Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF AB Delårsrapport januari-juni 2016

ons, 13/07/2016 - 10:30 CEST
Regulatory

För mer information:
Jonas Wiström, VD och koncernchef, +46 70 608 12 20
Stefan Johansson, CFO , +46 70 224 24 01

För mer information:
Jonas Wiström, VD och koncernchef, +46 70 608 12 20
Stefan Johansson, CFO , +46 70 224 24 01

ÅF redovisar ett ökat resultat och en fortsatt tillväxt

Andra kvartalet 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 942 (2 589) MSEK
 • Rörelseresultatet exkl jämförelsestörande poster uppgick till 284 (225) MSEK
 • Rörelsemarginalen exkl jämförelsestörande poster var 9,7 (8,7) procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 281 (260) MSEK
 • Rörelsemarginalen var 9,5 (10,0) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 211 (199) MSEK
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 2,75 (2,55) kronor

Första halvåret 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 585 (4 986) MSEK
 • Rörelseresultatet exkl jämförelsestörande poster uppgick till 504 (432) MSEK
 • Rörelsemarginalen exkl jämförelsestörande poster var 9,0 (8,7) procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 501 (466) MSEK
 • Rörelsemarginalen var 9,0 (9,4) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 372 (351) MSEK
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 4,85 (4,51) kronor

KOMMENTAR VD JONAS WISTRÖM

ÅFs rörelseresultat uppgick till 281 MSEK, vilket är det högsta kvartalsresultatet någonsin. Samtidigt redovisas en fortsatt hög tillväxt och ett starkt kassaflöde. Tre av fyra divisioner redovisar en rörelsemarginal över 10 procent. Inom division International är rörelsemarginalen oförändrad, trots en utmanande marknadssituation.

ÅF bedömer att marknadsbilden är i stort sett oförändrad jämfört med föregående kvartal. Det är en fortsatt stor variation mellan olika branscher med stark efterfrågan från fordons-, pappersmassa-, livs- och läkemedelsindustrin, samhällsbyggnad och infrastrukturprojekt inom såväl väg och järnväg som byggnadssektorn. Den svaga efterfrågan inom kärnkraft, oljeindustrin och råvarusektorn kvarstår. ÅF ser dock positivt på den svenska energiöverenskommelsen som medför ett behov av ökade investeringar inom energisektorn inklusive kärnkraft i Sverige.

För att ytterligare öka lönsamheten har ÅF initierat ett andra kostnadsbesparingsprogram inom divisionerna Industry och Technology samt inom moderbolaget, vilket medförde omstruktureringskostnader i kvartalet på 25 MSEK. Åtgärderna förväntas ge en årlig besparing på ca 38 MSEK.

Division Infrastructure redovisar en stark tillväxt med god lönsamhet. Tillväxten är stark inom väg och järnväg men även byggnadssektorn har en god och ökande tillväxttakt. Design och arkitektur får en allt större betydelse i det hållbara samhället. Genom förvärvet av sandellsandberg förstärks ÅFs breda erbjudande inom samhällsbyggnad och arkitektur, vilket också innebär att ÅF kommer in tidigare i projektfasen.  Integrationen av ÅF Reinertsen i Norge går enligt plan.

Division Industry fortsätter att öka andelen helhetsåtaganden. Med sin erfarenhet av att leda stora och komplexa projekt, tillsammans med sin breda kompetens inom många teknikområden säkerställs kundernas krav på teknisk kompetens, leveranssäkerhet, kvalitet och kostnad. Fordonsindustrin fortsätter att utvecklas starkt, inte minst i Kina. Under kvartalet etablerade ÅF en permanent närvaro i Shanghai för att möta den ökande efterfrågan på kvalificerad produktutvecklingskompetens från kinesiska biltillverkare.

Division International uppvisar en negativ tillväxt till följd av en krympande marknad i Europa. Omsättningen påverkas även negativt av den politiska oron i Brasilien samt uppskjutna beslut om investeringar inom kärnkraft i Europa och Asien. Orderingången under kvartalet är dock god och kommer att påverka det andra halvåret positivt.

Division Technology fortsätter att öka tillväxten och förbättra lönsamheten på en växande marknad inom digitalisering och inbyggda system. Förbättringarna är framför allt ett resultat av en ökad debiteringsgrad och bättre priser samtidigt som det besparingsprogram som initierades under hösten 2015 gett effekt.

Sammantaget har ÅF aldrig varit starkare. ÅFs teknologiska bredd i kombination med kvalitets- och leveranssäkerhet uppskattas mer och mer av ÅFs kunder. Målet för 2020 kvarstår, där ÅF ska omsätta minst 2 miljarder euro och uppnå en rörelsemarginal på minst 10 procent över en konjunkturcykel.

Huvudkontor:
ÅF AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: +46 10 505 00 10
www.afconsult.com / info@afconsult.com
Org.nr. 556120-6474

Informationen är sådan som ÅF AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande kl 10.30 den 13 juli, 2016.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk

Related files