Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF AB - Delårsrapport januari - mars 2012

mån, 07/05/2012 - 10:15 CEST
Regulatory

För mer information:

VD och koncernchef Jonas Wiström, +46 70 608 12 20
CFO Stefan Johansson, +46 70 224 24 01
Informationschef Viktor Svensson, +46 70 657 20 26

Första kvartalet 2012

  * Nettoomsättningen uppgick till 1 407 (1 240) MSEK
  * Rörelseresultatet uppgick till 127 (100) MSEK
  * Rörelsemarginalen var 9,0 (8,1) procent
  * Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 2,72 (2,27) kronor

Kommentar av VD Jonas Wiström:

ÅFs rörelseresultat ökade till 127 MSEK och rörelsemarginalen blev totalt 9,0
(8,1) procent. En viktig orsak till förbättringen var att division
Infrastructure ökade resultatet med över 70 procent och redovisade en
rörelsemarginal om 11,9 (7,8) procent i det första kvartalet.

Det relativt stabila konjunkturläget i Norden och ÅFs starka marknadsposition
bidrog till att tre av fyra divisioner (Infrastructure, Industry och Technology)
kunde prestera rörelsemarginaler över 11 procent i kvartalet.

Division Energy fortsatte att underprestera resultatmässigt. Orsaken är främst
fortsatt låg sysselsättning inom kärnkraftsområdet och försämrad lönsamhet i
Ryssland.
En strategisk åtgärd för högre lönsamhet i ÅFs internationella verksamhet togs
under första kvartalet genom beslutet att dela upp division Energy i två
divisioner (International North respektive International South) från och med den
1 april. Den nya strukturen kommer att skapa ett tydligare och starkare
marknadsfokus för hela ÅFs utbud.

Det förbättrade resultatet för ÅF-koncernen och ett minskat rörelsekapital
bidrog till ett starkt förbättrat kassaflöde.

Tillväxten för ÅF uppgick till 13 procent, varav cirka 12 procent var organisk
tillväxt.

ÅFs verksamheter på de nordiska marknaderna noterade en fortsatt god efterfrågan
med en stark orderingång. En trend är att ÅF vunnit allt större projekt under
det senaste året - exempelvis för Svensk Kärnbränslehantering (SKB), Skanska
Healthcare, Trafikverket och Femern A/S i Danmark.

ÅF fortsätter med selektiv rekrytering och aldrig tidigare har intresset för att
söka sig till ÅF varit större. I första kvartalet utsågs ÅF till Sveriges 6:e
(7:e) mest attraktiva arbetsgivare bland ingenjörsstudenter (Universum) och ÅF
är idag branschens populäraste arbetsgivare bland studenter liksom
yrkesverksamma ingenjörer, där ÅF är nr 2 (3). Även utanför Sverige är ÅF en
populär arbetsgivare, med en placering bland de 50 mest attraktiva bolagen i
Europa. Möjligheten att kunna attrahera de bästa tekniska konsulterna till ÅF är
en kritisk framgångsfaktor.

Det övergripande målet kvarstår: ÅF skall fortsätta leverera lönsamhet i
toppskiktet av branschen och växa med cirka 15 procent per år. Ambitionen är att
växa via organisk tillväxt och förvärv till ungefär lika delar. En stark
balansräkning ger goda förutsättningar för fortsatta förvärv.

Huvudkontor:
ÅF AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: 10 505 00 10
www.afconsult.com / info@afconsult.com
Org.nr. 556120-6474

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som ÅF AB är skyldig att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den
7 maj 2012 klockan 10.15.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa
bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla
framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall
blir annorlunda.Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk


Related files