. Förhoppningen är att kunskaperna från rapporten kan bidra till implementeringen av ytterligare cykelgator i Sverige.

Ny typ av trafikmiljö

Åtgärderna som infördes på Hohögsgatan var av tillfällig karaktär, då de infördes innan själva regleringen var på plats. Därför var det inte helt säkert vilken effekt åtgärderna skulle få. De åtgärder som genomfördes inkluderade en sänkning av den rekommenderade hastigheten till 20 km/h, kant- och parkeringslinje, skyltad parkering, gummigupp, pollare, träd i urnor, väjningsplikt från tvärgator samt informationstavlor för cykelgata. Dessa åtgärder justerades sedan av gatukontoret efter hand. Studien utfördes genom observationer, enkätstudier och trafikmätningar gjorda under augusti 2020 och maj 2021. Däremellan infördes åtgärderna på gatan, åtgärder som hade sin utgångspunkt i den koncept- och potentialstudie som AFRY tog fram 2019 i samarbete med Malmö stad. I studien ställdes fem hypoteser för hur trafikanternas beteendes skulle förändras efter införandet av cykelgatan:

 

  1. Fler cyklister kommer att cykla i mitten av gatan och röra sig mer fritt över hela gatan.
  2. Färre cyklister kommer att cykla på trottoaren.
  3. Motorfordonens medelhastighet minskar.
  4. Antalet motorfordon som väjer för cyklister i korsningspunkter ökar.
  5. Gatan upplevs som mer trafiksäker och trygg.

 

Tryggheten minskade – trots lägre flöden och hastigheter av motorfordon

Jakob Sarvik , trafikplanerare på AFRY.

 

Blandade resultat – frågor kvarstår

Hypotes 1, 2 och 3 bekräftades, medan hypotes 4 och 5 inte styrktes av studien. Resultatet visar alltså att trots förbättrad trafiksäkerhet i form av sänkta hastigheter och flöden av motorfordon på gatan, så har inte den upplevda tryggheten förbättrats. Det kvarstår frågor över hur tydligheten i utformningen kan förbättras för att öka trafikanternas förståelse över hur cykelgatan är tänkt att fungera.

Bild på tom gata med farthinder och parkerade bilar i villakvarter
Cykelgatans utformning

Eftersom undersökningen gjordes mitt under pandemin kan detta ha medfört påverkan på människors resvanor vilket i förlängningen kan ha påverkat resultatet. Därtill ligger gatan i Malmös ytterkant och dessutom var åtgärderna endast av tillfällig karaktär. Resultatet ska därför tolkas med försiktighet och vidare studier bör göras.

 

Nästa steg är att få pröva hypoteserna på en centralt belägen cykelgata med permanenta åtgärder, för att se vilken effekt införandet av cykelgata får i den typen av miljö.

Charlotte Lindskog, trafikplanerare på AFRY.

 

Sedan tidigare har AFRY tagit fram ett flertal rapporter kring cykelgator och dess utformning. Arbetet utgjorde därför en naturlig fortsättning inom kartläggningen av detta tema. Därmed cementerar arbetet ytterligare AFRYs roll som inom Sverige ledande på området

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Malmström - Traffic Planner

Erik Malmström

Traffic Planner

Kontakta Erik Malmström

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Charlotte Lindskog - Uppdragsledare och trafikplanerare

Charlotte Lindskog

Uppdragsledare och trafikplanerare

Kontakta Charlotte Lindskog

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.