AFRY press release generic image

ÅF AB Delårsrapport januari - juni 2013

fre, 07/12/2013 - 08:30
Regulatory

För mer information:

 Jonas Wiström, VD och koncernchef +46 70 608 12 20

 Stefan Johansson, CFO       +46 70 224 24 01

 Viktor Svensson, Informationschef +46 70 657 20 26Andra kvartalet 2013
 * Nettoomsättningen uppgick till 2 152 (1 359) MSEK
 * Rörelseresultat uppgick till 153 (122) MSEK
 * Rörelseresultat exkl integrationskostnader uppgick till 191 (122) MSEK
 * Rörelsemarginalen exkl integrationskostnader var 8,9 (9,0) procent
 * Resultat efter skatt uppgick till 107 (90) MSEK
 * Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 2,70 (2,66) kronor


Januari - Juni 2013
 * Nettoomsättningen uppgick till 4 277 (2 766) MSEK
 * Rörelseresultat uppgick till 319 (249) MSEK
 * Rörelseresultat exkl integrationskostnader uppgick till 374 (249) MSEK
 * Rörelsemarginalen exkl integrationskostnader var 8,7 (9,0) procent
 * Resultat efter skatt uppgick till 227 (182) MSEK
 * Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 5,75 (5,38) kronor


Kommentar av VD Jonas Wiström:

ÅFs rörelseresultat, exklusive integrationskostnader, ökade med drygt 50 procent
till 191 (122) MSEK under det andra kvartalet. Integrationskostnaden för
Epsilon, som förvärvades i slutet av 2012, uppgick till totalt 55 MSEK, varav
återstående 38 MSEK belastade det andra kvartalet. Därutöver påverkades
resultatet av en reaförlust om 6 MSEK relaterat till en avyttring av aktier i
ett intressebolag i Spanien.

Kostnadssynergierna, relaterade till förvärvet av Epsilon, bedöms överstiga 80
MSEK årligen med full effekt från 2014. Epsilon verkar sedan den 1 januari under
ÅFs varumärke och samordningen av konsultrörelsen har utvecklats väl. Samgåendet
har väsentligen förstärkt ÅFs marknadsposition och möjligheten till att göra
större kundåtaganden inom industrin och FoU-intensiva branscher.

ÅFs rörelsemarginal, inklusive integrationskostnader, uppgick till 7,1 (9,0)
procent under det andra kvartalet. Rensat för integrationskostnader var
marginalen 8,9 (9,0) procent. Den lägre marginalen har sin huvudförklaring i en
något lägre debiteringsgrad inom divisionerna Industry och Technology jämfört
med samma period i fjol.

Vid en jämförelse med årets första kvartal kunde en viss förbättring noteras i
marknaden. Industri- och energiinvesteringarna var svagt ökande samtidigt som
marknaden för infrastruktur var oförändrat stark. Detta ledde till att ÅFs
debiteringsgrad steg under det andra kvartalet jämfört med inledningen på året.
Bedömningen är att den långsamma förbättringen av marknaden kommer att fortsätta
framöver.

Tillväxten för ÅF-koncernen uppgick till över 50 procent i andra kvartalet,
varav huvuddelen är hänförlig till förvärven av Epsilon och norska Advansia. Den
organiska tillväxten uppgick till 9 procent.

Högst lönsamhet i andra kvartalet redovisade division Infrastructure med en
rörelsemarginal om 13,0 (10,8) procent. Rörelsevinsten steg med över 60 procent
under god tillväxt. Glädjande var även att Industry, under stark organisk
tillväxt, ökade resultatet snabbare än väntat jämfört med årets första tre
månader, och uppnådde en rörelsemarginal om 10,9 (12,1) procent. Division
International verkade på en fortsatt relativt svag marknad i Europa, men kunde
ändå vidhålla den positiva lönsamhetstrenden. Rörelsemarginalen uppgick till
7,5 (5,1) procent. Technology märkte av ett mer blandat efterfrågeläge och
levererade en rörelsemarginal om 7,0 (8,0) procent.

ÅFs viktigaste mål är att fortsätta prestera lönsamhet i toppskiktet av
branschen - oavsett konjunkturläge. Bolaget har i dag över 7 000 högt
kvalificerade medarbetare och ett nätverk med 17 000 oberoende konsulter.
Ambitionen är att skapa värde genom fortsatt tillväxt, såväl organiskt som genom
nya bolagsförvärv.Huvudkontor:
ÅF AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: +46 10 505 00 10
www.afconsult.com / info@afconsult.com
Org.nr. 556120-6474

Informationen i denna delårsrapport är sådan som ÅF AB är skyldig att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den
12 juli 2013 kl 08.30.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa
bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla
framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall
blir annorlunda.

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk
Related files