AFRY press release generic image

ÅF: Delårsrapport januari-juni 2006 - Bra start för genomförda förvärv

ons, 08/23/2006 - 11:18
Regulatory
ÅF: Delårsrapport januari-juni 2006 - Bra start för genomförda förvärvFör mer information:VD Jonas Wiström 08-657 11 15/ 070-608 12 20Informationschef Viktor Svensson 08-657 12 01/ 070-657 20 26 Nettoomsättningen uppgick till 1 394 (1 217) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 74 (62) MSEK Resultatet efter finansnetto uppgick till 72 (60) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 46 (41) MSEK Resultatet per aktie uppgick till 3:71 (3:42) kronorKommentar av VD Jonas Wiström ÅF har tagit ett stort steg framåt på den europeiska teknikkonsultmarknaden under första halvåret 2006. Vi genomförde tre större förvärv (Enprima Oy, Ingemansson Technology AB och Benima-bolagen) med totalt cirka 900 medarbetare - vilket motsvarar en tillväxt om cirka 35 procent för koncernen. Förvärven har tagits emot väl på kundmarknaden och samordningen med övriga ÅF går snabbare än väntat. Särskilt glädjande är att förvärven hittills infriat eller överträffat mina resultatförväntningar. I samband med förvärv av Benima-bolagen bildades en ny division, ÅF-Benima. Divisionen består av ÅFs automationsverksamhet, tidigare inom division Process, och Benima-bolagen. Divisionen blir ledande i Sverige inom industriautomation. Jag är sammantaget nöjd med resultatutvecklingen i fyra av fem ÅF-divisioner. Division Process har inte infriat ställda förväntningar. Verksamheten har tvingats genomföra stora nedskrivningar i fastprisprojekt (cirka 20 MSEK under det första halvåret) samtidigt som debiteringsgraden har varit låg i framför allt Tyskland och Frankrike. Division Infrastruktur, med nära 1 000 medarbetare, fortsätter att vinna marknadsandelar och levererade ett bra resultat. Division System vann ett flertal nya affärer och fortsatte att förbättra resultaten - rörelsemarginalen ökade till närmare 7 procent för första halvåret. Division Kontroll gjorde ett resultat i linje med förväntan och nybildade ÅF-Benima fick en bra start. I början av augusti avslutades och fulltecknades en företrädesrättsemission som inbringar cirka 290 MSEK netto till ÅF i det tredje kvartalet. Detta betyder att vår finansiella styrka och flexibilitet är återställd efter förvärven under första halvåret. Företagsförvärv och samarbeten ÅF förvärvade teknikkonsultverksamheten Benima med cirka 500 medarbetare på ett 30-tal kontor i Norden. Säljare var Teleca AB. Förvärvskostnaden uppgick till totalt 525 MSEK, fördelat på 412 MSEK kontant och 113 MSEK genom apportemission till Teleca AB. Av förvärvskostnaden hänför sig 481 MSEK till immateriella tillgångar, varav preliminärt 445 MSEK klassificeras som goodwill. Verksamheten konsoliderades i ÅF från den 1 maj 2006. Benima påverkade ÅFs omsättning med 87 MSEK och ÅFs rörelseresultat med 7 MSEK i det andra kvartalet. ÅF förvärvade energikonsultföretaget Enprima Oy med cirka 270 medarbetare på ett 10-tal kontor i Europa, bland annat i Ryssland. Säljare var Fortum Power & Heat Oy, Powest Oy, BE&K International Inc samt management i Enprima. Förvärvskostnaden uppgick till 26 MEURO. Med Enprima följde en nettokassa om 11 MEURO. Av förvärvskostnaden hänför sig 130 MSEK till immateriella tillgångar, varav preliminärt 121 MSEK klassificeras som goodwill. Verksamheten konsoliderades i ÅF från den 24 april 2006. Enprima påverkade ÅFs omsättning med 63 MSEK och ÅFs rörelseresultat med 3 MSEK i det andra kvartalet. Väsentliga händelser under andra kvartalet Styrelsen föreslog en företrädesrättsemission om cirka 300 MSEK (högst 4 500 000 B-aktier) för att efter förvärven av Enprima Oy (Q1), Ingemansson Technology AB (Q1) och Benima-bolagen (Q2), återställa ÅFs finansiella flexibilitet och skapa en beredskap för framtida förvärv. Vid en extra bolagsstämma den 15 juni 2006 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en företrädesrättsemission om cirka 300 MSEK (högst 4 500 000 B-aktier). Styrelsen i ÅF fastställde därefter med stöd utav stämmans bemyndigande villkoren för emissionen till 1:4 och 93 SEK per aktie, innebärande en emission som vid full teckning tillför ÅF cirka 300 MSEK, före kostnader relaterade till genomförande av emissionen. Svenska Handelsbanken AB garanterade samtidigt att teckna aktier som inte tecknas av aktieägare med eller utan stöd av teckningsrätter, för ett belopp om 232 MSEK. Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång En sammanräkning av ÅFs nyemission den 2006-08-18 visade att 3 216 292 nya B-aktier, motsvarande 99,5% av de erbjudna B-aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter.De 15 872 B-aktier som inte tecknades, motsvarande 0,5 procent av antalet erbjudna B-aktier, tilldelas de aktieägare som önskat teckna B-aktier utan stöd av teckningsrätter, i enlighet med de principer som beskrevs i prospektet. Emissionen blev därigenom fulltecknad och ÅF tillförs cirka 300 MSEK före emissionskostnader i tredje kvartalet. ÅF, genom division System, förvärvade i juni IT-konsulten Combra med 60 medarbetare i Stockholm, Uppsala och Lund. Köpeskillingen uppgick till cirka 30 MSEK - varav 15,2 MSEK erlades kontant och resten i form av 117 155 nyemitterade ÅF-aktier. Uppgörelsen innehöll även en tilläggsköpeskilling baserad på resultatutvecklingen under tre år framåt. Omsättning och resultatNettoomsättningen uppgick till 1 394 (1 217) MSEK. För det andra kvartalet uppgick omsättningen till 771 (634) MSEK. Rörelseresultatet var 74 (62) MSEK. Rörelsemarginalen var 5,3 (5,1) procent. För det andra kvartalet uppgick rörelseresultatet till 30 (37) MSEK och rörelsemarginalen var 3,9 (5,9) procent. Debiteringsgraden uppgick till 72 (72) procent. För det andra kvartalet uppgick debiteringsgraden till 74 (72) procent. Resultatet efter finansnetto uppgick till 72 (60) MSEK. Vinstmarginalen var 5,1 (4,9) procent. För det andra kvartalet uppgick resultatet efter finansnetto till 29 (36) MSEK och vinstmarginalen var 3,7 (5,7) procent. Resultatet efter skatt uppgick till 46 (41) MSEK. För andra kvartalet uppgick resultatet efter skatt till 15 (25) MSEK. Koncernens skatt fText version / Internet version / Print / Close