AFRY press release generic image

ÅF - Bokslutskommuniké 2009

ons, 02/17/2010 - 08:30
Regulatory

För mer information:


 VD Jonas Wiström         070-608 12 20

 CFO Jonas Ågrup         070-333 04 95

 Informationschef Viktor Svensson 070-657 20 26Fjärde kvartalet 2009

·         Rörelsens intäkter uppgick till 1 288 (1 345) MSEK

·         Rörelseresultatet uppgick till 110 (146) MSEK

·         Rörelsemarginalen uppgick till 8,5 (10,9) procent

·         Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 4:61 (5:41) kronor

Helåret 2009

·         Rörelsens intäkter uppgick till 4 692 (4 570) MSEK

·         Rörelseresultatet uppgick till 388 (479) MSEK

·         Rörelsemarginalen uppgick till 8,3 (10,5) procent

·         Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 15:86 (19:08)
kronor

Förslag till utdelning & split

·         Styrelsen föreslår en utdelning för år 2009 på 8:00 (6:50)
kronor/aktie före eventuell split

·         Styrelsen föreslår en aktiesplit 2:1Kommentar av VD Jonas Wiström


Det gångna året var utmanande och fjärde kvartalet var inget undantag. ÅF
presterade trots detta det näst bästa resultatet hittills och i förhållande till
marknaden ett tillfredsställande resultat och kassaflöde. Det mesta tyder på att
även 2010 blir ett utmanande år, men i sin helhet något bättre än 2009.Debiteringsgraden sjönk gradvis under 2009 till följd av lågkonjunkturen. ÅFs
resultat minskade, dock inte i motsvarande grad. Detta tack vare ett mer lönsamt
tjänsteutbud och fortsatt sänkta kostnader. ÅFs rörelseintäkter ökade med tre
procent för helåret, främst till följd av bolagsförvärv. Den organiska
tillväxten var -4 procent.Sett till divisionerna förtjänar Energy att lyftas fram med en stark utveckling
under andra halvåret via goda resultat i Finland, Ryssland och Schweiz, medan
resultatet i ÅF-Kontroll fortsatte att belastas av betydande
utvecklingskostnader i provningsutrustning.Målsättningen för 2010 är att fortsätta leverera lönsamhet i toppskiktet av
branschen och samtidigt öka tillväxten. ÅFs finansiella ställning är stark
vilket möjliggör förvärv på befintliga eller nya marknader i Europa. Ambitionen
är att växa genom organisk tillväxt och bolagsförvärv till ungefär lika delar.


Omsättning och resultat, fjärde kvartalet 2009Rörelsens intäkter uppgick till 1 288 (1 345) MSEK, en minskning med 4 procent.Rörelseresultatet uppgick till 110 (146) MSEK. Rörelsemarginalen var 8,5 (10,9)
procent.Debiteringsgraden uppgick till 71 (73) procent.Resultatet efter skatt uppgick till 80 (94) MSEK.Vinsten per aktie, före utspädning, uppgick till 4:61 (5:41) kronor.Omsättning och resultat, helåret 2009Rörelsens intäkter uppgick till 4 692 (4 570) MSEK, en ökning med 3 procent.Rörelseresultatet uppgick till 388 (479) MSEK. Rörelsemarginalen var 8,3 (10,5)
procent.Debiteringsgraden uppgick till 71 (74) procent.Resultatet efter skatt uppgick till 275 (328) MSEK.Vinsten per aktie, före utspädning, uppgick till 15:86 (19:08) kronor.AlectaPremierabatten från Alecta påverkade ÅFs rörelseresultat positivt med 11,5 MSEK
i fjärde kvartalet 2008. Totalt för helåret 2008 var påverkan 40 MSEK.Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2009, samt efter balansdagens utgångÅF, genom division Engineering, övertog två verksamheter med 27 konsulter i
Malmö och Göteborg. Det första förvärvet avsåg 14 konsulter i Malmö från
företaget Etteplan. Det andra avsåg 13 konsulter i Göteborg från företaget
Elektroautomatik.


ÅF aviserade en omorganisation som trädde i kraft den 1 januari 2010 som innebar
att:

-          Den svenska verksamheten inom division Energy, med 130 medarbetare,
flyttade över till division Engineering.

-          Division Engineerings verksamhet i Estland, Finland och Tjeckien,
innefattande 70 medarbetare, flyttade över till division Energy.

 Syftet var att tydliggöra divisionernas marknadsfokus och öka de interna
synergierna.


ÅF inledde ett betydande samarbete med de Olympiska Kommittéerna i Sverige,
Norge, Finland och Schweiz. ÅF är utsedd "Green Advisor" till samtliga fyra
kommittéer.Investeringar


Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 43 (124)
MSEK för helåret 2009. Under 2008 investerades 32 MSEK i byggnad och mark i ÅFs
schweiziska dotterbolag ÅF Colenco samt 43 MSEK i ÅFs nya huvudkontor i Solna.


Kassaflöde och finansiell ställning


För det fjärde kvartalet uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till
150 (156) MSEK. Det totala kassaflödet under samma period blev 89 (-66) MSEK.

För helåret uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 306 (321)
MSEK. Ett aktivt arbete för att minska det bundna kapitalet i kundfordringar har
gett resultat. Det totala kassaflödet uppgick till 66 (-54) MSEK. Genomförda
förvärv och betalda tilläggsköpeskillingar uppgick till 40 (145) MSEK.

Koncernens likvida tillgångar uppgick vid periodens slut till 345 (290) MSEK.
Koncernens nettolåneskuld uppgick vid periodens slut till 44 (174) MSEK.

Eget kapital per aktie var 107,36 kronor. Soliditeten uppgick till 51,0 procent.
Vid årsskiftet 2008/2009 var eget kapital per aktie 99,46 kronor och soliditeten
var 47,1 procent. Per 31 december 2009 uppgick det egna kapitalet till 1 827
(1 699) MSEK.


Status i divisionerna, fjärde kvartalet 2009 Energy  Rörelsens intäkter Q4, MSEK: 381 (398)

     Rörelsemarginal Q4: 12,4% (12,7%)     Rörelsens intäkter Q1-Q4, MSEK: 1 290 (1 051)

     Rörelsemarginal Q1-Q4: 9,7% (12,4%)Division Energy är en ledande internationell energikonsult med en världsledande
ställning inom kärnkraft.


Marknaden för energikonsulttjänster förbättrades under det fjärde kvartalet. En
bättre fungerande kreditmarknad och en stabiliserad världsekonomi har bidragit
till den ökade aktiviteten. Dessutom driver klimatfrågan på en modernisering av
den globala energiproduktionen i allt tydligare omfattning.En stor orderstock och en förbättrad marknadssituation gjorde att Energy
uppnådde en högre lönsamhet i fjärde kvartalet, jämfört med 2008, exklusive
Alecta-rabatt.Den högsta lönsamheten i fjärde kvartalet redovisade enheterna i Finland och
Schweiz, vilka båda genomför stora internationella projektstyrningsuppdrag i
Europa och Asien. Båda enheterna, motsvarande närmare 500 medarbetare,
redovisade rörelsemarginaler på över 13 procent i det fjärde kvartalet. Energys
verksamhet i Ryssland uppnådde en fortsatt god lönsamhet. Lägst lönsamhet
uppvisade verksamheten i Sverige.
 Engineering Rörelsens intäkter Q4, MSEK: 346 (376)

        Rörelsemarginal Q4: 8,4% (13,0%)        Rörelsens intäkter Q1-Q4, MSEK: 1 316 (1 452)

        Rörelsemarginal Q1-Q4: 9,6% (11,0%)


Division Engineering är norra Europas ledande industrikonsult.Engineering märkte av ett något svagare efterfrågeläge under fjärde kvartalet
samtidigt som ett par större projekt avslutades. Detta ledde till en minskad
debiteringsgrad och ett lägre resultat. Konjunkturen har stabiliserats men
fortfarande gäller en avvaktande inställning till nya, större investeringar inom
flera industrisegment.Sänkta kostnader och ett effektivt arbete med att överföra icke debiterande
konsulter till områden och orter med bättre förutsättningar bidrog till att
hålla uppe resultatet.

Den starkaste efterfrågan rådde från gruv-, kärnkrafts-, livs- och
läkemedelsindustrin. Kunderna investerar i effektiviseringar av
produktionsanläggningar, miljörelaterade projekt, utveckling av alternativa
bränslen och omställning till effektiv energihantering.Noterbart var att marknaden för konsulttjänster inom massa- och pappersindustrin
förstärktes mot slutet av året, efter flera år av låg aktivitet. Divisionen vann
i december nya uppdrag från SCA och Mondi.
 Infrastruktur Rörelsens intäkter Q4, MSEK: 485 (515)

         Rörelsemarginal Q4: 9,8% (10,1%)         Rörelsens intäkter Q1-Q4, MSEK: 1 774 (1 859)

         Rörelsemarginal Q1-Q4: 8,0% (10,5%)Division Infrastruktur är en ledande konsultverksamhet för infrastrukturell
utveckling i Skandinavien.Marknaden för division Infrastruktur förstärktes något under fjärde kvartalet.
Flera affärsområden stärkte sina marknadspositioner och visade stigande
resultat. Detta gjorde att division Infrastruktur uppvisade en högre lönsamhet i
det fjärde kvartalet, jämfört med samma kvartal 2008, exklusive Alecta-rabatt.Affärsområdet Produktutveckling med fokus på telekomindustrin, ökade lönsamheten
i kvartalet. Även verksamheten inom Ljud & Vibrationer noterade ett positivt
trendbrott för kvartalet.Divisionens största affärsområde, Installation, med verksamhet i Sverige och
Norge, gjorde ett bra fjärde kvartal, beaktat en relativt svag marknad för
byggrelaterade tjänster till industrin och privata bygg- och fastighetsbolag.
Det marknadsområde som fortsätter att växa snabbast är Energieffektivisering av
fastigheter.Affärsområdet Samhällsbyggnad visade en fortsatt stark organisk tillväxt i
kombination med stigande resultat. Marknaden drivs av omfattande investeringar i
det nordiska väg- och järnvägsnätet. Kontroll Rörelsens intäkter Q4, MSEK: 107 (109)

      Rörelsemarginal Q4: 0,6% (10,4%)      Rörelsens intäkter Q1-Q4, MSEK: 407 (361)

      Rörelsemarginal Q1-Q4: 7,0% (12,1%)

Divisionen erbjuder teknisk kontroll. Huvudverksamheten är besiktning, provning
och certifiering.

Resultatet för det fjärde kvartalet var en besvikelse. Kärnverksamheten
utvecklades i stort enligt förväntan men resultatet belastades fortsatt av
betydande kostnader för utveckling av provningsutrustning och
specialistkompetens för kärnkraftsindustrin. Kostnaderna för denna satsning har
väsentligen överskridit budget. Ett åtgärdsprogram för att reducera
utvecklingskostnaderna och öka intäkterna pågår.Resultatet i fjärde kvartalet tyngdes även av en nedskrivning i ett större
fastprisprojekt om 4 MSEK och kostnader för avveckling av förlustbringande
verksamheter om 1 MSEK.Marknaden för teknisk kontroll var oförändrat god i fjärde kvartalet, även om
tillväxten var lägre jämfört med 2008. En fortsatt stark efterfrågan råder från
kärnkraftsindustrin. Division Kontroll har långsiktiga uppdrag vid samtliga tre
svenska kärnkraftsanläggningar och vid ett par anläggningar utanför Sverige.
Även till tågindustrin ökade efterfrågan.Antal anställda


Antal årsanställda uppgick till 4 182 (3 948). Totalt antal anställda vid
periodens slut var 4 428 (4 448), varav 3 161 i Sverige och 1 267 utanför
Sverige.


Aktien


ÅF-aktien steg med 64 procent under 2009, jämfört med Stockholmsbörsens
OMXSPI-index som steg med 47 procent.ÅterköpUnder fjärde kvartalet 2009 återköptes 60 000 ÅF-aktier, med stöd av det
bemyndigande som styrelsen fick på årsstämman 2009. Under 2009 återköptes totalt
105 000 aktier. Syftet med återköpen är att säkra bolagets förpliktelser med
anledning av det på stämman antagna "Prestationsbaserat Aktieprogram" (PSP). ÅF
äger totalt 142 000 egna B-aktier relaterade till PSP 2008 och PSP 2009.


UtdelningStyrelsen föreslår en utdelning för 2009 på 8:00 (6:50) kronor/aktie före
eventuell split.SplitStyrelsen föreslår en aktiesplit 2:1, innebärande att en gammal aktie ersätts av
två nya aktier.


Redovisningsprinciper


Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering,
Interim Financial Reporting. Redovisningsprinciperna är i enlighet med
International Financial Reporting Standards (IFRS), och de av EU antagna
tolkningarna av gällande standards, International Financial Reporting
Interpretations Committee (IFRIC) och 9 kapitlet ÅRL. Rapporten har upprättats
enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som årsredovisningen
för 2008 (not 1 sid. 83). Moderbolaget följer Rådet för finansiell rapportering
och dess rekommendation RFR 2.1 vilket innebär att moderbolaget i
årsredovisningen i den juridiska personen skall tillämpa samtliga av EU godkända
IFRS och uttalanden så långt det är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen.


Moderbolaget


Moderbolagets rörelseintäkter för januari-december 2009 var 294 (253) MSEK och
avser främst koncerninterna tjänster.  Resultatet efter finansnetto uppgick till
-4 (-39) MSEK. Likvida medel uppgick till 4 (4) MSEK och bruttoinvesteringar i
maskiner och inventarier uppgick till 10 (51) MSEK. Under 2008 investerades 43
MSEK i ÅFs nya huvudkontor. Moderbolaget har ökat sina andelar i koncern- och
intresseföretag till 2 117 (1 019) MSEK beroende på interna omstruktureringar av
aktieinnehaven.


Risker och osäkerhetsfaktorer


ÅF-koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsrisker
knutet till den allmänna ekonomiska utvecklingen och investeringsviljan på olika
marknader, förmågan att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare samt
effekten av politiska beslut. Koncernen är vidare exponerad för olika slag av
finansiella risker såsom valuta-, ränte- och kreditrisker. Koncernens risker
finns utförligt beskrivna i ÅFs årsredovisning 2008 på sidorna 56-60. Inga
väsentliga risker bedöms ha tillkommit sedan dess.


Datum för ekonomisk information 2010 Delårsrapport januari-mars 2010     5 maj

 Delårsrapport januari-juni 2010     14 juli

 Delårsrapport januari-september 2010   21 oktoberBolagsstämma                             (Årsstämma)


Bolagsstämman äger rum den 5 maj klockan 17.00 på ÅFs huvudkontor, Frösundaleden
2, Solna.  Formell kallelse sker genom en annons i rikstäckande dagstidning.
Årsredovisning för verksamhetsåret 2009 skickas med post till de aktieägare som
anmält intresse till ÅFs informationsavdelning och finns åtkomlig på ÅFs
huvudkontor och hemsida (www.afconsult.com <http://www.afconsult.com/>) från och
med den 8 april.

Stockholm den 17 februari 2010

Jonas Wiström

VD & Koncernchef, ÅF AB

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som ÅF AB är skyldig att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den
17 februari             2010 klockan             08.30.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa
bedömning vid tid-punkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla
framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall
blir                                 annorlunda.

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:

Related files