Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF AB Delårsrapport januari - september 2015

fre, 23/10/2015 - 11:00 CEST
Regulatory

För mer information:

För mer information:  
Jonas Wiström, VD och koncernchef +46 70 608 12 20
Stefan Johansson, CFO +46 70 224 24 01

Trejde kvartalet 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 147 (1 873) MSEK
 • Rörelseresultat uppgick till 112 (120) MSEK
 • Rörelsemarginalen var 5,2 (6,4) procent
 • Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster uppgick till 143 (134) MSEK
 • Rörelsemarginalen exkl jämförelsestörande poster var 6,7 (7,2) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 67 (79) MSEK
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 0,84 (1,03) kronor


Januari - september 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 7 133 (6 429) MSEK
 • Rörelseresultat uppgick till 578 (528) MSEK
 • Rörelsemarginalen var 8,1 (8,2) procent
 • Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster uppgick till 575 (542) MSEK
 • Rörelsemarginalen exkl jämförelsestörande poster var 8,1 (8,4) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 418 (382) MSEK
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 5,35 (4,95) kronor


Kommentar av VD Jonas Wiström:

ÅFs rörelseresultat, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 7 procent till 143 (134) MSEK under det tredje kvartalet, tack vare ett sammantaget fortsatt tillfredsställande marknadsläge och en god orderingång - särskilt i Skandinavien. 143 MSEK är det högsta resultat som ÅF redovisat hittills under ett tredje kvartal och detsamma gäller för niomånadersperioden ackumulerat. Glädjande är även att kassaflödet för kvartalet var starkt. Rörelsemarginalen exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 6,7 (7,2) procent i kvartalet.

Omsättningen ökade med 15 procent, varav 5 procentenheter utgjordes av organisk tillväxt. ÅF omsätter nu över 1 miljard Euro på årsbasis, vilket är i linje med det mål som sattes upp för fem år sedan. Ett av ÅFs nya och långsiktiga mål innebär att ÅF skall fortsätta växa kraftigt och omsätta minst 2 miljarder euro år 2020. 

Glädjande är att ÅF fortsätter vara en mycket attraktiv arbetsgivare. Det ger ÅF förutsättningar att kunna vidhålla en god organisk tillväxt och framförallt att kunna vara selektiv i rekryteringsprocessen. I slutet av det tredje kvartalet utnämndes ÅF till att vara Sveriges näst mest attraktiva arbetsgivare, efter Google, bland yrkesverksamma ingenjörer samt till landets mest attraktiva arbetsgivare bland högskoleingenjörer (Universum).

Omorganisationen, som aviserades i slutet av kvartal två, av verksamheterna inom divisionerna Industry och Technology har genomförts under det gångna kvartalet. Synergieffekter och kostnadsbesparingar har identifierats om totalt 40 MSEK på årsbasis med full effekt från årsskiftet. Samtliga kostnader relaterade till denna omorganisation och rationalisering har nu reserverats. Förändringen innebär samtidigt att division Technology renodlats till en stark verksamhet med fokus på digitalisering och det uppkopplade samhället, medan division Industry blivit en ännu mer komplett partner till industrin genom att ha tagit över ansvaret för de verksamhetsdelar som fokuserar på mekanisk konstruktion. Dessa förändringar har redan fått ett bra mottagande bland kunderna.

Divisionerna Industry och Technology redovisar tillfredsställande resultat i kvartalet, trots genomförd omorganisation och besparingsprogram. Rörelsemarginalerna uppgick till 7,3 (8,0) respektive 5,9 (5,6) procent.  Division Infrastructure fortsätter att växa starkt och rapporterar en tillväxt på cirka 16 procent i kvartalet och rörelsemarginalen ökade från 8,0 procent till 8,6 procent. Glädjande är även att division International redovisar ett fortsatt förbättrat resultat i kvartalet. Rörelsemarginalen steg till 6,2 (5,9) procent trots den fortsatt svaga energimarknaden i Europa.

ÅFs viktigaste mål är att vara mest lönsamt av de närmast jämförbara bolagen i branschen och uppnå en rörelsemarginal på minst 10 procent över en konjunkturcykel. Detta skall kombineras med tillväxt - såväl organiskt som via bolagsförvärv.

Huvudkontor:
ÅF AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: +46 10 505 00 10
www.afconsult.com / info@afconsult.com
Org.nr. 556120-6474

Informationen är sådan som ÅF AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande kl 11.00 den 23 Oktober 2015.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk

Related files