Ett uppkopplat vägtransportsystem – så blir det verklighet

Ett uppkopplat vägtransportsystem – så blir det verklighet

07/11/2022

Högre krav på mobilitet och rörlighet ökar vägtransportvolymen

AFRY bidrar till att få på plats ett hållbart, uppkopplat vägtransportsystem inom och mellan de nordiska länderna, och därefter i Europa.

Medborgarna ställer allt högre krav på mobilitet och rörlighet vilket innebär att vägtransportvolymen ökar. Samtidigt är väginfrastrukturen högt belastad, personskadorna i trafiken många och utsläppen från transportsektorn står för en tredjedel av de totala utsläppen i Sverige idag.

I en allt mer globaliserad värld med ett digitaliserat transportsystem ökar också behovet av harmonisering inom och över nationsgränser. Användaren gynnas av att få samma information på ett likartat sätt oberoende av vilket land hen befinner sig inom. Även för fordonsleverantörerna så underlättas arbetet om de tekniska integrationerna blir färre och mer likartade.

Innovation som möjliggörare

Innovation kommer att spela en viktig roll i arbetet med dessa utmaningar då de traditionella åtgärderna, såsom att bygga ut den fysiska infrastrukturen, varken är möjliga eller tillräckliga.

Därför har innovativa lösningar såsom förarstödsfunktioner och C-ITS-tjänster (Cooperative Intelligent Transport System, vilket innebär att två eller fler ITS-subsystem, t.ex. fordon, vägsideutrustning eller trafikledningscentral samverkar), utvecklats för att användare i transportsystemet ska vara bättre informerade och därigenom utnyttja transportinfrastrukturen på ett säkrare, miljövänligare, mer effektivt och smartare sätt. Det kan exempelvis handla om att man som förare får varningar om trafikfaror på vägnätet och anpassar sitt körsätt eller sin resväg därefter.

Samverkansprojektet NordicWay

För att adressera de uppenbara utmaningarna med ett förenat, uppkopplat vägtransportsystem startades år 2015 forskningsprojektet NordicWay, ett samverkansprojekt mellan de nordiska länderna.

I projektet har ett federerat nätverk av datautbytesplattformar, Interchange nodes, byggts upp för att möjliggöra datautbyte mellan olika aktörer och därigenom tester av C-ITS-tjänster.

AFRYS uppdrag – implementering av projektet

För att möjliggöra steget från forskningsprojekt till storskalig implementation har AFRY tillsammans med Lindholmen Sciencepark fått ansvar för att titta på möjliga implementeringsmodeller för datadelningsplattformarna inom NordicWay 3.

Arbetet sätter resultaten av NordicWay i ett internationellt perspektiv där fokus läggs på att titta på framtida affärsmodeller för datautbytesplattformen samt arkitekturen för framtidens uppkopplade vägtransportsystem.

Samverkansprojekt Nordicway

Ägarskap och finansiering kvarstår att lösa

Trots att det finns en politisk enighet på hög nivå om att digitalisering av vägtransportsystemet är nödvändig för att möjliggöra C-ITS-tjänster, och därigenom ett mer hållbart vägtransportsystem, så har det visat sig att det saknas viktiga pusselbitar. Tekniken för att dela data är på plats men utmaningar kopplat till styrning och affärsmodeller måste överbryggas för att lösningen ska kunna skalas upp och användas i verkligheten.

─ Det är fortfarande en öppen fråga hur datautbyte inom transportsektorn ska ske inom och mellan nationens gränser. Förhoppningen är att vårt arbete ska utgöra underlag för de nordiska länderna att fatta beslut om fortlevnaden av det federerade nätverk av dataplattformar som byggts upp inom NordicWay. Arbetet är inte minst viktigt för att de nordiska länderna fortsatt ska vara ledande inom digitalisering av vägtransportsystemet, säger Jenny Wikström, mobilitetsexpert på AFRY.

Fakta om NordicWay

NordicWay har utförts i tre delprojekt: NordicWay 1 (2015-2017), NordicWay 2 (2018-2020) och NordicWay 3 (2019-2023). Projektet är delfinansierat av EU och budgeten för de tre delprojekten uppgår till 40 MEUR. Totalt har över 300 deltagare medverkat från både offentlig verksamhet, akademi och den privata sektorn.

Kontakt

För ytterligare information, vänligen kontakta någon av våra experter inom området.

Jenny Wikström - Mobilitetsexpert

Jenny Wikström

Mobilitetsexpert

Kontakta Jenny Wikström

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

Jonas Höglund - Digital Market Manager

Jonas Höglund

Digital Market Manager

Kontakta Jonas Höglund

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

Du kanske också är intresserad av