XX

Samverkan och tydligare ekonomiska incitament viktigt för att uppnå klimatneutralitet inom byggnader

Idag byggs det allt mer hållbart i hela Sverige. Drivkrafterna är en hög efterfrågan på marknaden såväl som en stark vilja att bidra till ett hållbart samhälle. Tillsammans har Tengbom och AFRY i Göteborg arrangerat ett rundabordssamtal om de utmaningar som branschen står inför inom klimatneutrala fastigheter.

Rundabordssamtalet ägde rum tidigare i våras på A Working Lab i Göteborg, som både AFRY och Tengbom varit involverade i. A Working Lab är Akademiska Hus nya kontors- och innovationsarena, tillika Västsveriges intelligentaste byggnad där smarta materialval har bidragit till en minskad klimatpåverkan med upp till 20 procent, jämfört med om mer traditionella material hade använts.

På plats fanns, förutom representanter från AFRY och Tengbom, personer från Akademiska Hus, Kraftstaden Fastigheter, Lokalförvaltningen på Göteborgs stad, Magnolia Bostad, Botrygg, Borås stad och Västfastigheter, Västra Götalandsregionen. Detta för att få en bredd av kunskapsinspel i samtalet.

Samtalet inleddes med en diskussion om hur deltagarna ser på klimatneutrala fastigheter inom sina respektive organisationer. De flesta var överens om att det är en komplex fråga, att definitionen av klimatneutrala byggnader måste konkretiseras och att klimatomställningen kan inte vänta. Definitionen måste även kunna uppdateras och justeras i takt med att branschens gemensamma kompetens inom klimatneutralitet ökar.

I flera fall är hållbarhetsambitionerna stora i det tidiga skedet, men därefter stannar många projektambitioner av, ofta när situationen blir mer komplicerad eller börjar kosta mer. Incitamenten för att bygga mer hållbart är idag inte tillräckligt starka. Det efterfrågas tydliga krav på hållbarhet i upphandling.

Under samtalet lyftes även vikten av att kompetensen delas, att det är viktigt att dela med sig av de lösningar som fungerar. Om samtliga projektdeltagare (inklusive beställare, projektledare, projektörer, entreprenörer etc.) tar ansvar för att inom ramen för projekten ha ett öppet och tillåtande klimat, så möjliggör det för fler att våga ta initiativ och föreslå nya lösningar. Det ökar chansen för olika aktörer att tillsammans hitta nya lösningar och utmana kravställningar.

– Det gläder mig att alla rundabordsdeltagare värdesätter arbetet mot klimatneutrala fastigheter och är öppna för att diskutera utmaningar och lösningar. Med samverkan och en samsyn om att kraven måste utvecklas kontinuerligt är vi på god väg, säger Kaia Eichler, chef för sektionen hållbart byggande på AFRY i Göteborg.

– Få saker engagerar oss på Tengbom så mycket som hållbar arkitektur. För oss handlar god och hållbar arkitektur om att säkerställa att miljöerna vi skapar uppfyller dagens såväl som framtidens behov utan att äventyra vare sig miljön eller klimatet. Därför tycker vi att det var mycket givande få diskutera dessa frågor och gemensamma utmaningar, säger Kerstin Sandholt, studiochef på Tengbom.

Sammanfattningsvis resulterade samtalen i en enighet kring att det finns ett behov av att skapa ekonomiska incitament för att driva på lösningar (inklusive tydliga mätetal). Långsiktighet nämndes också av flera deltagare – hur kan vi tänka smartare och mer långsiktigt vid inköp av material, istället för att fokusera på att det ska vara billigt vid inköpstillfället? Samtidigt finns en utmaning i att miljöfrågor sällan är incitament för personer som köper bostadsrätter – de flesta är generellt sett inte villiga att betala mer för att bo i en miljövänligare byggnad. Ett sätt att nå en bit på vägen skulle kunna vara för kommuner att ställa krav på miljöanpassat byggande vid markanvisningar.

Kontakt

Har du frågor om klimatneutrala byggnader eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller lediga jobb.

Ulf Gustavsson - CDO Affärsområde Buildings Sverige

Ulf Gustavsson

CDO Affärsområde Buildings Sverige

Kontakta Ulf Gustavsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.