Beräkning av en byggnads klimatpåverkan

Ny lag om klimatdeklaration

31/01/2022

Beräkning av en byggnads klimatpåverkan

De största utsläppen av växthusgaser från en byggnad ur ett livscykelperspektiv orsakas av materialet som används i byggproduktionen och från driftenergin under drift- och förvaltningsfasen. Den nya lagen som trädde i kraft vid årsskiftet är ett nytt steg i arbetet med att minska klimatpåverkan från byggandet i Sverige.

Enligt den nya lagen ska alla nybyggnadsprojekt som söker bygglov från och med 1 januari 2022 genomföra en klimatdeklaration. Syftet är att minska en byggnads klimatpåverkan under byggproduktionen.

Kraven kommer att öka

Boverket har föreslagit att kraven på klimatdeklaration ska skärpas successivt fram till år 2045. Det finns förslag på att den första skärpningen ska införas redan år 2027, då med krav på att redovisa klimatpåverkan under drift- och förvaltningsfasen. Enligt förslaget ska redovisningen även omfatta installationer, ytskikt och fast inredning.

Beräkning av en byggnads klimatpåverkan

En klimatdeklaration är en redovisning av den beräknade klimatpåverkan som en byggnad orsakar. Syftet i ett första steg är att öka kunskapen och medvetenheten kring en byggnads klimatutsläpp. Ett andra syfte är i ett nästa steg kunna införa gränsvärden för högsta tillåtna klimatpåverkan.

Stöd och verktyg från Boverket

Boverket har tagit fram en digital handbok som innehåller vägledning om vad lagkravet innebär och hur beräkning och deklarationen ska göras. Handboken innehåller också en klimatdatabas med generiska klimatdata för byggprodukter och energislag samt information om Boverkets klimatdeklarationsregister.

Kontakt

Har du frågor om klimatdeklaration, vänligen kontakta din lokala representant och expert eller våra ansvariga inom hållbart byggande:

Sarita Månsson på AFRY i Sundsvall, sarita.mansson@afry.com, 010-505 24 31
Karin Andersson på AFRY i Göteborg, karin.m.andersson@afry.com, 010-505 84 70.
Ida Vestlund på AFRY i Karlstad, ida.vestlund@afry.com, 010-505 17 79.
Madeleine Beck på AFRY i Stockholm, madeleine.beck@afry.com, 010-505 11 90.
Natasha Zdravkovski på AFRY i Malmö, natasha.zdravkovski@afry.com, 010-505 39 42.