AA

AFRY säkrar kraftförsörjningen till Ostlänken

Med Ostlänken tas det första steget mot en ny stambana i Sverige. AFRY är sedan tidigare delaktiga i arbetet med Ostlänken och är sedan några månader tillbaka även ansvariga för att ta fram underlag inför upphandling och byggande av tre kopplingscentraler samt en ny omformarstation. Underlag ska även framställas för utbyggnad av två befintliga stationer och ett antal fördelningsstationer, som kommer att säkra kraftförsörjningen för den framtida Ostlänken.

Med Ostlänken tas det första steget mot en ny stambana i Sverige. Trafikverkets mål är att Ostlänken står klart för persontåg 2035. Då kan fler ta tåget och det blir lättare att ta sig mellan orterna Linköping, Norrköping, Nyköping och Södertälje samt Stockholm.

Nils R
Nils Rohlsson

Kortare restider och punktliga resor knyter Sverige närmare och skapar nya möjligheter att arbetspendla och studera. Vi får fler och mer pålitliga och hållbara resor och transporter för människor och näringsliv. I Sverige och vidare ut i Europa.

– Vi har bra erfarenhet från liknande projekt sedan innan, men då har vi främst jobbat stationsvis, inte med sex stationer på en gång som i detta fall. Det är den här bredden av uppdraget som är roligast – alla de utmaningar vi ställs inför, säger Nils Rohlsson, tekniksamordnare elkraft på AFRY.

Ett uppdrag som kräver god förståelse för hur elanläggningarna är uppbyggda

Arbetet omfattar planering, förprojektering, markundersökning, bygglov, inventering av fornlämningar och skyddsvärda naturområden, budgetunderlag för byggande av anläggningarna, riskanalys och anläggningsspecifika krav enligt Trafikverkets rutinbeskrivningar och styrande dokument.

Uppdraget omfattar sex stationer, där arbetet med varje station består av fyra skeden: funktionsutredning, förstudie, anläggningskrav järnväg och teknisk beskrivning (förfrågningsunderlag). Den tekniska beskrivningen ska gälla för kommande upphandlingar, där Trafikverkets standardiserade utrustningar kommer att ingå i underlagen för samtliga upphandlingar för Ostlänken.

– Det är ett uppdrag som kräver en god förståelse för hur elanläggningarna är uppbyggda – det kräver mycket erfarenhet och senior kompetens. Vi har ett jättebra team för att klara uppdraget, säger Nils Rohlsson.

Från AFRYs sida deltar drygt tio personer. Uppdraget pågår till september 2021, med en option på ytterligare sex månader för utökade arbetsuppgifter.

För mer information, vänligen kontakta Nils Rohlsson på nils.rohlsson@afry.com eller 072-208 37 52.