Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF AB Bokslutskommuniké 2015

mån, 08/02/2016 - 13:00 CET
Regulatory

För mer information:

För mer information:  
Jonas Wiström, VD och koncernchef +46 70 608 12 20
Stefan Johansson, CFO +46 70 224 24 01

Fjärde kvartalet 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 717 (2 376) MSEK
 • Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster uppgick till 257 (205) MSEK
 • Rörelsemarginalen exkl jämförelsestörande poster var 9,5 (8,6) procent
 • Rörelseresultat uppgick till 261 (229) MSEK
 • Rörelsemarginalen var 9,6 (9,6) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 191 (171) MSEK
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 2,46 (2,21) kronor

Januari-december 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 9 851 (8 805) MSEK
 • Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster uppgick till 832 (747) MSEK
 • Rörelsemarginalen exkl jämförelsestörande poster var 8,4 (8,5) procent
 • Rörelseresultat uppgick till 839 (756) MSEK
 • Rörelsemarginalen var 8,5 (8,6) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 609 (553) MSEK
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 7,81 (7,16) kronor
 • Styrelsen föreslår en utdelning för år 2015 på 3,75 (3,50) kronor

Kommentar av VD Jonas Wiström:
ÅFs rörelseresultat i det fjärde kvartalet blev det högsta någonsin. Exklusive jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 257 (205) MSEK, en ökning med 25 procent, och rörelse­marginalen till 9,5 (8,6) procent. Samtliga divi­sioner ökar rörelseresultaten och samtliga ökar eller bibehåller rörelsemarginalen på en god nivå. Det är även glädjande att tillväxten är fort­satt stark med en omsättningsökning på 14 pro­cent, i kombination med goda kassaflöden.

Omorganisationen av divisionerna Industry och Technology har gett de synergier som identifie­rades och dessa har nu bidragit till det förbätt­rade resultatet.

Division Infrastructure fortsätter att leverera en hög tillväxt med bibehållen rörelsemarginal.

Division International, som har sitt säsongsmäs­sigt starkaste resultat i det fjärde kvartalet, fort­sätter att förbättra sitt resultat, trots en svag europeisk hemmamarknad inom energisektorn. Investeringar i kraftproduktion utgör en domi­nerande andel av divisionens affärsexponering. Arbetet som gjorts i divisionen med såväl omstruktureringar som en ökning av andelen projekt utanför Europa har fallit väl ut.

Under kvartalet togs ett viktigt steg på den starka infrastrukturmarknaden i Sverige och Norge när den norska teknikkonsulten Reinertsen och ÅF beslutade att slå ihop sina infrastrukturverksam­heter i Norge i ett samägt bolag från och med februari 2016. Samtidigt beslutades om ett för­värv av Reinertsens infrastrukturverksamhet i Sverige. Detta ger en god grund till en fortsatt tillväxt inom division Infrastructure.

De förvärv som genomförts under året har utvecklats väl. I och med förvärvet av LeanNova Engineering, som ursprungligen är en del av fd SAAB Automobiles utvecklingsavdelning, är ÅF den ledande och mest kompletta leverantören av utvecklingstjänster till fordonsindustrin i Nor­den. ÅF erbjuder helhetslösningar och har kom­petens för allt från att bygga ihop system till att utveckla kompletta personbilar.

Med förvärvet av PRC Engineering, och dess specialister stärks erbjudandet inom läkeme­delsbranschen. Samtidigt innebar förvärvet av EQC att ÅF stärkte erbjudandet av infrastruktur­tjänster inom väg och järnväg.

Antalet förvärv totalt uppgick under året till 6 st och förvärven tillförde en omsättningsökning på ca 800 MSEK räknat på helårsbasis.

Den starka avslutningen på året innebar att det totala rörelseresultatet för 2015 ökade till 832 (747) MSEK, en ökning med 11 procent, exklusive jämförelsestörande poster, och att omsättningen ökade med 12 procent. Trots en del utmanande marknadsförändringar, framförallt inom energi­sektorn har ÅF fortsatt tillväxtstrategin med bibe­hållen lönsamhet och ett starkt kassaflöde.

Omsättningen uppgår nu till över en miljard euro, vilket innebär att ÅF har överträffat det mål för 2015 som sattes upp för fem år sedan. ÅFs mål för 2020 innebär att ÅF ska omsätta minst 2 mil­jarder euro och uppnå en rörelsemarginal på minst 10 procent över en konjunkturcykel.


Huvudkontor:
ÅF AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: +46 10 505 00 10
www.afconsult.com / info@afconsult.com
Org.nr. 556120-6474


Informationen är sådan som ÅF AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande kl 13.00 den 8 februari 2016.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk

Related files