Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF AB: Ingen ytterligare tilläggsköpeskilling för Epsilonförvärvet

ons, 28/10/2015 - 17:45 CET
Regulatory

För mer information:

För mer information:  
Emma Claesson, VP Human Resources & Communications +46 72 209 47 39

Då det förekommer ryktesspridning om en förestående skiljeprocess avseende storleken på tilläggsköpeskillingen för Epsilon vill ÅF meddela följande.

Säljaren Danir har, utan att närmare precisera storleken på sina anspråk, meddelat att Danir avser att påkalla skiljeförfarande för att erhålla ytterligare betalning för försäljningen av Epsilon till ÅF. ÅF har gjort och gör alltjämt bedömningen att Danir helt saknar grund för krav på ytterligare betalning. Om Danir inleder ett rättsligt förfarande i saken kommer ÅF att bestrida kraven.

Genom avtal i oktober 2012 förvärvade ÅF aktierna i Epsilon Holding AB med dotterbolag från Danir AB. Aktierna betalades delvis kontant och delvis genom en nyemission av aktier i ÅF. Vidare ger avtalet Danir rätt till en tilläggsköpeskilling om resultatet 2014 kom att nå en viss överenskommen nivå eller om denna ej nåddes, att beräknas på Epsilons resultat för 2012. ÅF har i början av år 2015 betalat Danir 104 MSEK vilket är den tilläggsköpeskilling Danir har rätt till.

Corporate Communication
ÅF AB


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2015.

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

ÅF - Innovation by experience

Related files