Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF AB Delårsrapport januari - september 2014

tis, 21/10/2014 - 10:30 CEST
Regulatory

För mer information:
Jonas Wiström, VD och koncernchef +46 70 608 12 20

 Stefan Johansson, CFO       +46 70 224 24 01

 Viktor Svensson, Informationschef +46 70 657 20 26


Tredje kvartalet 2014

 * Nettoomsättningen uppgick till 1 873 (1 770) MSEK
 * Rörelseresultat uppgick till 120 (130) MSEK
 * Rörelsemarginalen var 6,4 (7,4) procent
 * Rörelseresultat exkl engångsposter uppgick till 134 (130) MSEK
 * Rörelsemarginalen exkl engångsposter var 7,2 (7,4) procent
 * Resultat efter skatt uppgick till 79 (92) MSEK
 * Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 1,03 (1,15) kronor


Januari - September 2014

 * Nettoomsättningen uppgick till 6 429 (6 046) MSEK
 * Rörelseresultat uppgick till 528 (449) MSEK
 * Rörelsemarginalen var 8,2 (7,4) procent
 * Rörelseresultat exkl engångsposter uppgick till 542 (504) MSEK
 * Rörelsemarginalen exkl engångsposter var 8,4 (8,3) procent
 * Resultat efter skatt uppgick till 382 (319) MSEK
 * Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 4,95 (4,02) kronor


Kommentar av VD Jonas Wiström:

ÅFs rörelseresultat, exklusive engångseffekter från försäljningen av det ryska
dotterbolaget Lonas i juli månad, uppgick till 134 (130 MSEK). Det är det högsta
resultat ÅF redovisat hittills under ett tredje kvartal - detsamma gäller för
årets första nio månader. Den justerade rörelsemarginalen var 7,2 (7,4) procent
för tredje kvartalet.

Högst lönsamhet levererade division Industry och division Infrastructure med
rörelsemarginaler om 9,5 (9,3) procent respektive 8,0 (9,4) procent. Det är
tillfredsställande att dessa divisioner, med över hälften av ÅFs samlade
personalstyrka, fortsätter att vinna nya marknadsandelar och växa med cirka 15
procent inom sina respektive områden. Division International redovisade en
rörelsemarginal om 5,9 (7,7) procent, vilket innebär en förbättring jämfört med
både första och andra kvartalet i år. Division Technology verkade på en fortsatt
varierad marknad för avancerad produktutveckling och IT och rörelsemarginalen
var 5,0 (5,7) procent.

ÅFs organiska tillväxt uppgick till 6,3 procent i tredje kvartalet. ÅF har i dag
över 7 000 högt kvalificerade medarbetare med ett starkare och mer komplett
ingenjörserbjudande än någonsin tidigare. Till detta kan ÅF erbjuda kunderna
cirka 20 000 ingenjörer i ett eget och unikt partnernätverk. Glädjande är även
att vår starka ställning som arbetsgivare upprätthålls. Den 8 oktober utsågs ÅF,
för andra året i rad, till att vara Sveriges näst mest populära arbetsgivare i
"Karriärbarometern 2014/2015", enligt Universum. Totalt deltog 3 700 yngre,
yrkesverksamma ingenjörer i studien. ÅF är även utsedd till en topp-20
arbetsgivare i Europa, enligt Universum. Det är en framgångsfaktor att
varumärket och bolaget ÅF anses vara en attraktiv arbetsgivare för ingenjörer
både i Sverige och internationellt.

Utsikterna för ÅF-koncernen för avslutningen på 2014 är försiktigt positiva.
Marknaden för infrastruktur är fortsatt stark i både Sverige och i övriga
Skandinavien. Aktiviteten inom industrin är fortsatt på en tillfredsställande
nivå, även om osäkerheten ökat något efter sommaren. Energimarknaden fortsätter
att präglas av en låg investeringsnivå i Europa, medan möjligheterna är fortsatt
goda på marknaderna i Asien och Sydamerika.

ÅFs viktigaste mål är att vara mest lönsamt, av de närmast jämförbara bolagen i
branschen och uppnå en rörelsemarginal på minst 10 procent över en
konjunkturcykel. Detta skall kombineras med tillväxt - såväl organiskt som via
bolagsförvärv. I början av året introducerades nya långsiktiga mål som bland
annat innebär att ÅF skall omsätta minst 2 miljarder euro år 2020.Huvudkontor:

ÅF AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: +46 10 505 00 10
www.afconsult.com / info@afconsult.com
Org.nr. 556120-6474


Informationen i denna delårsrapport är sådan som ÅF AB är skyldig att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den
21 oktober kl 10.30.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa
bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla
framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall
blir annorlunda.Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk


Related files