Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF AB Delårsrapport januari - september 2013

mån, 21/10/2013 - 11:00 CEST
Regulatory

För mer information:

 Jonas Wiström, VD och koncernchef +46 70 608 12 20

 Stefan Johansson, CFO       +46 70 224 24 01

 Viktor Svensson, Informationschef +46 70 657 20 26


Tredje kvartalet 2013
 * Nettoomsättningen uppgick till 1 770 (1 183) MSEK
 * Rörelseresultat uppgick till 130 (75) MSEK
 * Rörelsemarginalen var 7,4 (6,3) procent
 * Resultat efter skatt uppgick till 92 (54) MSEK
 * Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 2,30 (1,49) kronor


Januari - september 2013
 * Nettoomsättningen uppgick till 6 046 (3 949) MSEK
 * Rörelseresultat uppgick till 449 (324) MSEK
 * Rörelseresultat exkl integrationskostnader uppgick till 504 (324) MSEK
 * Rörelsemarginalen exkl integrationskostnader var 8,3 (8,2) procent
 * Resultat efter skatt uppgick till 319 (236) MSEK
 * Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 8,05 (6,87) kronor


Kommentar av VD Jonas Wiström:

ÅFs rörelseresultat ökade med drygt 70 procent till 130 (75) MSEK under det
tredje kvartalet. Förbättringen beror i huvudsak på genomförda förvärv, organisk
tillväxt och en fortsatt stark utveckling för division Industry och
Infrastructure där efterfrågan på ÅFs tjänster ökar i takt med de investeringar
som görs i Skandinavien. ÅFs rörelsemarginal uppgick till 7,4 (6,3) procent.

ÅFs marknad var - sammantaget - svagt förbättrad jämfört med för ett år sedan,
vilket gav utslag i en något högre debiteringsgrad. Industriinvesteringarna var
något ökande samtidigt som marknaden för infrastruktur var oförändrat stark.
Tillväxten för division Infrastructure var drygt 30 procent och
rörelsemarginalen steg till 9,2 (7,3) procent i tredje kvartalet. Även division
International vidhöll den positiva resultattrenden och marginalen förbättrades
till 7,5 (3,3) procent. Divisionerna Technology och Industry redovisade en något
lägre rörelsemarginal jämfört med samma period föregående år, delvis på grund av
en betydande satsning på kompetensutveckling under tredje kvartalet.

Satsningen på den norska marknaden, som växer starkt, fortsätter. Under
kvartalet träffades en överenskommelse om att förvärva Kåre Hagen AS med en
omsättning på 100 MNOK. ÅF har nu en verksamhet i Norge som proforma omsätter
cirka 700 MNOK med fortsatta tillväxtambitioner.

Det tredje kvartalet har inte belastats med integrationskostnader för Epsilon
eller andra förvärv. Integrationen av Epsilon avslutades, enligt plan, per
utgången av andra kvartalet och kostnadssynergierna bedöms överstiga 80 MSEK
årligen med full effekt från 2014. Samgåendet har betydligt förstärkt ÅFs
kunderbjudande och bland annat resulterat i en stor order från Volvo Cars i det
tredje kvartalet.

ÅFs tillväxt var cirka 50 procent i det tredje kvartalet. ÅF har idag 7 000 högt
kvalificerade medarbetare, i 20-talet länder, och ett nätverk med 17 000
oberoende konsulter. Vår viktigaste tillgång är våra medarbetare och det är
därför glädjande att ÅFs attraktivitet som arbetsgivare aldrig varit starkare.
Den 8 oktober utsågs ÅF till att vara Sveriges näst mest populära arbetsgivare i
"Karriärbarometern 2013/2014", enligt Universum. Totalt deltog 3 700
yrkesverksamma ingenjörer i studien. I tredje kvartalet utsågs ÅF även till en
topp-20 arbetsgivare i Europa, enligt Universum. Det är en stor tillgång att
varumärket är starkt och bolaget ÅF är en ideal arbetsgivare för ingenjörer både
i Sverige och internationellt.

Det övergripande målet kvarstår: ÅF skall fortsätta leverera lönsamhet i
toppskiktet av branschen och växa med cirka 15 procent per år. Ambitionen är att
växa via organisk tillväxt och förvärv till ungefär lika delar.


Huvudkontor:
ÅF AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: +46 10 505 00 10
www.afconsult.com / info@afconsult.com
Org.nr. 556120-6474

Informationen i denna delårsrapport är sådan som ÅF AB är skyldig att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den
21 oktober 2013 kl 11:00

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa
bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla
framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall
blir annorlunda.

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk


Related files