Swan standing on a rock in the water, old bridge in the background

Säkert och hållbart nyttjande av avloppsslam i Finland

Säkert och hållbart nyttjande av avloppsslam är för närvarande en av de främsta utmaningarna i norra Europa. Ny teknik för säker näringsämnes- och kolåtervinning står högt upp på önskelistan. En mycket lovande teknik är pyrolys, som kan användas för att framställa kol som är rikt på fosfor men fritt från mikroföroreningar och patogener.

Myndigheten Helsinki Regional Environmental Services Authority (HSY) implementerar under 2020 en pilotanläggning som får kapacitet för cirka 30 000 PE . Anläggningen ska användas för att utvärdera etableringen av en fullskalig pyrolysanläggning som skulle ha en kapacitet på cirka 300 000 PE och hantera allt slam från det nya reningsverket i Blominmäki.

AFRY har levererat experttjänster till HSY inom ramen för projektet sedan det startades 2017. I projektet används befintlig teknik på ett nytt sätt. För att genomdriva det krävs tvärvetenskaplig expertis och erfarenhet från olika branschsektorer och platser runtom i världen. AFRYs expertis inom pyrolysteknik, infrastruktur och tillståndsprocesser, liksom internationell närvaro i många länder – däribland Kina, Schweiz och Tyskland – ger stora fördelar i det unika projektet.