AFRY press release generic image

ÅF: Delårsrapport januari-juni 2005 - Rörelseresultatet ökade 44% och uppgick till 64 MSEK

fre, 08/19/2005 - 09:20
För mer information: VD Jonas Wiström 08-657 11 15/ 070-608 12 20 Informationschef Viktor Svensson 08-657 12 01/ 070-657 20 26

Nettoomsättningen uppgick till 1 217 (1 112) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 63,6 (44,2) MSEK Resultatet efter finansnetto uppgick till 61,1 (42,4) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 41,3 (41,0) MSEK Resultatet per aktie uppgick till 6:84 (6:97) kronor Kommentar av VD Jonas Wiström ÅFs positiva utveckling har fortsatt under årets andra kvartal. Rörelsemarginalen ökade till 6,0 procent för kvartalet och uppgick till 5,2 procent för första halvåret. Tillväxttakten uppgick till närmare 10 procent för halvåret. Efterfrågan på tekniska konsulttjänster har fortsatt öka och omvandlingen av ÅF börjar ge resultat i form av både intäkts- och kostnadssynergier. Bedömningen är att efterfrågan generellt sett förblir god under det andra halvåret - men med viss osäkerhet för utvecklingen inom industrin. Vår finansiella ställning är stark vilket möjliggör ett aktivt deltagande i konsolideringen av branschen. Strategin för företagsförvärv är att divisionerna Infrastruktur, System och ÅF-Kontroll ska fortsätta växa inom Sverige och/eller i andra närliggande europeiska länder medan division Process fortsätter internationaliseringen globalt. Jag vill slutligen kommentera utvecklingen i den tidigare kraftigt förlusttyngda divisionen System(IT/Produktutveckling). Divisionen uppvisar inte längre förlust och bedömningen är att System ska uppnå vinst för det andra halvåret som helhet. Ny divisionschef är sedan den 7 juni Johan Olsson. Väsentliga händelser under andra kvartalet ÅF tecknade ett nytt ramavtal (preferred supplier) med Ericsson gällande konsulttjänster inom Forskning och Utveckling. Avtalet löper på två år. ÅF fick i uppdrag av ELYO att utföra projekteringen vid installation av en ny mottrycksturbin åt Norske Skog i Golbey, Frankrike. ÅF fick även i uppdrag av UPM-KYMMENE, DOCELLES, Frankrike, att ansvara för utbyggnaden av kapaciteten på en befintlig pappersmaskin (PM1).

ÅF-Kontroll fick i uppdrag av Euromaint att utföra besiktning och återkommande provning av rullande produkter på tåg, som tågaxlar och hjul. Avtalet löper på två år. Uppdraget kommer att drivas från ÅF-kontor i Malmö i söder till Luleå i norr. Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång Den 28 april 2005 beslutade ordinarie bolagsstämma i ÅF att genomföra ett konvertibelprogram riktat till tillsvidareanställda i ÅF i Sverige, Finland och Norge. Det totala tecknade beloppet uppgick till cirka 54 MSEK. Konvertibeln löper mellan den 1 juli 2005 och den 30 juli 2008. Konverteringskursen har fastställts till 172 SEK. Vid full konvertering kommer aktiekapitalet att öka med 6 250 000 SEK och antalet aktier med 312 500 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 5,0 procent av kapitalet och cirka 3,2 procent av rösterna.
Företagsförvärv och samarbeten ÅF förvärvade den 30 april 2005 100 procent av det infrastrukturella konsultföretaget Infraplan AB för 5,7 MSEK (varav immateriella tillgångar 2.0 MSEK). Bolaget, som bildades 1994, verkar från Umeå och har 12 medarbetare. Infraplan stärker ÅFs division Infrastruktur med kompetens och kundkontakter i Sverige och internationellt. ÅF tecknade ett samarbetsavtal i Brasilien med projekteringsföretaget A1 Engenharia e Gerenciamento Ltda, för aktiviteter inom den Brasilianska och Sydamerikanska skogsindustrin.

Omsättning och resultat Nettoomsättningen uppgick till 1 217,1 (1 112,1) MSEK. För det andra kvartalet uppgick omsättningen till 633,7 (570,3) MSEK. Rörelseresultatet var 63,6 (44,2) MSEK. Rörelsemarginalen var 5,2 (4,0) procent. För det andra kvartalet uppgick rörelseresultatet till 37,8 (24,5) MSEK och rörelsemarginalen var 6,0 (4,3) procent. Debiteringsgraden uppgick till 71,9 (68,5) procent. För andra kvartalet uppgick debiteringsgraden till 72,3 (69,9) procent. Resultatet efter finansnetto uppgick till 61,1 (42,4) MSEK. Vinstmarginalen var 5,0 (3,8) procent. För det andra kvartalet uppgick resultatet efter finansnetto till 36,6 (23,9) MSEK och vinstmarginalen var 5,8 (4,2) procent. Vinst per aktie uppgick till 6:84 (6:97) kronor. För andra kvartalet var Vinst per aktie 4:00 (3:64) kronor. ÅFs skattekostnad under första halvåret uppgick till 18,7 MSEK, jämfört med 1,1 MSEK under samma period 2004. Den låga skattekostnaden 2004 beror på att reavinsterna vid fastighetsförsäljningar 2004 var skattefria. Status i divisionerna Infrastruktur Rörelsemarginal 6 mån: 8,7% (6,5%) Marknaden för infrastrukturella konsulttjänster var stabilt stark under det första halvåret. De fastighets- och byggrelaterade områdena har fortsatt att utvecklas i positiv riktning samtidigt som stora investeringar i nordisk infrastruktur (vägar, järnvägar, tunnlar) gynnar divisionen. Projekteringsvolymerna är stora och ÅF vinner nya marknadsandelar. Alla affärsområden (Installation, Elkraft, Telekom och Väg & Järnväg) noterade en god efterfrågan. Process Rörelsemarginal 6 mån: 5,9% (3,3%) Marknaden för konsulttjänster inom massa- och pappersindustrin var god under första halvåret, men med en viss tendens till senarelagda investeringar i Europa. Det är påtagligt att investeringarna ökar i Sydamerika, Asien och Östeuropa där ÅF stegvis utökar närvaron. ÅFs marknad inom energiområdet är stabilare med fortsatt ökade investeringar inom både produktions- och distributionsledet. Kontroll Rörelsemarginal 6 mån: 10,1% (8,4%) ÅF-Kontroll växte med cirka 15 procent och ökade rörelsemarginalen under första halvåret. Marknaden för teknisk kontroll var god, särskilt i det andra kvartalet, och efterfrågan ökade inom samtliga verksamhetsgrenar: besiktning, provning och certifiering. Efterfrågan är noterbart stark från den svenska kärnkraftsindustrin. System Rörelsemarginal 6 mån: 1,4% (-5,8%) System redovisar ett svagt positivt resultat för sexmånadersperioden. I ljuset av en kraftig förlust för 2004 är resultatutvecklingen tillfredsställande. Förbättringen har sin förklaring i något ökad efterfrågan och i positiva effekter från det sparprogram som sjösattes i december. I juni tillträdde Johan Olsson som ny divisionschef med fokus på ökad lönsamhet genom att förbättra säljarbetet och rekrytera fler och yngre konsulter.
Redovisningsprinciper Denna delårsrapport för koncernen är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering.
I bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2004 presenterades en beskrivning av vilka redovisningsprinciper som påverkades av övergången till IFRS. För beskrivning av de redovisningsprinciper som bolaget tillämpar i kvartalsrapporten för det andra kvartalet 2005, se avsnittet "Ändrade redovisningsprinciper 2005" i årsredovisningen för 2004. Där framgår att International Financial Reporting Standards (IFRS) tillämpas från och med år 2005, och att jämförelseuppgifterna avseende år 2004 omräknats i enlighet med de nya principerna med undantag för de som gäller för finansiella instrument. I enlighet med reglerna för övergång till IFRS, tillämpas de nya principerna för finansiella instrument enbart i de delar av redovisningarna som avser 2005. I och med övergången till IAS39 från och med 2005 tillämpas säkringsredovisning enligt kassaflödesmodellen. Denna säkringsredovisning enligt kassaflödesmodellen har under första halvåret 2005 ej påverkat resultaträkningen. Effekten på balansräkningen har varit obetydlig då valutariskerna är begränsade i och med att de flesta betalningar sker i lokal valuta.
Övergång till IFRS 2005: Effekterna på resultaträkningar, balansräkning och eget kapital framgår av bilaga till denna delårsrapport.
Investeringar Investeringar i maskiner och inventarier uppgick till 21 (23) MSEK för perioden januari-juni 2005.
Moderbolaget Moderbolagets omsättning var 73,9 (62,1) MSEK, och resultatet efter finansnetto var 48,2 (-9,9) MSEK.
Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet uppgick till -61 (78) MSEK. Före utdelning och amortering av lån uppgick kassaflödet till 2 (112) MSEK. Kassaflödet för det första halvåret 2004 påverkades positivt med 124 MSEK av fastighetsförsäljningarna.
För andra kvartalet uppgick kassaflödet, före utdelning och amortering av lån, till 17 (84) MSEK. Kassaflödet för det andra kvartalet 2004 påverkades positivt med 79 MSEK av fastighetsförsäljningarna.
Koncernens likvida tillgångar uppgick till 115 (170) MSEK. Eget kapital per aktie uppgick till 71 kronor. Soliditeten var 34 procent. Vid årsskiftet var det egna kapitalet per aktie 66 kronor och soliditeten 30 procent. Fastighetsförvaltningen Styrelsen tog under våren 2003 beslut om att sälja koncernens fastigheter. Sju av koncernens åtta fastigheter avyttrades 2003-2004. Den fastighet som är kvar i ÅFs ägo är Härolden 44 (10 700 m2), ÅFs HK på Fleminggatan i Stockholm, som är till försäljning och har bokförts som omsättningstillgång. Fastigheten, som är bokförd till 130 MSEK, värderades till 225 (220) MSEK vid årsskiftet 2004/2005, av Forum Fastighetsekonomi AB. Aktien Aktiekursen för ÅF B var 153 kronor vid rapportperiodens utgång, vilket innebär en uppgång med 15,9 procent sedan årsskiftet. Stockholmsbörsens Sax-index steg med 11,2 procent under samma tidsperiod. Kapitalmarknadsdag Den 29 september, med början klockan 14.00, håller ÅF Kapitalmarknadsdag på Hotell/Restaurang J Nacka Strand, Stockholm. För information och anmälan, kontakta: informationschef Viktor Svensson på telefon: 08-657 12 01 eller via e-post viktor.svensson@afconsult.com Nästa rapporttillfälle ÅFs delårsrapport för perioden januari-september 2005 offentliggörs den 9 november 2005.


Stockholm den 19 augusti 2005 AB Ångpanneföreningen (publ) Jonas Wiström, Verkställande Direktör Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:

Delårsrapport januari-juni 2005 http://hugin.info/1253/R/1007252/155535.pdf