Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF AB Bokslutskommuniké januari - december 2013

tis, 11/02/2014 - 08:30 CET
Regulatory

För mer information:

 Jonas Wiström, VD och koncernchef +46 70 608 12 20

 Stefan Johansson, CFO       +46 70 224 24 01

 Viktor Svensson, Informationschef +46 70 657 20 26Fjärde kvartalet 2013

 * Nettoomsättningen uppgick till 2 291 (1 847) MSEK
 * Rörelseresultat uppgick till 274 (156) MSEK
 * Rörelseresultat exkl engångsposter uppgick till 220 (156) MSEK
 * Rörelsemarginalen exkl engångsposter var 9,6 (8,5) procent
 * Resultat efter skatt uppgick till 207 (117) MSEK
 * Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 5,37 (3,23) kronorJanuari - december 2013

 * Nettoomsättningen uppgick till 8 337 (5 796) MSEK
 * Rörelseresultat uppgick till 722 (481) MSEK
 * Rörelseresultat exkl engångsposter uppgick till 724 (481) MSEK
 * Rörelsemarginalen exkl engångsposter var 8,7 (8,3) procent
 * Resultat efter skatt uppgick till 525 (353) MSEK
 * Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 13,41 (10,13) kronor
 * Styrelsen föreslår en utdelning för år 2013 på 6,50 (5,50) kronor
 * Styrelsen föreslår en aktiesplit 2:1Kommentar av VD Jonas Wiström:

ÅFs rörelseresultat för det fjärde kvartalet blev det högsta i ÅFs historia
såväl med som utan engångsposter. Resultatet, exklusive engångsposter, uppgick
till 220 (156) MSEK. Rörelsemarginalen, exklusive engångsposter, uppgick till
9,6 (8,5) procent. Den högre marginalen beror bland annat på lägre centrala
kostnader jämfört med fjärde kvartalet i fjol.

Tillväxten uppgick till 24 procent i fjärde kvartalet, främst till följd av
förvärven av Epsilon och norska Advansia. Sammantaget är ÅF i dagsläget drygt
7 000 högt kvalificerade medarbetare med ett starkare och mer komplett
ingenjörserbjudande till kund än någonsin tidigare. Till detta kan ÅF erbjuda
över 20 000 ingenjörer i ett unikt nätverk.

ÅFs marknad, totalt sett, förbättrades något i kvartal fyra med en ökad
aktivitet inom ett antal viktiga kundsegment. Andelen projektåtaganden ökar och
utgör idag cirka 60 procent, vilket följer av strategin att skapa mervärde för
våra kunder genom långsiktiga och nära samarbeten.

Högst lönsamhet och tillväxt redovisade divisionerna Industry och
Infrastructure, båda med rörelsemarginaler närmare 12 procent i det fjärde
kvartalet. Technology har under hösten successivt förbättrat såväl resultat som
debiteringsgrad. Rörelsemarginalen uppgick till 8,3 (10,7) procent.
International vidhöll den positiva trenden i resultat, trots ett försämrat
efterfrågeläge i Ryssland och övriga Europa. Rörelsemarginalen ökade till 6,6
(5,9) procent.

Bokslutet för helåret 2013 innehåller engångsposter av väsentlig storlek. Dels
kostnader om 55 MSEK för integrationen av Epsilonförvärvet som belastade
resultatet för årets sex första månader. Dels redovisningsmässiga justeringar,
som beskrivs under "Nettoomsättning och resultat", vilka gav upphov till en
positiv resultateffekt om 53 MSEK i fjärde kvartalet.

Marknadsprognosen för 2014 är försiktigt optimistisk. Marknaden för
infrastruktur bedöms fortsatt stark. Flera signaler pekar på att
marknadsutsikterna för industrin är mer positiv än för ett år sedan.
Energimarknaden fortsätter att präglas av en låg investeringsnivå i Europa men
med bättre utsikter på marknaderna i Asien och Sydamerika. Sammantaget bedöms
ÅFs totala marknad gradvis förbättras under 2014, jämfört med 2013.

ÅFs viktigaste mål är att fortsätta prestera lönsamhet i toppskiktet av
branschen, oavsett vilket konjunkturläge som råder. Ambitionen är att fortsätta
växa med lönsamhet såväl organiskt som genom nya bolagsförvärv. Nya långsiktiga
finansiella mål för ÅF-koncernen, Vision 2020, kommer att presenteras i slutet
av det första kvartalet.

Huvudkontor:
ÅF AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: +46 10 505 00 10
www.afconsult.com / info@afconsult.com
Org.nr. 556120-6474

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som ÅF AB är skyldig att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den
11 februari klockan 08.30.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa
bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla
framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall
blir annorlunda.Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk


Related files