Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF AB Delårsrapport januari - mars 2015

ons, 29/04/2015 - 11:00 CEST
Regulatory

För mer information:

För mer information:

Jonas Wiström, VD och koncernchef +46 70 608 12 20
Stefan Johansson, CFO +46 70 224 24 01
Viktor Svensson, Marknadschef +46 70 657 20 26

Första kvartalet 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 397 (2 276) MSEK
  • Rörelseresultat uppgick till 207 (200) MSEK
  • Rörelsemarginalen var 8,6 (8,8) procent
  • Resultat efter skatt uppgick till 152 (149) MSEK
  • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 1,95 (1,92) kronor

Kommentar av VD Jonas Wiström:

ÅFs rörelseresultat ökade till 207 (200) MSEK under det första kvartalet 2015. Det är det högsta resultat ÅF redovisat hittills under ett första kvartal. Rörelsemarginalen uppgick till 8,6 (8,8) procent. Inledningen på det första kvartalet var svagare än förväntat. Däremot var avslutningen stark och debiteringsgraden steg med 2 procentenheter mellan januari och mars.

Tillväxten för ÅF-koncernen, exklusive avyttrade verksamheter, uppgick till närmare 7 procent i första kvartalet. Tillväxten exkluderat förvärv var 3 procent.  ÅF är i dag 7 600 högt kvalificerade medarbetare med ett starkare och mer komplett erbjudande till kund än någonsin tidigare. Till detta kan ÅF erbjuda kund cirka 25 000 ingenjörer i ett unikt nätverk.

Högst lönsamhet levererade division Infrastructure med en rörelsemarginal om 12,8 (11,9) procent. Tillväxten var 9 procent, varav merparten organisk. Industry inledde kvartalet svagt på grund av minskade investeringar på energimarknaden i Sverige. Industrys storlek och förmåga att snabbt kunna byta mellan branscher i kombination med en industrimarknad som visar tecken på en återhämtning, gör att kvartalet slutade starkt. Sammantaget innebar detta att rörelsemarginalen i kvartalet uppgick till 10,0 (10,1) procent. Division International kunde vidhålla trenden med gradvis förbättrade resultat trots en fortsatt svag energimarknad i Europa samt negativa valutaeffekter. Rörelsemarginalen var 4,6 (4,0) procent i kvartalet. Division Technology uppvisade god tillväxt men i spåren av en fortsatt svag marknad i södra Sverige minskade rörelsemarginalen till 6,8 (8,6) procent. Åtgärder har vidtagits under kvartalet för att förbättra lönsamheten.

Två viktiga förvärv med totalt cirka 450 högt kvalificerade ingenjörer förstärkte ÅF under kvartal ett. Dels PRC Engineering med en stark position på marknaden inom framförallt läkemedelsindustrin, dels LeanNova med unik helhetskompetens inom fordonsindustrin. Bägge förvärven följer strategin om att skapa mervärde för våra kunder genom att erbjuda branschkunnande, teknisk bredd samt långsiktiga och nära samarbeten. ÅF fortsätter att vinna större och större förtroende hos kunderna och andelen projektåtaganden fortsätter att öka.

Konjunkturläget bedöms vara något starkare jämfört med vid årsskiftet, bekräftat av en generellt sett stark avslutning på kvartalet. Marknaden för infrastruktur uppskattas vara fortsatt stark medan industrimarknaden visar tecken på förbättringar. Energimarknaden fortsätter att präglas av en låg investeringsnivå i Europa men med bättre utsikter på marknaderna i Asien och Sydamerika.

ÅFs viktigaste mål är att vara mest lönsamt av de närmast jämförbara bolagen i branschen och uppnå en rörelsemarginal på minst 10 procent över en konjunkturcykel. Detta skall kombineras med tillväxt - såväl organiskt som via bolagsförvärv. Ett av ÅFs långsiktiga mål innebär att ÅF skall omsätta minst 2 miljarder euro år 2020.

Huvudkontor:
ÅF AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: +46 10 505 00 10
www.afconsult.com / info@afconsult.com
Org.nr. 556120-6474

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Informationen är sådan som ÅF AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 29 april 2015 kl 11.00.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk

Delårsrapport januari - mars 2015

Related files