AFRY press release generic image

ÅF AB Delårsrapport januari-september 2016

fre, 10/21/2016 - 11:30 CEST
Regulatory

För mer information:
Jonas Wiström, VD och koncernchef, +46 70 608 12 20
Stefan Johansson, CFO, +46 70 224 24 01

För mer information:
Jonas Wiström, VD och koncernchef, +46 70 608 12 20
Stefan Johansson, CFO, +46 70 224 24 01

ÅF fortsätter att växa och ökar lönsamheten ytterligare

Tredje kvartalet 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 348 (2 147) MSEK
 • Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster uppgick till 162 (143) MSEK
 • Rörelsemarginalen exkl jämförelsestörande poster var 6,9 (6,7) procent
 • Rörelseresultat uppgick till 162 (112) MSEK
 • Rörelsemarginalen var 6,9 (5,2) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 118 (67) MSEK
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 1,63 (0,84) kronor

Januari-september 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 7 933 (7 133) MSEK
 • Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster uppgick till 666 (575) MSEK
 • Rörelsemarginalen exkl jämförelsestörande poster var 8,4 (8,1) procent
 • Rörelseresultat uppgick till 663 (578) MSEK
 • Rörelsemarginalen var 8,4 (8,1) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 490 (418) MSEK
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 6,47 (5,35) kronor

KOMMENTAR VD JONAS WISTRÖM

ÅFs rörelseresultat för tredje kvartalet uppgick till 162 MSEK, en ökning med 13 procent jämfört med föregående år och det bästa Q3 resultatet hittills. Under året har verksamheter förvärvats som tillsammans har en nettoomsättning på ca 900 MSEK på årsbasis. Divisionerna Industry, Infrastructure och Technology fortsätter att utvecklas väl. Division International har drabbats av oförutsedda kostnader i kärnkraftsprojektet Angra 3, en följd av det politiskt instabila läget i Brasilien. Detta har medfört att divisionen redovisar ett nollresultat i kvartalet.

Den mest glädjande nyheten i kvartalet är att ÅF nu rankas som den mest populära arbetsgivaren i Sverige bland civilingenjörer. Detta i en tid då efterfrågan på ingenjörer är starkare än på mycket länge. Detta är ett bevis på ÅFs kontinuerliga arbete med att skapa en arbetsplats som ger unika möjligheter att utvecklas i en miljö präglad av samarbete och intressanta projekt i många länder.

ÅFs bedömning är att marknadsbilden är god men med stor variation i efterfrågan mellan olika branscher. Det är fortsatt stark efterfrågan från kunder inom infrastruktur och samhällsbyggnad, samt fordons-, pappers-, livsmedels- och läkemedelsindustrin. Den svaga efterfrågan inom energi, råvarusektorn och oljeindustrin kvarstår, även om vårens energiöverenskommelse i Sverige väntas ge viss positiv effekt på investeringarna i kärnkraft. Den pågående digitaliseringen av samhället innebär en ökad efterfrågan av digitala tjänster från de flesta branscher.

Division Industry fortsätter att uppvisa en positiv utveckling med lönsam tillväxt. Fordonsaffären växer och uppdrag har erhållits från såväl svenska som brittiska och kinesiska kunder. ÅFs affär i Danmark visar också god tillväxt där ÅF bland annat erhållit uppdrag avseende modernisering av produktionsanläggningar.

Division Infrastructure uppvisar en fortsatt stark tillväxt med god lönsamhet. I Sverige och Norge är efterfrågan på divisionens tjänster inom såväl väg och järnväg som byggnadssektorn fortsatt hög. Divisionens samlade expertis inom sjukhus erbjuder idag en unik kompetens i ny- och ombyggnadsprojekt och bland nya större uppdrag märks moderniseringen av akutsjukhusen i Gävle och Hudiksvall. Expansionen i Norge fortgår där ÅF tidigare i år tillsammans med den norska teknikkonsulten Reinertsen samlade sina verksamheter inom infrastruktur, bygg och installationer i ett samägt bolag. I det tredje kvartalet tog ÅF nästa steg och förvärvade bolaget till 100 procent.

Division International uppvisar fortsatt en negativ tillväxt till följd av en krympande marknad i Europa. Resultatet påverkas negativt av den politiska oron i Brasilien, vilket har medfört uteblivna intäkter och omstruktureringskostnader. Den statliga brasilianska kärnkraftsoperatören, Electronuclear, har påkallat ett tillfälligt uppehåll av kärnkraftsprojektet Angra 3. I Sydostasien utvecklas verksamheten positivt med bland annat ett flertal nya uppdrag i Indonesien, som är en av de snabbast växande marknaderna i Sydostasien.

Division Technology fortsätter att förbättra rörelseresultatet tack vare bättre priser och en högre debiteringsgrad. Marknaden för digitalisering växer och efterfrågan i kvartalet var hög inom fordons- och försvarsindustrin där Technology har ett starkt erbjudande och ett flertal uppdrag. Technology växer med lönsamhet och i september har divisionen förstärkts ytterligare genom förvärvet av Sjöland & Thyselius.

Sammantaget fortsätter ÅF att växa både organiskt och genom förvärv samtidigt som  lönsamheten förbättras. ÅFs innovationsförmåga och teknologiska bredd i kombination med hög kvalitet och leveranssäkerhet uppskattas av både kunder och medarbetare. Målet för 2020 kvarstår, där ÅF ska omsätta minst 2 miljarder euro och uppnå en rörelsemarginal på minst 10 procent över en konjunkturcykel. ÅF står starkare än någonsin.

Huvudkontor:
ÅF AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: +46 10 505 00 10
www.afconsult.com / info@afconsult.com
Org.nr. 556120-6474

Informationen är sådan som ÅF AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande kl 11.30 den 21 oktober, 2016.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk

Related files