AFRY press release generic image

ÅF - Delårsrapport januari-juni 2008

fre, 07/25/2008 - 09:40

För mer information: VD Jonas Wiström 070-608 12 20 Informationschef Viktor Svensson 070-657 20 26 Rörelsemarginal Q2: 11,5%
Andra kvartalet 2008

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 173 (968) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 135 (85) MSEK
 • Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 5:53 (3:53) kronor

 • Första halvåret 2008

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 238 (1 900) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 251 (159) MSEK
 • Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 10:22 (6:54) kronor
 • Kommentar av VD Jonas Wiström: ÅF fortsätter att växa under stigande lönsamhet. Rörelseresultatet ökade med cirka 60 procent, såväl andra kvartalet som under det första halvåret. Det förbättrade resultatet förklaras framförallt av volymtillväxt och en ökad bruttomarginal. Rörelsemarginalen steg med nära tre procentenheter till 11,5 procent i andra kvartalet. Tillväxten uppgick till 21 procent i kvartalet varav ungefär hälften var organisk tillväxt. ÅF fortsätter attrahera de bästa konsulterna och utsågs nyligen till branschens starkaste varumärke. Division Process fortsätter att utvecklas väl och redovisar för första gången en marginal på över 10 procent. Fjolårets förvärv av schweiziska ÅF-Colenco, med 300 medarbetare, och pågående energiprojekt i 30 länder, har starkt bidragit till den positiva utvecklingen. Tre av fem divisioner redovisar marginaler på över 12 procent. Särskilt tillfredsställande var utvecklingen i division Engineering (13,7% i Q2) med över 1100 medarbetare. Den generella osäkerhet om konjunkturen som råder har hittills inte påverkat efterfrågan på våra tjänster. Vi har en positiv grundsyn på andra halvåret men konjunkturläget är mer svårbedömt idag än tidigare. Väsentliga händelser under andra kvartalet, samt väsentliga händelser efter balansdagens utgång AB Ångpanneföreningen bytte namn till ÅF AB den 5 maj då Bolagsverket registrerade ändringarna i bolagsordningen. Årsstämman, som hölls den 23 april, beslutade att ändra bolagsordningen, bland annat innebärande ändring av firmanamn till ÅF AB. ÅF fick en order av Stockholm Vatten VA AB värd 125 MSEK. ÅF ska ansvara för byte och modernisering av befintliga styrsystem vid reningsverken i Henriksdal och Bromma. ÅF utsågs till teknisk huvudkonsult när det schweiziska energiföretaget ATEL ska bygga två 400 MW gaseldade kraftverk i San Severo, Italien, och i Bayet, Frankrike. Ordern var för ÅF värd cirka 6 MEUR (55 MSEK). ÅF tecknade ett strategiskt partnerskapsavtal med SSAB Tunnplåt i Borlänge avseende teknikkonsulttjänster inom samtliga teknikdiscipliner, inklusive projektledning. Avtalet väntas leda till väsentligt ökade uppdragsvolymer för ÅF. ÅF-Kontroll fick förtroendet av Ringhals kärnkraftverk att ta fram utrustning och teknik för oförstörande provning av reaktortryckkärlen och anslutande rörstutsar i Ringhals 2, 3 och 4. I kontraktet ingår även att genomföra provningarna till och med år 2012.
  Omsättning och resultat, Q2 2008
  Nettoomsättningen uppgick till 1 173 (968) MSEK, en ökning med 21 procent. Rörelseresultatet uppgick till 135 (85) MSEK. Rörelsemarginalen var 11,5 (8,8) procent. Debiteringsgraden uppgick till 75 (77) procent. Resultatet efter finansnetto var 132 (84) MSEK. Vinstmarginalen var 11,3 (8,7) procent. Resultatet efter skatt uppgick till 94 (58) MSEK.
  Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 5:53 (3:53) kronor.
  Omsättning och resultat, Q1-Q2 2008
  Nettoomsättningen uppgick till 2 238 (1 900) MSEK, en ökning med 18 procent. Rörelseresultatet var 251 (159) MSEK. Rörelsemarginalen var 11,2 (8,4) procent. Debiteringsgraden uppgick till 75 (75) procent. Resultatet efter finansnetto var 241 (156) MSEK. Vinstmarginalen var 10,8 (8,2) procent. Resultatet efter skatt uppgick till 174 (107) MSEK. Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 10:22 (6:54) kronor. Alecta Premierabatten från Alecta påverkade ÅFs rörelseresultat positivt med 9,5 MSEK i både första och andra kvartalet 2008, jämfört med 2007. Totalt för halvårsperioden 19 MSEK. Investeringar Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 26 (17) MSEK för perioden januari-juni 2008. Kassaflöde och finansiell ställning För det andra kvartalet uppgick kassaflödet till 42 (57) MSEK. Kassaflödet för januari-juni var -4 (65) MSEK. Periodens kassaflöde har påverkats av genomförda förvärv 54 (4) MSEK och utdelning till aktieägarna 110 (49) MSEK. Koncernens likvida tillgångar uppgick till 310 (322) MSEK. Eget kapital per aktie var 83,22 kronor. Soliditeten uppgick till 46,7 procent. Vid årsskiftet var det egna kapitalet per aktie 78,83 kronor och soliditeten var 47,9 procent. Koncernens nettolåneskuld (likvida medel minus räntebärande skulder) uppgick vid halvårsskiftet till 114 (24) MSEK. Antal anställda Antal årsanställda uppgick till 3 816 personer (3526).
  Totalt antal anställda vid periodens slut var 4 063 (3 649), varav 3 147 i Sverige och 916 utanför Sverige. Företagsförvärv och avyttringar under andra kvartalet ÅF, genom division Engineering, förvärvade teknikkonsultföretaget OrbiTec AB med 30 medarbetare i Jönköping. Bolaget arbetar främst med El, Automation och Industriell IT. ÅF, genom division Infrastruktur, förvärvade teknikkonsultföretaget BergByggKonsult AB med 12 medarbetare i Stockholm. Bolaget är specialister inom områdena bergteknik, bergmekanik, geoteknisk instrumentering och 3D-laserskanning. ÅF, genom ÅF-Kontroll, förvärvade det tekniska kontrollföretaget Kvalitetsteknik NDT AB med 30 medarbetare i Trollhättan, Stenungsund, Lysekil och Mönsterås. Företaget är huvudsakligen inriktat på oförstörande provning. Moderbolaget Moderbolagets omsättning var 127 (91) MSEK och avser främst koncerninterna tjänster. Resultatet efter finansnetto uppgick till -17 (-15) MSEK.
  Likvida medel uppgick till 1 (138) MSEK och för perioden januari-juni 2008 uppgick bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier till 7 (3) MSEK. Status i divisionerna
  Engineering
  Omsättning Q2, MSEK: 311 (293) Rörelsemarginal Q2: 13,7% (9,9%)
  Omsättning Q1-Q2, MSEK: 599 (582)
  Rörelsemarginal Q1-Q2: 13,6% (9,5%) Divisionen Engineering erbjuder tjänster inom automation, industriell IT och mekanik och är marknadsledande i Norden.

  Marknaden var fortsatt stark under det andra kvartalet, även om enstaka åtstramningar inom främst verkstadsindustrin har noterats på vissa orter. Debiteringsgraden låg på en fortsatt hög nivå och samtliga av divisionens affärsområden förbättrade lönsamheten. Divisionen jobbar i alla industribranscher. Efterfrågan var starkast inomfokusområdena energi-, kärnkrafts-, petrokemi-, järn-, stål- och gruvindustrin. Kunderna investerar i en ökad automatisering av sina anläggningarför högre produktivitetoch lönsamhet. Antalet medarbetare ökade i kvartalet. Divisionen genomför en rekryteringssatsning, med fokus på kärnkraft, som kommer att pågå under resten av året. Ett nytt kompetenscentra - Nuclear - har dessutom etablerats inom kärnkraftsområdet, för att bättre möta kundernas behov, nationellt och internationellt.
  Engineering fick flera betydande order i kvartalet, ett strategiskt viktigt projekt var moderniseringen av reningsverk för Stockholm Vatten.

  Infrastruktur Omsättning Q2, MSEK: 359 (316) Rörelsemarginal Q2: 12,7% (11,7%)
  Omsättning Q1-Q2, MSEK: 692 (614)
  Rörelsemarginal Q1-Q2: 12,5% (11,6%) Division Infrastruktur erbjuder tjänster på infrastrukturområdet inom affärsområdena: kommunikation & underhållsteknik, installation, samhällsbyggnad, elkraft och ljud & vibrationer. Marknaden för kvalificerade konsulttjänster inom infrastrukturområdet var oförändrat stark under andra kvartalet. Efterfrågan har varit god inom samtliga affärsområden och debiteringsgraden steg till att vara den högsta någonsin i juni månad. Ett högt oljepris och ökade miljökrav bidrar till ett stort intresse för kollektivtrafik- och transportfrågor vilket resulterat i flera stora projekt. Även den fastighetsrelaterade sidan av divisionen märker fortsatt god efterfrågan på den kommersiella fastighetsmarknaden. Exponeringen mot bostadsmarknaden är liten. Ett aktuellt tillväxtområde för divisionen är vindkraft. Nyligen erhölls en order kopplad till utbyggnad av havsvindkraftverk i Stora Bält. Bland fler nya uppdrag kan nämnas, införande av ett så kallat Automatic Train Control-system (ATC) på Sundsvalls bangård åt Banverket. Vidare tas ett regelförslag fram för trafikstyrning och signalering åt Järnvägsstyrelsen. Kontroll Omsättning Q2, MSEK: 91 (71) Rörelsemarginal Q2: 15,8% (15,8%)
  Omsättning Q1-Q2, MSEK: 156 (127)
  Rörelsemarginal Q1-Q2: 12,5% (11,6%) Divisionen erbjuder teknisk kontroll. Huvudverksamheten är besiktning, provning och certifiering. Verkstads- och kärnkraftsindustrin är stora uppdragsgivare.

  Efterfrågan var fortsatt stark. Det råder brist på provningstekniker och besiktningsmän i Sverige. Den organiska tillväxten var god med ett 20-tal rekryteringar i andra kvartalet. Debiteringsgraden var sämre än under motsvarande period i fjol, främst beroende på att en del större avställningar i industrin senarelagts, jämfört med 2007. Den starkaste efterfrågan noteras fortfarande från kärnkrafts- och processindustrin. I det andra kvartalet fick Kontroll ett betydande provningsuppdrag av Ringhals kärnkraftverk. En annan stor order erhölls av CRYO, som ingår i Linde-koncernen, gällande besiktning och provning av tryckkärl. I andra kvartalet blev Kontroll marknadsledande i Sverige inom oförstörande provning i och med förvärvet av Kvalitetsteknik NDT med 30 medarbetare. Process Omsättning Q2, MSEK: 310 (219) Rörelsemarginal Q2: 10,8% (6,7%)
  Omsättning Q1-Q2, MSEK: 590 (432)
  Rörelsemarginal Q1-Q2: 9,5% (6,2%) Division Process erbjuder tekniska konsulttjänster på den globala marknaden för energi- samt massa- och pappersindustrin.

  Efterfrågan på marknaden var fortsatt stark, särskilt inom energiproduktion. På många håll i världen pågår kapacitetsutbyggnad i spåren av den ökande efterfrågan på elkraft samt till följd av underinvesteringar de senaste decennierna. Debiteringsgraden sjönk i det andra kvartalet, främst på grund av en låg sysselsättning i massa- och pappersverksamheten i Finland. Den lägre debiteringsgraden vägdes upp av en förbättrad projektstyrning och projektekonomi i divisionen än tidigare. Process har utvecklats till en ledande internationell teknikkonsult på energimarknaden. Geografiskt är fokus Norden, Östeuropa, Ryssland och Asien. Energiprojekt står idag för 85 procent av divisionens omsättning. Inom massa- och pappersområdet är Sydamerika ett viktigt tillväxtområde.Ett strategiskt samarbetsavtal tecknades i kvartalet med AMEC, där ÅF och AMEC låter kombinera sin globala konsultkapacitet inom massa och papper för att tillsammans bearbeta Sydamerika.
  System Omsättning Q2, MSEK: 143 (108) Rörelsemarginal Q2: 10,8% (8,0%)
  Omsättning Q1-Q2, MSEK: 273 (214)
  Rörelsemarginal Q1-Q2: 11,7% (7,5%) Division System erbjuder tjänster inom Inbyggda system, Mekanik & Beräkning och IT. Marknaden för IT och Produktutveckling i Sverige var något starkare än under samma period förra året. Det märktes genom högre debiteringsgrad och fler kundförfrågningar. Tillväxten i System - drygt 30 procent - är framför allt hänförbar till nyrekrytering och en högre debiteringsgrad. En trend är att kunderna efterfrågar miljökompetens i sin produktutveckling. För att möta detta behov har System, tillsammans med KTH i Stockholm, etablerat EcoDesign Center, ett nätverk där kunderna erbjuds ta del av divisionens kompetens i kombination med ÅFs totala miljökompetens. Satsningen har varit framgångsrik och bland exempeluppdrag kan nämnas en order från en ledande tillverkare av telekomutrustning avseende utveckling av strömsnålare basstationer. Ett annat uppdrag inom ramen för EcoDesign Center erhölls av Bombardier gällande miljövänlig tågutveckling. Det senare uppdraget ska utföras i Kina. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering, Interim Financial Reporting. Redovisningsprinciperna är i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), och de av EU antagna tolkningarna av gällande standards, International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) och 9 kapitlet ÅRL. Rapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som årsredovisningen för 2007 (not 1 sid. 78 ). Moderbolaget följer Rådet för finansiell rapportering och dess rekommendation RFR 2.1 vilket innebär att moderbolaget i årsredovisningen i den juridiska personen skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt det är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen. Risker och osäkerhetsfaktorer ÅF-koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsrisker knutet till den allmänna ekonomiska utvecklingen och investeringsviljan på olika marknader, förmågan att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare samt effekten av politiska beslut. Koncernen är vidare exponerad för olika slag av finansiella risker såsom valuta-, ränte- och kreditrisker. Koncernens risker finns utförligt beskrivna i ÅFs årsredovisning 2007 på sidorna 57-60. Inga väsentliga risker bedöms ha tillkommit därefter. Aktien Aktiekursen för ÅF var171,50 kronor vid rapportperiodens utgång, vilket betyder en uppgång med3 procent sedan årsskiftet. OMXSPI-index sjönk samtidigt19 procent. Det sista konverteringstillfället i ÅFs Konvertibelprogram 2005-2008 skedde i juni, då
  62 982 B-aktier nyemitterades. Konvertibelprogrammet 2005-2008 är därmed avslutat. Kapitalmarknadsdag Den 24 september, med början klockan 14.00, hålls ÅFs årliga kapitalmarknadsdag på Hotell/Restaurang J Nacka Strand, Stockholm. För ytterligare information och anmälan, kontakta: informationschef Viktor Svensson på telefon: 070657 20 26 eller via e-post viktor.svensson@afconsult.com Nästa rapporttillfälle ÅFs delårsrapport för perioden januari-september 2008 offentliggörs den 23 oktober. Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 25 juli 2008 ÅF AB (publ) Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Informationen i denna rapport är sådan som ÅF skall offentliggöra enligt lagen om börs- och clearinginformation och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 juli klockan 08.15. ÅF AB (publ) Org. nr. 556120-6474 Fleminggatan 7, Box 8133, 104 20 Stockholm Telefon: 010 505 00 00 Fax: 08653 56 13 E-mail: info@afconsult.com www.afconsult.com