Juktan

AFRY medverkar i förstudie om återställande av Sveriges största pumpkraftverk

I takt med dagens ökande elbehov och mer intermittent kraft är det samtidigt viktigt att säkerställa den planerbara kraften så att el kan produceras när marknaden behöver den.

Ett sätt att säkerställa detta kan vara att lagra energi i så kallade vattenmagasin och just nu har Vattenfall startat en förstudie där möjligheten undersöks att återställa Juktans pumpkraftverk.

I förstudien har AFRY rollen som utredare inom teknikområdena aggregat, bygg, elkraft och tillstånd. Detta innebär att man hjälper Vattenfall att ta fram de underlag som krävs för både interna- och externa beslutsunderlag för att utreda möjligheten att återställa Juktans pumpkraftverk.

Juktans kraftverk ligger mellan sjöarna Storjuktan och Storuman i övre delen av Umeälven, 20 kilometer norr om Storumans kommun. Kraftverket var det första stora pumpkraftverket i Sverige och också det största pumpkraftverket i drift 1979-1996 med en lagringskapacitet på ~30 GWh. En ovanlig fördel med Juktans magasinsutformning är att man kan pumpa vatten från (Storjuktan-Blaiksjön) med en lägre potential och generera med en högre potential (Blaiksjön-Storuman).

Om Juktan återställs som pumpkraftverk kommer det att vara Sveriges största pumpkraftverk som har en lagringskapacitet på cirka 300 000 Teslabatterier. Detta gigantiska batteri kan lagra energi utan några större energiförluster när vattnet väl är pumpat till den högsta nivån i dammen Blaiksjön. Vidare är denna typ av storskalig energilagring nödvändig för att stabilisera elnätet och för att bidra till att möjliggöra de storskaliga industrisatsningarna i Norra Sverige som pågår.

Förstudien pågår fram till mitten på 2023 och vid beslut om återgång till pumpdrift är förväntad idrifttagning är 2031.