Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF AB Delårsrapport januari-mars 2016

ons, 27/04/2016 - 13:00 CEST
Regulatory

För mer information:

För mer information:

Jonas Wiström, VD och koncernchef, +46 70 608 12 20
Stefan Johansson, CFO , +46 70 224 24 01

Förbättrat resultat och ökad tillväxt i kalendermässigt svagt kvartal

Första kvartalet 2016

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 643 (2 397) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 220 (207) MSEK
  • Rörelsemarginalen var 8,3 (8,6) procent
  • Resultat efter skatt uppgick till 161 (152) MSEK
  • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 2,10 (1,95) kronor

Kommentar av VD Jonas Wiström:

ÅFs rörelseresultat, 220 MSEK, är det högsta någonsin under ett första kvartal. Kvartalet uppvisar också en stabil tillväxt och ett starkt kassaflöde.

Division Infrastructure påvisar fortsatt en stark tillväxt med god lönsamhet. Samtidigt genomförs en satsning i Norge med sammanslagningen mellan Reinertsens och ÅFs infrastrukturverksamheter. Detta skapar en effektiv plattform för  fortsatt tillväxt på den norska marknaden. Fokus ligger nu på att integrera de båda verksamheterna för ett starkare erbjudande till kunder i Norge.

Division Technology fortsätter att förbättra lönsamheten på en marknad som utvecklas väl. Efterfrågan på digitala tjänster och IT ökar, och det besparingsprogram som genomfördes under förra året har gett förväntad effekt i kvartalet.

För division Industry är marknadsbilden oförändrad med stor variation i efterfrågan i olika branscher. Inom råvaru- och energisektorn är efterfrågan fortsatt svag. Inom pappersmassa- läkemedel- och fordonsindustrin ser vi en ökad efterfrågan. Kina har utvecklats till en intressant marknad inom fordonsindustrin. Under kvartalet har ÅF erhållit en betydande order inom produktutveckling. För att kunna ta ett helhetsansvar och leda de kinesiska kundernas utvecklingsprojekt utökar ÅF sin närvaro i Shanghai.

Antalet förfrågningar avseende åtaganden och projekt inom produktutveckling ökar generellt på ÅF. Den traditionella modellen är att kunder efterfrågar specifika kompetenser eller resurser för att bemanna sina produktutvecklingsprojekt. Många kunder inser att det finns effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar med att ÅF tar ansvar och driver delar av utvecklingsarbetet i form av delprojekt eller helhetsåtaganden. ÅF, med gedigen erfarenhet av att driva stora projekt, kan genom sin breda tekniska kompetens och stora resurser, säkerställa att kundernas krav på leverans och kvalitet säkerställs.

Den europeiska kraftgeneringsbranschen, som utgör en stor del av division Internationals affär, präglas av låga energipriser med fortsatt låg investeringsvilja. Andelen av divisionens projekt utanför Europa ökar successivt som ett led i ett långsiktigt arbete. Ett av de länder, där ÅF framgångsrikt är etablerat och erhållit ett antal större projekt, är Indonesien. Landet är världens fjärde största och behovet av kraftgenerering är stort. Satsningen  på marknader där efterfrågan på kraftproduktion ökar, Sydostasien, Afrika och Latinamerika, fortsätter. I Brasilien har dock den politiska oron i landet medfört förseningar i ett större projekt, vilket påverkat divisionens resultat negativt.

Målet för 2020 kvarstår där ÅF ska omsätta minst 2 miljarder euro och uppnå en rörelsemarginal på minst 10 procent över en konjunkturcykel.

Huvudkontor:
ÅF AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: +46 10 505 00 10
www.afconsult.com / info@afconsult.com
Org.nr. 556120-6474

Informationen är sådan som ÅF AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande kl 13.00 den 27 april, 2016.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk

Related files