AFRY press release generic image

ÅF - Delårsrapport januari-juni 2008

fre, 07/25/2008 - 08:20
Regulatory
För mer information:
VD Jonas Wiström                     070-608 12
20
Informationschef Viktor Svensson         070-657 20 26

Rörelsemarginal Q2: 11,5%
Andra kvartalet 2008
*     Nettoomsättningen uppgick till 1 173 (968) MSEK
*     Rörelseresultatet uppgick till 135 (85) MSEK
*     Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 5:53
 (3:53) kronor
Första halvåret 2008
*     Nettoomsättningen uppgick till 2 238 (1 900) MSEK
*     Rörelseresultatet uppgick till 251 (159) MSEK
*     Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 10:22
 (6:54) kronor


Kommentar av VD Jonas Wiström:

ÅF fortsätter att växa under stigande lönsamhet. Rörelseresultatet
ökade med cirka 60 procent, såväl andra kvartalet som under det
första halvåret. Det förbättrade resultatet förklaras framförallt av
volymtillväxt och en ökad bruttomarginal.

Rörelsemarginalen steg med nära tre procentenheter till 11,5 procent
i andra kvartalet.

Tillväxten uppgick till 21 procent i kvartalet varav ungefär hälften
var organisk tillväxt.
ÅF fortsätter attrahera de bästa konsulterna och utsågs nyligen till
branschens starkaste varumärke.

Division Process fortsätter att utvecklas väl och redovisar för
första gången en marginal på över 10 procent. Fjolårets förvärv av
schweiziska ÅF-Colenco, med 300 medarbetare, och pågående
energiprojekt i 30 länder, har starkt bidragit till den positiva
utvecklingen.

Tre av fem divisioner redovisar marginaler på över 12 procent.
Särskilt tillfredsställande var utvecklingen i division Engineering
(13,7% i Q2) med över 1 100 medarbetare.

Den generella osäkerhet om konjunkturen som råder har hittills inte
påverkat efterfrågan på våra tjänster. Vi har en positiv grundsyn på
andra halvåret men konjunkturläget är mer svårbedömt idag än
tidigare.

Väsentliga händelser under andra kvartalet, samt väsentliga händelser
efter balansdagens utgång

AB Ångpanneföreningen bytte namn till ÅF AB den 5 maj då Bolagsverket
registrerade ändringarna i bolagsordningen. Årsstämman, som hölls den
23 april, beslutade att ändra bolagsordningen, bland annat
innebärande ändring av firmanamn till ÅF AB.

ÅF fick en order av Stockholm Vatten VA AB värd 125 MSEK. ÅF ska
ansvara för byte och modernisering av befintliga styrsystem vid
reningsverken i Henriksdal och Bromma.

ÅF utsågs till teknisk huvudkonsult när det schweiziska
energiföretaget ATEL ska bygga två 400 MW gaseldade kraftverk i San
Severo, Italien, och i Bayet, Frankrike. Ordern var för ÅF värd cirka
6 MEUR (55 MSEK).

ÅF tecknade ett strategiskt partnerskapsavtal med SSAB Tunnplåt i
Borlänge avseende teknikkonsulttjänster inom samtliga
teknikdiscipliner, inklusive projektledning. Avtalet väntas leda till
väsentligt ökade uppdragsvolymer för ÅF.

ÅF-Kontroll fick förtroendet av Ringhals kärnkraftverk att ta fram
utrustning och teknik för oförstörande provning av reaktortryckkärlen
och anslutande rörstutsar i Ringhals 2, 3 och 4. I kontraktet ingår
även att genomföra provningarna till och med år 2012.
Omsättning och resultat, Q2 2008

Nettoomsättningen uppgick till 1 173 (968) MSEK, en ökning med 21
procent.

Rörelseresultatet uppgick till 135 (85) MSEK. Rörelsemarginalen var
11,5 (8,8) procent.

Debiteringsgraden uppgick till 75 (77) procent.

Resultatet efter finansnetto var 132 (84) MSEK. Vinstmarginalen var
11,3 (8,7) procent.

Resultatet efter skatt uppgick till 94 (58) MSEK.
Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 5:53 (3:53) kronor.
Omsättning och resultat, Q1-Q2 2008

Nettoomsättningen uppgick till 2 238 (1 900) MSEK, en ökning med 18
procent.

Rörelseresultatet var 251 (159) MSEK. Rörelsemarginalen var 11,2
(8,4) procent.

Debiteringsgraden uppgick till 75 (75) procent.

Resultatet efter finansnetto var 241 (156) MSEK. Vinstmarginalen var
10,8 (8,2) procent.

Resultatet efter skatt uppgick till 174 (107) MSEK.

Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 10:22 (6:54)
kronor.

Alecta

Premierabatten från Alecta påverkade ÅFs rörelseresultat positivt med
9,5 MSEK i både första och andra kvartalet 2008, jämfört med 2007.
Totalt för halvårsperioden 19 MSEK.

Investeringar

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till
26 (17) MSEK för perioden januari-juni 2008.

Kassaflöde och finansiell ställning

För det andra kvartalet uppgick kassaflödet till 42 (57) MSEK.

Kassaflödet för januari-juni var -4 (65) MSEK. Periodens kassaflöde
har påverkats av genomförda förvärv 54 (4) MSEK och utdelning till
aktieägarna 110 (49) MSEK.

Koncernens likvida tillgångar uppgick till 310 (322) MSEK.

Eget kapital per aktie var 83,22 kronor. Soliditeten uppgick till
46,7 procent. Vid årsskiftet var det egna kapitalet per aktie 78,83
kronor och soliditeten var 47,9 procent.

Koncernens nettolåneskuld (likvida medel minus räntebärande skulder)
uppgick vid halvårsskiftet till 114 (24) MSEK.

Antal anställda

Antal årsanställda uppgick till 3 816 personer (3 526).
Totalt antal anställda vid periodens slut var 4 063 (3 649), varav 3
147 i Sverige och 916 utanför Sverige.

Företagsförvärv och avyttringar under andra kvartalet

ÅF, genom division Engineering, förvärvade teknikkonsultföretaget
OrbiTec AB med 30 medarbetare i Jönköping. Bolaget arbetar främst med
El, Automation och Industriell IT.

ÅF, genom division Infrastruktur, förvärvade teknikkonsultföretaget
BergByggKonsult AB med 12 medarbetare i Stockholm. Bolaget är
specialister inom områdena bergteknik, bergmekanik, geoteknisk
instrumentering och 3D-laserskanning.

ÅF, genom ÅF-Kontroll, förvärvade det tekniska kontrollföretaget
Kvalitetsteknik NDT AB med 30 medarbetare i Trollhättan, Stenungsund,
Lysekil och Mönsterås. Företaget är huvudsakligen inriktat på
oförstörande provning.

Moderbolaget

Moderbolagets omsättning var 127 (91) MSEK och avser främst
koncerninterna tjänster. Resultatet efter finansnetto uppgick till
-17 (-15) MSEK.
Likvida medel uppgick till 1 (138) MSEK och för perioden januari-juni
2008 uppgick bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier till 7
(3) MSEK.

Status i divisionerna
Engineering

Omsättning Q2, MSEK: 311 (293)
Rörelsemarginal Q2: 13,7% (9,9%)
Omsättning Q1-Q2, MSEK: 599 (582)
Rörelsemarginal Q1-Q2: 13,6% (9,5%)

Divisionen Engineering erbjuder tjänster inom automation, industriell
IT och mekanik och är marknadsledande i Norden.
Marknaden var fortsatt stark under det andra kvartalet, även om
enstaka åtstramningar inom främst verkstadsindustrin har noterats på
vissa orter. Debiteringsgraden låg på en fortsatt hög nivå och
samtliga av divisionens affärsområden förbättrade lönsamheten.

Divisionen jobbar i alla industribranscher. Efterfrågan var starkast
inom fokusområdena energi-, kärnkrafts-, petrokemi-, järn-, stål- och
gruvindustrin. Kunderna investerar i en ökad automatisering av sina
anläggningar för högre produktivitet och lönsamhet.

Antalet medarbetare ökade i kvartalet. Divisionen genomför en
rekryteringssatsning, med fokus på kärnkraft, som kommer att pågå
under resten av året. Ett nytt kompetenscentra - Nuclear - har
dessutom etablerats inom kärnkraftsområdet, för att bättre möta
kundernas behov, nationellt och internationellt.

Engineering fick flera betydande order i kvartalet, ett strategiskt
viktigt projekt var moderniseringen av reningsverk för Stockholm
Vatten.

Infrastruktur

Omsättning Q2, MSEK: 359 (316)
Rörelsemarginal Q2: 12,7% (11,7%)
Omsättning Q1-Q2, MSEK: 692 (614)
Rörelsemarginal Q1-Q2: 12,5% (11,6%)

Division Infrastruktur erbjuder tjänster på infrastrukturområdet inom
affärsområdena: kommunikation & underhållsteknik, installation,
samhällsbyggnad, elkraft och ljud & vibrationer.

Marknaden för kvalificerade konsulttjänster inom infrastrukturområdet
var oförändrat stark under andra kvartalet. Efterfrågan har varit god
inom samtliga affärsområden och debiteringsgraden steg till att vara
den högsta någonsin i juni månad.

Ett högt oljepris och ökade miljökrav bidrar till ett stort intresse
för kollektivtrafik- och transportfrågor vilket resulterat i flera
stora projekt. Även den fastighetsrelaterade sidan av divisionen
märker fortsatt god efterfrågan på den kommersiella
fastighetsmarknaden. Exponeringen mot bostadsmarknaden är liten.

Ett aktuellt tillväxtområde för divisionen är vindkraft. Nyligen
erhölls en order kopplad till utbyggnad av havsvindkraftverk i Stora
Bält.

Bland fler nya uppdrag kan nämnas, införande av ett så kallat
Automatic Train Control-system (ATC) på Sundsvalls bangård åt
Banverket. Vidare tas ett regelförslag fram för trafikstyrning och
signalering åt Järnvägsstyrelsen.

Kontroll

Omsättning Q2, MSEK: 91 (71)
Rörelsemarginal Q2: 15,8% (15,8%)
Omsättning Q1-Q2, MSEK: 156 (127)
Rörelsemarginal Q1-Q2: 12,5% (11,6%)

Divisionen erbjuder teknisk kontroll. Huvudverksamheten är
besiktning, provning och certifiering. Verkstads- och
kärnkraftsindustrin är stora uppdragsgivare.

Efterfrågan var fortsatt stark. Det råder brist på provningstekniker
och besiktningsmän i Sverige. Den organiska tillväxten var god med
ett 20-tal rekryteringar i andra kvartalet.

Debiteringsgraden var sämre än under motsvarande period i fjol,
främst beroende på att en del större avställningar i industrin
senarelagts, jämfört med 2007.

Den starkaste efterfrågan noteras fortfarande från kärnkrafts- och
processindustrin. I det andra kvartalet fick Kontroll ett betydande
provningsuppdrag av Ringhals kärnkraftverk.
En annan stor order erhölls av CRYO, som ingår i Linde-koncernen,
gällande besiktning och provning av tryckkärl.

I andra kvartalet blev Kontroll marknadsledande i Sverige inom
oförstörande provning i och med förvärvet av Kvalitetsteknik NDT med
30 medarbetare.

Process

Omsättning Q2, MSEK: 310 (219)
Rörelsemarginal Q2: 10,8% (6,7%)
Omsättning Q1-Q2, MSEK: 590 (432)
Rörelsemarginal Q1-Q2: 9,5% (6,2%)

Division Process erbjuder tekniska konsulttjänster på den globala
marknaden för energi- samt massa- och pappersindustrin.
Efterfrågan på marknaden var fortsatt stark, särskilt inom
energiproduktion. På många håll i världen pågår kapacitetsutbyggnad i
spåren av den ökande efterfrågan på elkraft samt till följd av
underinvesteringar de senaste decennierna.

Debiteringsgraden sjönk i det andra kvartalet, främst på grund av en
låg sysselsättning i massa- och pappersverksamheten i Finland. Den
lägre debiteringsgraden vägdes upp av en förbättrad projektstyrning
och projektekonomi i divisionen än tidigare.

Process har utvecklats till en ledande internationell teknikkonsult
på energimarknaden. Geografiskt är fokus Norden, Östeuropa, Ryssland
och Asien. Energiprojekt står idag för 85 procent av divisionens
omsättning.

Inom massa- och pappersområdet är Sydamerika ett viktigt
tillväxtområde. Ett strategiskt samarbetsavtal tecknades i kvartalet
med AMEC, där ÅF och AMEC låter kombinera sin globala
konsultkapacitet inom massa och papper för att tillsammans bearbeta
Sydamerika.
System

Omsättning Q2, MSEK: 143 (108)
Rörelsemarginal Q2: 10,8% (8,0%)
Omsättning Q1-Q2, MSEK: 273 (214)
Rörelsemarginal Q1-Q2: 11,7% (7,5%)

Division System erbjuder tjänster inom Inbyggda system, Mekanik &
Beräkning och IT.

Marknaden för IT och Produktutveckling i Sverige var något starkare
än under samma period förra året. Det märktes genom högre
debiteringsgrad och fler kundförfrågningar.

Tillväxten i System - drygt 30 procent - är framför allt hänförbar
till nyrekrytering och en högre debiteringsgrad.

En trend är att kunderna efterfrågar miljökompetens i sin
produktutveckling. För att möta detta behov har System, tillsammans
med KTH i Stockholm, etablerat EcoDesign Center, ett nätverk där
kunderna erbjuds ta del av divisionens kompetens i kombination med
ÅFs totala miljökompetens. Satsningen har varit framgångsrik och
bland exempeluppdrag kan nämnas en order från en ledande tillverkare
av telekomutrustning avseende utveckling av strömsnålare
basstationer. Ett annat uppdrag inom ramen för EcoDesign Center
erhölls av Bombardier gällande miljövänlig tågutveckling. Det senare
uppdraget ska utföras i Kina.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34,
Delårsrapportering, Interim Financial Reporting.
Redovisningsprinciperna är i enlighet med International Financial
Reporting Standards (IFRS), och de av EU antagna tolkningarna av
gällande standards, International Financial Reporting Interpretations
Committee (IFRIC) och 9 kapitlet ÅRL. Rapporten har upprättats enligt
samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som
årsredovisningen för 2007 (not 1 sid. 78 ). Moderbolaget följer Rådet
för finansiell rapportering och dess rekommendation RFR 2.1 vilket
innebär att moderbolaget i årsredovisningen i den juridiska personen
skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt
det är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen.

Risker och osäkerhetsfaktorer

ÅF-koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar
affärsrisker knutet till den allmänna ekonomiska utvecklingen och
investeringsviljan på olika marknader, förmågan att rekrytera och
behålla kvalificerade medarbetare samt effekten av politiska beslut.
Koncernen är vidare exponerad för olika slag av finansiella risker
såsom valuta-, ränte- och kreditrisker. Koncernens risker finns
utförligt beskrivna i ÅFs årsredovisning 2007 på sidorna 57-60. Inga
väsentliga risker bedöms ha tillkommit därefter.

Aktien

Aktiekursen för ÅF var 171,50 kronor vid rapportperiodens utgång,
vilket betyder en uppgång med 3 procent sedan årsskiftet.
OMXSPI-index sjönk samtidigt 19 procent.

Det sista konverteringstillfället i ÅFs Konvertibelprogram 2005-2008
skedde i juni, då
62 982 B-aktier nyemitterades. Konvertibelprogrammet 2005-2008 är
därmed avslutat.

Kapitalmarknadsdag

Den 24 september, med början klockan 14.00, hålls ÅFs årliga
kapitalmarknadsdag på Hotell/Restaurang J Nacka Strand, Stockholm.
För ytterligare information och anmälan, kontakta: informationschef
Viktor Svensson på telefon: 070 657 20 26 eller via e-post
viktor.svensson@afconsult.com

Nästa rapporttillfälle

ÅFs delårsrapport för perioden januari-september 2008 offentliggörs
den 23 oktober.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten
ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet,
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen
står inför.


Stockholm den 25 juli 2008

ÅF AB (publ)

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

Informationen i denna rapport är sådan som ÅF skall offentliggöra
enligt lagen om börs- och clearinginformation och/eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 25 juli klockan 08.15.


ÅF AB (publ) Org. nr. 556120-6474
Fleminggatan 7, Box 8133, 104 20 Stockholm
Telefon: 010 505 00 00 Fax: 08 653 56 13
E-mail: info@afconsult.com
www.afconsult.com

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande
länk:

Related files