Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF AB Delårsrapport januari - juni 2015

mån, 13/07/2015 - 10:30 CEST
Regulatory

För mer information:

För mer information:  
Jonas Wiström, VD och koncernchef  +46 70 608 12 20
Stefan Johansson, CFO +46 70 224 24 01

Andra kvartalet 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 589 (2 281) MSEK
 • Rörelseresultat uppgick till 260 (207) MSEK
 • Rörelsemarginalen var 10,0 (9,1) procent
 • Rörelseresultat exkl engångsposter uppgick till 225 (207) MSEK
 • Rörelsemarginalen exkl engångsposter var 8,7 (9,1) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 199 (154) MSEK
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 2,55 (2,00) kronor

Första halvåret 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 986 (4 556) MSEK
 • Rörelseresultat uppgick till 466 (408) MSEK
 • Rörelsemarginalen var 9,4 (8,9) procent
 • Rörelseresultat exkl engångsposter uppgick till 432 (408) MSEK
 • Rörelsemarginalen exkl engångsposter var 8,7 (8,9) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 351 (303) MSEK
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 4,51 (3,92) kronor

Kommentar av VD Jonas Wiström:

ÅFs rörelseresultat, exklusive engångsposter, ökade med 9 procent till 225 (207) MSEK under det andra kvartalet. Det är det högsta resultat ÅF redovisat hittills under ett andra kvartal - och detsamma gäller för första halvåret ackumulerat, detta trots kostnader i samband med omstruktu­reringen av delar av verksamheten. Rörelsemar­ginalen uppgick till 8,7 (9,1) procent i det andra kvartalet. Debiteringsgraden har förbättrats ytterligare och uppgick till 77,8 (76,6) procent. Sedan årets början har sex verksamheter förvär­vats, vilka på helårsbasis förväntas bidra med en omsättning om ca 800 MSEK. Omsättningen ökade med 13,5 procent, varav 6,3 procentenhe­ter utgjordes av organisk tillväxt.

Omorganisationen av verksamheterna inom divi­sionerna Industry och Technology har mottagits väl. Förändringen innebär att division Techno­logy per 1 juli renodlas till en verksamhet med fokus på digitalisering och det uppkopplade sam­hället, medan division Industry tar över ansvaret för de verksamhetsdelar som fokuserar på meka­nisk konstruktion, och kan därmed erbjuda hel­hetslösningar för produkt- och produktionsut­veckling. Som ett resultat av denna omorganisa­tion har ett antal effektiviseringsåtgärder genom­förts. Kostnaden för dessa åtgärder har belastat det andra kvartalet och uppgår till 10 MSEK. Arbetet med att identifiera effektiviseringsåtgär­der kommer att fortsätta och avslutas under näst­kommande kvartal.

ÅF har nu drygt 7 700 medarbetare med ett star­kare och mer komplett ingenjörserbjudande än någonsin tidigare. Till detta kan ÅF erbjuda kun­derna cirka 25 000 ingenjörer i ett eget och unikt partnernätverk. Glädjande är att fler och fler kun­der upptäcker ÅFs bredd av teknologier och möj­lighet till helhetsåtaganden. Exempel på det åter­finns bland annat inom samhällsbyggnadssek­torn där ÅF levererat mobila tjänster tillsammans med väg- och järnvägskompetens.

Trenden från slutet av det första kvartalet fort­satte i det andra kvartalet med en sammantaget starkare efterfrågan på bolagets tjänster, jämfört med slutet av föregående år och början av 2015. Inom infrastruktur är efterfrågan fortsatt hög medan industrimarknaden har förbättrats och stabiliserats på en högre nivå. Energisektorn fort­sätter att präglas av en låg investeringsnivå i Nor­den och övriga Europa.

Division Infrastructure rapporterade en tillväxt på 15 procent och en rörelsemarginal på 11,8 (12,4) procent i kvartalet. För division Industry är efterfrågebilden mer varierad. Återhämtningen i industrimarknaden som inleddes i slutet av före­gående kvartal fortsatte, medan efterfrågan från energisektorn är fortsatt svag. Tack vare divisio­nens storlek och flexibilitet med möjlighet att flytta resurser mellan branscher och en högre efterfrågan levererades ett starkt kvartal med en marginal på 11,1 (10,6) procent. Tillväxten upp­gick till 10,0 procent varav den den organiska till­växten var negativ med 2,4 procent.

För division International, som verkar på en svag energimarknad i Europa, har omstruktureringsåtgärder och etableringar på nya geografiska marknader givit resultat. Tillväx­ten, exklusive avyttringen av Lonas, uppgick till 19 procent och marginalen till 6,0 (3,3) procent i kvartalet. Rensat för valutaeffekter var motsva­rande tillväxt 8 procent. Division Technology ökade omsättningen med 17 procent och resulta­tet med 11 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 7,3 (7,6) procent. Arbetet med att förbättra lönsamheten har intensifierats.

ÅFs position inom infrastrukturmarknaden stärktes ytterligare och under kvartalet genom­fördes två förvärv, dels EQC Group med cirka 180 medarbetare inom väg och järnväg, dels L.E.B Consult med cirka 50 medarbetare inom VVS-projektering och energieffektiviseringar.

ÅFs viktigaste mål är att vara mest lönsamt av de närmast jämförbara bolagen i branschen och uppnå en rörelsemarginal på minst 10 procent över en konjunkturcykel. Detta skall kombineras med tillväxt - såväl organiskt som via bolagsför­värv. Ett av ÅFs långsiktiga mål innebär att ÅF skall omsätta minst 2 miljarder euro år 2020.

Huvudkontor:
ÅF AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: +46 10 505 00 10
www.afconsult.com / info@afconsult.com
Org.nr. 556120-6474

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Informationen är sådan som ÅF AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 13 juli kl 10.30

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk

Related files