AFRY Management Consulting Client cases

Nytt digitalt verktyg mäter hållbarhet

Alla verksamheter bör ha tillgång till verktyg som följer upp och mäter resultatet av sina ansträngningar. Teknikkonsulter på AFRY har utvecklat ett IT-verktyg som inte bara samlar hållbarhetsdata på ett ställe utan också mäter en verksamhets eller ett projekts verkliga hållbarhetsprestanda.

Verktyget, Sustainable Business Performance Indicators, SBPI, är en mätmodell som ger ett konkret svar på frågan hur hållbart ett bolag faktiskt är. Med ett 20-tal ekonomiska parametrar och 2 500 sociala och miljömässiga hållbarhetsaspekter som utgångpunkt måste varje verksamhet/bransch göra en väsentlighetsanalys av vilka parametrar som är viktiga för deras verksamhet och därmed för verksamhetens hållbarhetsprestanda.

SBPI - ett riktigt sätt att mäta hållbarhet
Kraven på ett mer hållbart företagande ökar ständigt vilket medför att det uppstår nya behov av att på ett systematiskt sätt mäta och följa upp hållbarhetsarbetet. Allt fler intressenter efterfrågar hållbarhetsdata, men många verksamheter saknar idag verktygen för att spåra den. SPBI är ett digitalt instrument som gör det möjligt att enkelt spåra data och mäta hållbarhetsprestanda på ett vetenskapligt sätt.

Hållbarhet är en komplex entitet som med sina tre dimensioner - social, ekonomisk och miljömässig – är svår att mäta. Begreppet inkluderar både kvantitativa variabler, som koldioxidutsläpp och könsfördelning, som kvalitativa värden så som kundnöjdhet och upplevd arbetsmiljö. För att kunna styra mot uppsatta mål och följa upp resultat över tid är det viktigt att mäta.

Helt digitaliserad mätmetod
SBPI är baserat på mjuk metrologi och traditionella mättekniska kärnvärden, vilket gör resultaten jämförbara över tid. Genom att mäta hållbarhetsprestanda med objektiva, jämförbara och repeterbara mätmetoder kan hållbarhetsarbetet styras mot uppsatta mål. SBPI har utvecklats av AFRYs specialister inom compliance, hållbarhet, produktutveckling och digitalisering, i nära samarbete med den mättekniska avdelningen på forskningsinstitutet RISE. Resultatet är en webbaserad plattform med en digitaliserad mätmodell som samlar in data, genomför beräkningar, analyserar och visualiserar mätresultatet på ett lättöverskådligt sätt för kunder, medarbetare och allmänhet att ta del av.

Applicerbart på olika branscher och verksamheter
SBPI gör det möjligt att följa upp hållbarhetsprestandan både på övergripande nivå och på detaljnivå. Modellen synliggör också sambandet mellan olika aktiviteter och hur de bidrar till hållbarhetsprestandan. SBPI bidrar till att säkerställa kopplingen mellan hållbarhetsarbetet och affärsstrategin. Modellen kan med fördel användas för att följa upp leverantörers hållbarhetsprestanda och enskilda projekts påverkan på miljön.

AFRYs hållbarhetsarbete definieras i SBPI utifrån AFRYs tre fokusområden: att bedriva ansvarsfulla affärer, att vara en attraktiv arbetsgivare samt att alltid erbjuda hållbara lösningar. Analysen ger ett värde som visar den totala hållbarhetsprestandan på en skala från 0 till 100, där värdet 100 ska betraktas som en utopi. Den första mätningen av AFRYs hållbarhetsprestanda med SBPI genomfördes i februari 2016 och gav ett värde på 59 av 100.

Jacob Rydholm - Business Unit Manager, Specialized Operational Excellence

Jacob Rydholm

Business Unit Manager, Specialized Operational Excellence

Kontakta Jacob Rydholm

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.