overview of grid

AFRY ökar nätkapaciteten i Stockholm för att passa framtiden

Fler människor än någonsin tidigare bor i städer idag. Med detta kommer ett stigande elbehov. Hushåll och industrier är båda stora konsumenter av el och konsumtionen kommer att öka ännu mer i och med den ökande elektrifieringen i samhället.

Storstockholm Väst är Svenska kraftnäts projektnamn på flera uppgraderingar i överföringsnätet, i de västra delarna av Stockholm. I detta nya projekt ersätts 220 kV överföringsledningar med nya 400 kV-ledningar för att öka kapaciteten i elnätet. Syftet med denna uppgradering är inte bara att öka driftsäkerheten i nätet utan också att förbereda infrastrukturen när regionen växer och elbehovet ökar i framtiden.

AFRY tilldelades nyligen uppdraget att detaljprojektera den nya kraftledning mellan Kronåsen och Beckomberga. Sträckan Kronåsen-Beckomberga ska byggas som markkabel, eftersom området ledningen passerar är tätt befolkat och magnetfältet från en luftledning skulle ha blivit för stort. Denna kraftledning ökar elnätets kapacitet och elnätets driftsäkerhet, både under normal drift och i samband med fel och underhållsarbete. Det minskar risken för strömavbrott i elnätet. Möjligheten att göra planerade avbrott i överföringsnätet förbättras också utan att överbelasta andra elektriska anslutningar.

Flera områden och olika korridorer har utretts för att finna den mest gynnasamma rutten. Här bidrar många faktorer när man bestämmer sig för en slutlig sträckning. Detta är en omfattande process och måste utföras med stor precision. Området är tätbefolkat med infrastruktur både över och under marken. I kombination med flera infrastrukturutvecklingar som pågår parallellt med detta projekt finns det ett stort behov av samordning. För att få en översikt över alla korsningar mellan den nya kabeln och den andra infrastrukturen används BIM, ett 3D-visualiseringskoncept. Denna modell hjälper till att visualisera och förhindra kollisioner mellan infrastrukturer. Modellen ger en bild som är närmare verkligheten än många mer traditionella verktyg som används i kabeldesign.

Nyligen har vi arbetat intensivt med att utveckla vårt BIM-koncept för kraftledningar, detta kan vara en game changer för hur vi genomför och kommunicerar i våra projekt. I utvecklingen av konceptet hade vi stor hjälp från våra vänner inom Transportation på infrastructuredivisionen. Med deras erfarenhet från BIM och vår djupa kunskap om transmissionsledningar kan vi leverera marknadsledande service till våra kunder, säger projektledare Victor Västernäs.

AFRY började arbeta i projektet i januari 2021 och planerar att leverera upphandlingsdokument och ritningar 2024. 2028 är den nya anslutningen planerad att tas i drift.