Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF AB - Delårsrapport januari - september 2011

mån, 17/10/2011 - 13:30 CEST
Regulatory

För mer information:

VD och koncernchef Jonas Wiström, +46 70 608 12 20
CFO Jonas Ågrup, +46 70 333 04 95
Informationschef Viktor Svensson, +46 70 657 20 26
Tredje kvartalet 2011

 * Nettoomsättningen uppgick till 1 130 (910) MSEK
 * Rörelseresultat exkl reavinst uppgick till 67 (60) MSEK
 * Rörelsemarginal exkl reavinst var 5,9 (6,6) procent
 * Resultat per aktie, exkl reavinst och före utspädning, uppgick till 1,38
  (1,18) kronor
 * Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 1,38 (2,09) kronorJanuari - september 2011

 * Nettoomsättningen uppgick till 3 667 (3 057) MSEK
 * Rörelseresultat, exkl reavinst uppgick till 278 (223)  MSEK
 * Rörelsemarginal, exkl reavinst var 7,6 (7,3) procent
 * Resultat per aktie, exkl reavinst och före utspädning, uppgick till 5,95
  (4,52) kronor
 * Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 5,95 (19,00) kronor

I resultatet för det första kvartalet 2010 ingick en reavinst på 458 MSEK som
ett resultat av försäljningen av ÅF Kontroll. I resultatet för det tredje
kvartalet 2010 ingick en reavinst på 30 MSEK som ett resultat av försäljningen
av  ÅF TÜV Nord.Kommentar av VD Jonas Wiström:

Det tredje kvartalet präglades av en fortsatt god marknad och bra orderingång
för huvuddelen av ÅFs verksamhet. Tillväxten uppgick till 24 procent, varav 12
procent organiskt. Oron på de finansiella marknaderna har hittills endast
obetydligt påverkat ÅF. Men konjunkturutsikterna idag är mer negativa, jämfört
med vid föregående rapporttillfälle och osäkerheten är stor.

Efterfrågan inom division Industry har under kvartalet fortsatt att förstärkas
med en ökande offertstock. Även division Technology upplevde en god marknad men
resultatet har påverkats negativt av en lägre debiteringsgrad som följd av en
expansion före semestern. I september uppgick rörelsemarginalen i division
Technology till över 11 procent.

Infrastructure fortsätter att vinna marknadsandelar och att förbättra sitt
resultat om än från en låg nivå. Marknadsutsikterna ser fortsatt positiva ut.

Resultatet för division Energy var inte tillfredsställande. Lönsamheten tyngs av
en fortsatt låg aktivitet i kärnkraftsindustrin och av negativa
valutakurseffekter i den schweiziska rörelsen. Ett positivt besked under
kvartalet var den schweiziska centralbankens beslut om intervention för att
stabilisera schweizerfrancen gentemot Euron. Detta, tillsammans med en ökande
orderingång inom kärnkraft, medför att vi gör en mer positiv bedömning av
utfallet för kommande kvartal.
Under kvartalet redovisades ett starkt kassaflöde beroende på stora förskott
från kunder, ett förbättrat resultat och en mindre andel bundet kapital.

ÅFs viktigaste mål är att fortsätta prestera lönsamhet i toppskiktet av
branschen - oavsett konjunkturläge. Bolaget har idag över 4 500 kvalificerade
medarbetare och ambitionen är att fortsätta växa med lönsamhet både organiskt
och genom förvärv.

Den 12 oktober utsågs ÅF till att vara Sveriges näst populäraste arbetsgivare i
"Karriärbarometern 2011/2012" av yrkesverksamma ingenjörer, enligt Universum.
Totalt deltog drygt 3 300 ingenjörer i studien.


Huvudkontor:
ÅF AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: 10 505 00 10
www.afconsult.com / info@afconsult.com
Org.nr. 556120-6474


Informationen i denna delårsrapport är sådan som ÅF AB är skyldig att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den
17 oktober 2011 klockan 13.30.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa
bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla
framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall
blir annorlunda.Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk


Related files