Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF AB Bokslutskommuniké januari-december 2016

fre, 03/02/2017 - 11:30 CET
Regulatory

För mer information:

För mer information:

Jonas Wiström, VD och koncernchef, +46 70 608 12 20
Stefan Johansson, CFO, +46 70 224 24 01

Ökat resultat och fortsatt tillväxt

Jonas Wiström kommenterar:
ÅFs rörelseresultat blev det högsta någonsin både för fjärde kvartalet och helåret. Resultatet och den höga förvärvstakten i kombination med att vi i år blivit rankade som Sveriges mest populära arbetsgivare bland civilingenjörer av Universum, ger oss en bra plattform för fortsatt tillväxt under 2017.

Fjärde kvartalet 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 138 (2 717) MSEK
 • Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster uppgick till 297 (257) MSEK
 • Rörelsemarginalen exkl jämförelsestörande poster var 9,5 (9,5) procent
 • Rörelseresultat uppgick till 302 (261) MSEK
 • Rörelsemarginalen var 9,6 (9,6) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 221 (191) MSEK
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 2,84 (2,46) kronor

Januari-december 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 11 070 (9 851) MSEK
 • Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster uppgick till 964 (832) MSEK
 • Rörelsemarginalen exkl jämförelsestörande poster var 8,7 (8,4) procent
 • Rörelseresultat uppgick till 965 (839) MSEK
 • Rörelsemarginalen var 8,7 (8,5) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 711 (609) MSEK
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 9,32 (7,81) kronor
 • Styrelsen föreslår en utdelning för år 2016 på 4,50 (3,75) kronor

KOMMENTAR VD JONAS WISTRÖM

ÅFs rörelseresultat blev det högsta någonsin för såväl fjärde kvartalet som helåret 2016. Exklusive jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet för kvartalet till 297 (257) MSEK, en ökning med 16 procent. Samtidigt är tillväxten fortsatt god med en omsättningsökning på 15 procent. I linje med ÅFs strategi genomfördes i fjärde kvartalet ett flertal förvärv som har stärkt ÅFs närvaro i Danmark och Schweiz. I Norge fortsätter tillväxten och för året uppgick den till över 40 procent.

ÅF bedömer att marknadsutsikterna är något mer positiva jämfört med samma period föregående år. Det är en fortsatt god efterfrågan från vissa delar av industrisektorn framförallt inom fordons-, pappersmassa-, livs- och läkemedelsindustrin. Samtidigt är efterfrågan inom samhällsbyggnad stark inom såväl väg och järnväg som byggnadssektorn. Efterfrågan inom områdena förnybar energi, transmission och distribution har ökat och för den svaga gruv-, stål- och kärnkraftsindustrin noteras tecken på en stabilisering.

Division Industry uppvisar en lönsam tillväxt. Fordonsaffären i Kina utvecklas fortsatt väl och i fjärde kvartalet  erhöll ÅF även ett treårigt uppdrag för AB Volvo i Brasilien. Division Industrys erbjudande stärktes genom förvärvet av Reinertsens svenska verksamhet inom kemi och petrokemi, med drygt 100 medarbetare.

På den starka infrastrukturmarknaden tar division Infrastructure marknadsandelar och uppvisar en stark tillväxt på 27 procent. Lönsamheten är fortsatt stabil på över 10 procent även om investeringar i framför allt Norge har påverkat lönsamheten negativt kortsiktigt. Efterfrågan på divisionens tjänster är hög i hela Skandinavien. Tillväxten i Norge fortsätter och verksamheten i Danmark stärks genom förvärvet av bolaget Midtconsult.

Division International gör traditionsenligt ett säsongsmässigt starkt avslut på året. Marknaden för kraftproduktion i Europa är fortsatt svag, medan efterfrågan i  Afrika och Sydostasien är fortsatt stark. Under kvartalet förvärvades Edy Toscano, ett ledande ingenjörs- och konsultföretag i Schweiz inom framför allt infrastruktur. Genom förvärvet blir ÅF en av de största ingenjörs- och konsultbolagen i Schweiz. ÅF breddar också sitt energierbjudande genom förvärvet av det internationella solenergiföretaget Aries.

Division Technology fortsätter att växa, framförallt organiskt, med fortsatt god lönsamhet. Efterfrågan på inbyggda system och digitala lösningar var fortsatt god, speciellt inom fordonsindustrin. Tillsammans med ÅFs breda branschkompetens och division Technologys djupa kunskap inom applikations- och systemutveckling för den uppkopplade världen, skapas ett starkt erbjudande inom digital transformation. Denna digitaliseringskompetens  blir en allt viktigare del av ÅFs hela erbjudande för kunder inom såväl industri-, infrastruktur- som energiområdet.

Den starka avslutningen innebar att årets rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 964 (832) MSEK, en ökning med 16 procent. Förvärvstakten har varit hög under 2016 och totalt förvärvades femton bolag med en omsättning på totalt 1,5 miljarder SEK.  Förvärven har positionerat ÅF för ytterligare tillväxt framför allt i Norge, Danmark och Schweiz, och även inom nya områden, som t ex arkitektur i och med förvärvet av sandellsandberg.

De genomförda förvärven 2016 säkerställer en god tillväxt för 2017. Detta kombinerat med det finansiella resultatet samt ÅFs höga ranking som attraktiv arbetsgivare för civilingenjörer, ger företaget en mycket bra plattform för fortsatt tillväxt under 2017. Målet för 2020 kvarstår, att omsätta minst 2 miljarder euro och uppnå en rörelsemarginal på minst 10 procent över en konjunkturcykel.

Huvudkontor:
ÅF AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: +46 10 505 00 10
www.afconsult.com / info@afconsult.com
Org.nr. 556120-6474

Denna information är sådan information som ÅF AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 februari kl 11.30.CET.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk

Related files