AFRY press release generic image

ÅF: Delårsrapport januari-juni 2007: ÅF: 36 % tillväxt och mer än
fördubblat resultat

tis, 08/21/2007 - 09:31
Regulatory
För mer information:
VD Jonas Wiström                    070-608 12 20

Informationschef Viktor Svensson            070-657 20 26

Andra kvartalet 2007
*     Nettoomsättningen uppgick till 968 (771) MSEK
*     Rörelseresultatet uppgick till 85 (30) MSEK
*     Rörelseresultatet, exklusive övriga rörelseintäkter,
 uppgick till 85 (30) MSEK
*     Resultatet efter skatt uppgick till 58 (15) MSEK
*     Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 3:53
 (1:10) kronor

Första halvåret 2007
*     Nettoomsättningen uppgick till 1 900 (1 394) MSEK
*     Rörelseresultatet uppgick till 159 (74) MSEK
*     Rörelseresultatet, exklusive övriga rörelseintäkter,
 uppgick till 159 (55) MSEK
*     Resultatet efter skatt uppgick till 107 (46) MSEK
*     Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 6:54
 (3:45) kronor

Kommenterar från VD Jonas Wiström:

2007 har börjat bra för ÅF. Omsättningen ökade med 36 procent och
rörelsemarginalen uppgick till 8,4 procent. Jämförbar rörelsemarginal
i fjol var 4,0 procent.

Debiteringsgraden steg med mer än tre procentenheter till 75,4
procent.

Särskilt glädjande var att resultatet för det andra kvartalet
översteg resultatet för första kvartalet, trots att det andra
kvartalet var en arbetsvecka kortare.

Efter en mycket fin arbetsinsats från ÅFs medarbetare kan vi därmed
efter sex månader redovisa ett resultat som är i nivå med
helårsresultatet för år 2006.

Under sommaren slutförde vi renodlingen av division Process via två
bolagsförsäljningar. I kraft av denna renodling stärks möjligheterna
till fortsatt högre intjäning och fokus kan åter läggas på tillväxt,
inte minst inom det expansiva energiområdet.

Övriga divisioner utvecklas över eller i linje med förväntan och den
närmaste framtiden ser lovande ut. Verksamheterna är i dag väl
positionerade på en fortsatt stark marknad.

Detta gör sammantaget att utsikterna för ÅF-koncernen är goda.


Företagsförvärv och avyttringar

ÅF ökade sitt ägande i det danska teknikkonsultföretaget Hansen &
Henneberg, med 55 medarbetare, från 49 procent till 80 procent.
Förvärvet skedde som ett resultat av ett bra samarbete mellan ÅF och
Hansen & Henneberg under de senaste åren. ÅF förvärvade 49 procent av
aktierna år 2001.

ÅF förvärvade teknikkonsultföretaget Cordinor med 15 medarbetare i
Luleå och Kiruna. Cordinor erbjuder kvalificerade ingenjörstjänster
inom främst gruvindustrin.

ÅF avyttrade den återstående delen av det finska dotterbolaget ÅF-CTS
Oy med 130 medarbetare för 4 MEURO, vilket var i linje med bokfört
värde. Köpare var ledningen för ÅF-CTS Oy. Den 1 januari 2007 gick 70
medarbetare från ÅF-CTS Oy över till ÅF-Enprima Oy. Affären godkändes
av en extra bolagsstämma i AB Ångpanneföreningen den 14 augusti.

ÅF avyttrade det franska dotterbolaget AF Chleq Froté S.A med 50
medarbetare.
Köpare är ledningen för AF Chleq Froté S.A. Försäljningspriset
uppgick till 3 EURO.
Någon resultateffekt på grund av avyttringen uppstår inte då
reservering skett i bokslutet för år 2006. Affären godkändes av en
extra bolagsstämma i AB Ångpanneföreningen den 14 augusti 2007.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

ÅF vann ett stort konsultuppdrag avseende en ny kombinerad
kraftvärmeanläggning i Tartu, Estland. Projektet kommer att
genomföras av ÅFs enheter i Estland och Finland. Ordervärdet för ÅF
uppgår till drygt 30 MSEK.

ÅF vann ett omfattande konsultuppdrag avseende ett nytt torv- och
biobränsleeldat kraftvärmeverk som skall byggas i staden Jyväskylä i
mellersta Finland. Ordervärdet för ÅF uppgår till cirka 80 MSEK.

ÅF rekryterade Jonas Ågrup till ny Chief Financial Officer, CFO, med
tillträde den 3 september 2007. Jonas Ågrup är civilekonom med lång
erfarenhet av arbete inom börsnoterade internationella företag. Jonas
kommer närmast från WM-data Sverige där han arbetat som Vice VD med
ansvar för ekonomi och administration sedan 2006.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

ÅF fick en omfattande order av Banverket gällande Projekt Citybanan i
Stockholm. ÅFs uppdrag uppskattas vara värt cirka 200 MSEK och
beräknas pågå fram till år 2016. Uppdraget består av tre tekniska
projekt: Tomteboda Bangård, Dubbelspårstunneln med tillhörande
stationer, samt Management för risk och säkerhet.
ÅFs uppdrag rörande Tomteboda och Dubbelspårstunneln avser
projektering av samtliga järnvägstekniska discipliner som Mark, Spår,
El , Signal, Tele, SCADA och kanalisation samt teknisk support fram
till och med idrifttagande.

Som ett resultat av det första konverteringstillfället i ÅFs
personalkonvertibel 2005/2008 har 523 608, av möjliga 625 000,
B-aktier nyemitterats - vilket ger en utspädning om 3,1 procent av
aktiekapitalet och 2,2 procent av rösterna. Det nya antalet aktier i
ÅF uppgår till 16 892 534, varav 804 438 är A-aktier och 16 088 096
är B-aktier.


Omsättning och resultat
Nettoomsättningen uppgick till 1 900 (1 394) MSEK, en ökning med 36
procent. För det andra kvartalet uppgick omsättningen till 968 (771)
MSEK, en ökning med 25 procent.

Rörelseresultatet var 159 (74) MSEK. Rörelsemarginalen var 8,4 (5,3)
procent. För andra kvartalet uppgick rörelseresultatet till 85 (30)
MSEK och rörelsemarginalen var 8,8 (3,9) procent.

Vid jämförelse med 2006 ska noteras att resultatet i första kvartalet
2006 påverkades positivt av en reavinst om 19 MSEK avseende
försäljningen av PX Business Solutions. Förra året var
rörelseresultatet, exklusive denna försäljning, 55 MSEK och
rörelsemarginalen var 4,0 procent.

Debiteringsgraden uppgick till 75,4 (72,1) procent. För andra
kvartalet uppgick debiteringsgraden till 76,6 (70,5) procent.

Resultatet efter finansnetto uppgick till 156 (72) MSEK.
Vinstmarginalen var 8,2 (5,1) procent. För det andra kvartalet
uppgick resultatet efter finansnetto till 84 (29) MSEK och
vinstmarginalen var 8,7 (3,7) procent.

Resultatet efter skatt uppgick till 107 (46) MSEK. För andra
kvartalet uppgick resultatet efter skatt till 58 (15) MSEK.

Vinsten per aktie, före utspädning, uppgick till 6:54 (3:45) kronor.
För det andra kvartalet var Vinsten per aktie, före utspädning, 3:53
(1:10) kronor.

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet uppgick till 65 (17) MSEK. Före utdelning och upptagande
av lån uppgick kassaflödet till 129 (-454) MSEK.

För andra kvartalet uppgick kassaflödet till 57 (4) MSEK.

Koncernens likvida tillgångar uppgick till 322 (260) MSEK.

Eget kapital per aktie uppgick till 72 kronor. Soliditeten var 49
procent. Vid årsskiftet var det egna kapitalet per aktie 67 kronor
och soliditeten var 48 procent.

Koncernens nettolåneskuld (likvida medel minus räntebärande skulder)
uppgick vid halvårsskiftet till 24 (390) MSEK.

Investeringar

Bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier uppgick till 17 (16)
MSEK för perioden januari-juni 2007.

Status i divisionerna

Engineering
Rörelsemarginal 6 mån: 9,5% (7,9%)

Divisionen Engineering erbjuder tjänster inom automation, industriell
IT och mekanik och är ledande i Norden.

Marknaden var fortsatt stark under det andra kvartalet vilket bidrog
till att divisionens debiteringsgrad var hög. Införandet av en ny
anbudsdatabas och ett nytt säljstödssystem har resulterat i ett
effektivare säljarbete. Orderingången var mycket god i andra
kvartalet.

Mekanikverksamheten med cirka 150 medarbetare, som införlivades i
Engineering från den 1 januari 2007, har utvecklats väl. Genom
förvärvet av teknikkonsulten Cordinor togs ytterligare ett steg inom
mekanikområdet. Förvärvet är strategiskt viktigt då det förstärker
divisionens ledande ställning i Norrbotten och utökar tjänsteutbudet
gentemot LKAB och övrig gruvindustri.

I andra kvartalet fick division Engineering utökade uppdrag åt
Forsmarks kärnkraftverk, vilket föranlett beslut om en etablering
lokalt på kärnkraftverket. Divisionen fick också ett större uppdrag
av Vägverket Färjerederiet som avsåg teknisk expertis rörande
styrsystem och hydraulik. Ökad aktivitet noterades även på pappers-
och massaområdet med uppdrag från bland andra Iggesund i samband med
ombyggnad av en mesaugn, samt projekt för Metso Paper i Portugal,
Indien och Kina.

Infrastruktur
Rörelsemarginal 6 mån: 11,6% (8,8%)

Division Infrastruktur erbjuder tjänster på infrastrukturområdet inom
affärsområdena: kommunikation och underhållsteknik, installation,
samhällsbyggnad och elkraft.

Marknaden var fortsatt mycket stark under det andra kvartalet och som
en följd därav låg kapacitetsutnyttjandet på en minst lika hög nivå
som under föregående kvartal.

Divisionen växte i Danmark genom att utöka ägandet i det danska
teknikkonsultföretaget Hansen & Henneberg från 49 till 80 procent.
Option finns att förvärva återstoden. Hansen & Henneberg bidrar med
kvalificerad teknisk expertis inom områdena belysningssystem,
trafikstyrning och elteknik.

I andra kvartalet fick divisionen genom affärssegmentet Ljud &
Vibrationer i uppdrag att utföra två bullerkartläggningar åt
Vägverket respektive Norrköpings kommun. Divisionen fick också i
uppdrag att projektera både el- och VVS-installationer vid
Psykiatrins Hus på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Vid halvårsskiftet fick divisionen förtroendet att projektera
väsentliga delar inför den planerade Citybanan i Stockholm. Uppdraget
bedöms vara värt cirka 200 MSEK för ÅF.

Kontroll
Rörelsemarginal 6 mån: 11,6% (8,1%)

Divisionen erbjuder teknisk kontroll. Huvudverksamheten är
besiktning, provning och certifiering. Verkstads- och
kärnkraftsindustrin är stora uppdragsgivare.

En stark efterfrågan bidrog till att divisionen hade en betydligt
högre sysselsättningsgrad under kvartalet, jämfört med motsvarande
period i fjol. Den starka efterfrågan noterades framför allt ifrån
kärnkrafts- och petrokemiindustrin.

Den organiska tillväxten var god och bidrog till att förstärka
Kontrolls marknadsposition.

Kontroll vann flera intressanta uppdrag i andra kvartalet - bland
annat kan nämnas en omfattande tillståndskontroll av hamnanläggningar
i Valetta på Malta och i Venedig.
Vidare fick divisionen ett omfattande utbildningsuppdrag av
byggföretaget Peab inom arbetsmiljösäkerhet.


Process
Rörelsemarginal 6 mån: 6,2% (0,5%)

Division Process erbjuder konsulttjänster för alla delar i en
industriprocess. Divisionen har en världsledande ställning inom delar
av massa- och pappersindustrin samt inom energisektorn.

Marknaden var fortsatt stark under det andra kvartalet, i synnerhet
inom energiområdet. Från massa- och pappersindustrin ökade
efterfrågan något. Divisionens debiteringsgrad var totalt sett
stigande under det andra kvartalet.

Det råder internationell högkonjunktur i energisektorn och ÅFs
orderingång var mycket god i andra kvartalet, inte minst i Finland
och Baltikum. Synnerligen god är efterfrågan på konsulttjänster som
rör biobränsleeldade kraftvärmeverk. ÅF är marknadsledande på detta
område och har tecknat fyra stora kontrakt på biobränsleeldade
kraftvärmeverk i år.

Som en viktig del i den från ÅF tidigare kommunicerade renodlingen av
division Process såldes de finländska och franska dotterbolagen,
ÅF-CTS respektive AF Chleq Froté, med totalt 180 medarbetare, under
det andra kvartalet.


System
Rörelsemarginal 6 mån: 7,5% (6,7%)

Division System erbjuder tjänster inom Inbyggda system, Mekanik &
Beräkning och IT.

Marknaden förstärktes ytterligare i andra kvartalet och förbättringen
gäller samtliga av divisionens kundsegment - det vill säga telekom,
fordon, life science och verkstad.

Högst var aktiviteten inom telekomsegmentet under perioden. Division
System fick till exempel ett uppdrag av Ericsson avseende
testsystemutveckling. Inom life science fick divisionen ett
utvecklingsprojekt avseende en ny generation produkter från
Raysearch.

Den organiska tillväxten var fortsatt mycket god och överstiger 20
procent sett till den senaste 12-månadersperioden. Den kraftigaste
tillväxten har skett i Öresundsregionen.

Moderbolaget

Moderbolagets omsättning var 91 (99) MSEK och avser främst
koncerninterna tjänster. Resultatet efter finansnetto uppgick till
-15 (13) MSEK.
Likvida medel uppgick till 139 (23) MSEK och för perioden
januari-juni 2007 uppgick bruttoinvesteringar i maskiner och
inventarier till 3 (6) MSEK.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34,
Delårsrapportering, Interim Financial Reporting.

Redovisningsprinciperna är i enlighet med International Financial
Reporting Standards (IFRS), och de av EU antagna tolkningarna av
gällande standards, International Financial Reporting Interpretations
Committee (IFRIC) samt Redovisningsrådets Rekommendation RR 31,
Delårsrapportering för koncerner och 9 kapitlet ÅRL. Rapporten har
upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder
som årsredovisningen för 2006 (not 2 sid. 52 ).

Moderbolaget tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR32:06,
vilket innebär att moderbolaget i årsredovisningen i den juridiska
personen skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden
så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningen.

Risker och osäkerhetsfaktorer

ÅF-koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar
affärsrisker knutet till den allmänna ekonomiska utvecklingen och
investeringsviljan på olika marknader, förmågan att rekrytera och
behålla kvalificerade medarbetare samt effekten av politiska beslut.
Koncernen är vidare exponerad för olika slag av finansiella risker
såsom valuta-, ränte- och kreditrisker. Utöver de risker som beskrivs
i ÅFs årsredovisning på sidorna 36-38 bedöms inte några väsentliga
risker ha tillkommit.

Aktien

Aktiekursen för ÅF var 188 kronor vid rapportperiodens utgång, vilket
innebär en uppgång med 28,3 procent sedan årsskiftet. OMXSPI-index
steg samtidigt med 8,4 procent.

Kapitalmarknadsdag

Den 20 september, med början klockan 14.00, hålls ÅFs årliga
kapitalmarknadsdag på Hotell/Restaurang J Nacka Strand, Stockholm.
För ytterligare information och anmälan, kontakta: informationschef
Viktor Svensson på telefon: 08-657 12 01 eller via e-post
viktor.svensson@afconsult.com


Nästa rapporttillfälle

ÅFs delårsrapport för perioden januari-september 2007 offentliggörs
den 9 november 2007.
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten
ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet,
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen
står inför.


 Stockholm den 21 augusti 2007
 AB Ångpanneföreningen (publ)


Jonas Wiström,
Koncernchef & VD


Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

Informationen i denna rapport är sådan som ÅF skall offentliggöra
enligt lagen om börs- och clearinginformation och/eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 21 augusti klockan 09.30.


Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande
länk:

Related files