AFRY press release generic image

ÅF - Delårsrapport januari-juni 2009

fre, 07/17/2009 - 08:30
Regulatory
För mer information:

VD Jonas Wiström           070-608 12 20
CFO Jonas Ågrup            070-333 04 95
Informationschef Viktor Svensson   070-657 20 26Andra kvartalet 2009

 * Nettoomsättningen uppgick till 1 199 (1 174) MSEK
 * Rörelseresultatet uppgick till 100 (135) MSEK
 * Rörelsemarginalen uppgick till 8,4 (11,5) procent
 * Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 4:01 (5:53)
  kronor


Första halvåret 2009

 * Nettoomsättningen uppgick till 2 407 (2 238) MSEK
 * Rörelseresultatet uppgick till 206 (251) MSEK
 * Rörelsemarginalen uppgick till 8,6 (11,2) procent
 * Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 8:52 (10:22)
  kronor


Kommentar av VD Jonas Wiström:
Marknaden fortsatte att långsamt försvagas i det andra kvartalet.
Detta med undantag för tjänster och projekt relaterade till
Kärnkraft, Samhällsbyggnad och Energieffektivisering där efterfrågan
steg.

Totalt genomfördes uppsägningar av cirka 60 medarbetare i kvartalet
vilket medförde en kostnad om 7 MSEK. ÅF gasar och bromsar samtidigt
just nu beroende på marknad och geografi. Tillväxten uppgick till
drygt 2 procent under andra kvartalet men den organiska tillväxten
var negativ.

ÅFs rörelsemarginal uppgick till 8,4 procent i andra kvartalet,
jämfört med 10,7 procent förra året (justerat för premierabatten från
Alecta). Debiteringsgraden uppgick till 72 (75) procent. Kvartalet
innehöll 2 färre debiterbara dagar, jämfört med samma kvartal i fjol,
motsvarande 3 procent mindre debiterbar tid.
Det operativa kassaflödet uppgick till 174 (114) MSEK i andra
kvartalet.

Den reala ekonomin fortsätter att bromsa in och flera industriella
investeringar skjuts på framtiden, ofta till följd av brist på långa
krediter. Dock ser ÅF tecken på en förbättrad marknad i Ryssland.

För ÅF är målet att fortsätta leverera lönsamhet i toppskiktet av vår
bransch. Bolaget har en stark marknadsposition, långa kundrelationer
och ett starkt varumärke. På längre sikt är målet att fortsätta växa
med 15 procent per år.

De gröna frågorna blir mer och mer centrala i ÅFs erbjudande och
marknaden för dessa tjänster växer. Av denna anledning tillsätts den
1 september en chef med uppgift att koordinera och utveckla
erbjudandet inom Miljö.

Väsentliga händelser under andra kvartalet samt väsentliga händelser
efter balansdagens utgång

Øresundsbro Konsortiet tecknade ett betydande konsultavtal med ÅF
avseende fem av sex möjliga teknikområden. ÅF blev
"Huvudleverantör" för tekniska konsulttjänster till
Öresundsförbindelsen. Øresundsbron köper teknikkonsulttjänster för 10
miljoner DKK per år. ÅFs avtal löper under 2 år med option på
förlängning.

ÅF, via division ÅF-Kontroll, etablerade ett dotterbolag i Litauen
(UAB AF Inspection LT). Verksamheten är inriktad på provning och
kontroll för kärnkraftsindustrin. Bolaget har från start 30
kvalificerade medarbetare - samtliga, efter överenskommelse,
övertagna från det statligt ägda Ignalina Nuclear Power Plant.
Omsättning och resultat, Q2 2009
Nettoomsättningen uppgick till 1 199 (1 174) MSEK, en ökning med 2
procent.

Rörelseresultatet uppgick till 100 (135) MSEK. Rörelsemarginalen var
8,4 (11,5) procent.
Noterbart är att resultatet för andra kvartalet 2008 påverkades
positivt med 9,5 MSEK av en premierabatt från Alecta.

Debiteringsgraden uppgick till 72 (75) procent.

Resultatet efter finansnetto var 97 (132) MSEK. Vinstmarginalen var
8,0 (11,3) procent.

Resultatet efter skatt uppgick till 70 (94) MSEK.
Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 4:01 (5:53) kronor.
Omsättning och resultat, Q1-Q2 2009

Nettoomsättningen uppgick till 2 407 (2 238) MSEK, en ökning med 8
procent.

Rörelseresultatet var 206 (251) MSEK. Rörelsemarginalen var 8,6
(11,2) procent.
Noterbart är att resultatet för första halvåret 2008 påverkades
positivt med 19 MSEK av en premierabatt från Alecta.

Debiteringsgraden uppgick till 71 (75) procent.

Resultatet efter finansnetto var 200 (241) MSEK. Vinstmarginalen var
8,3 (10,8) procent.

Resultatet efter skatt uppgick till 147 (174) MSEK.

Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 8:52 (10:22)
kronor.

Förvärv & Avyttringar
ÅF avyttrade det norska dotterbolaget Brekke & Strand, med 25
medarbetare, till norska Hjellnes Consult AS, samt ett aktieinnehav i
albanska ITP-Infra Trans Project Ltd. Försäljningarna gav ett
positivt rearesultat om 7,5 MSEK i det andra kvartalet.

Investeringar

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till
23 (26) MSEK för perioden januari-juni 2009.

Kassaflöde och finansiell ställning

Det operativa kassaflödet uppgick till 174 (114) MSEK för andra
kvartalet.
Det totala kassaflödet uppgick till -8 (42) MSEK.
Kvartalets kassaflöde har påverkats av utdelning till aktieägarna med
-111 (-112) MSEK samt nettot av upptagna lån och amortering av lån
med -50 (97) MSEK.
Rörelsekapitalförändringen var positiv och blev 103 (-5) MSEK för
kvartalet.

Det totala kassaflödet för perioden januari-juni uppgick till -15
(-4) MSEK. Genomförda förvärv och betalda tilläggsköpeskillingar
uppgick till 32 (57) MSEK.

Koncernens likvida tillgångar uppgick vid halvårsskiftet till 270
(310) MSEK.
Eget kapital per aktie var 100,3 kronor. Soliditeten uppgick till
49,9 procent. Vid årsskiftet var eget kapitalet per aktie 99,5 kronor
och soliditeten var 47,1 procent.

Koncernens nettolåneskuld uppgick vid halvårsskiftet till 146 (114)
MSEK.

Antal anställda
Totalt antal anställda vid periodens slut var 4 333 (4 063), varav 3
139 i Sverige och
1 194 utanför Sverige. Antal årsanställda uppgick till 4 232 (3 816)
personer.

Status i divisionerna


Energy    Omsättning Q2, MSEK: 302 (237)
       Rörelsemarginal Q2: 9,5% (13,3%)

       Omsättning Q1-Q2, MSEK: 615 (444)
       Rörelsemarginal Q1-Q2: 8,7% (11,4%)Division Energy är en ledande internationell energikonsult med en
världsledande ställning inom kärnkraft.
Marknaden för energikonsulttjänster har försämrats i spåren av
konjunkturnedgången. Nedgången sker emellertid från en hög nivå.
Minskad elkonsumtion, lägre energipriser och en stram kreditmarknad
har medfört att investeringstakten sänkts.

Energys tillväxt var framförallt hänförlig till förvärv och positiva
valutakurseffekter. Debiteringsgraden var svagt stigande i det andra
kvartalet och rörelsemarginalen ökade något jämfört med första
kvartalet. Marknaden i Finland och Baltikum var dock fortsatt svag,
vilket föranledde att några medarbetare sades upp och 18 medarbetare
omfattades av tillfällig permittering.

Verksamheten i det i fjol förvärvade ryska, Lonas Technologia, följer
plan. Den ryska marknaden visade tecken på förbättring i andra
kvartalet och Lonas offertstock ökade. Verksamheten i Schweiz
utvecklades fortsatt över förväntan - vilket även gällde den svenska
miljöverksamheten.


Engineering    Omsättning Q2, MSEK: 343 (392)
          Rörelsemarginal Q2: 10,0% (11,5%)
          Omsättning Q1-Q2, MSEK: 687 (761)
          Rörelsemarginal Q1-Q2: 10,3% (11,7%)


Division Engineering är norra Europas ledande industrikonsult.

Engineering kände av en fortsatt gradvis försämrad industrikonjunktur
i andra kvartalet. Framförallt har efterfrågan från
verkstadsindustrin avtagit. Detta kompenserades delvis av en fortsatt
stark efterfrågan från livs-, läkemedels-, energi- och
kärnkraftssektorn.

Som följd av en framgångsrik omfördelning av resurser härrör för
närvarande 40 procent av Engineerings omsättning från energi- och
kärnkraftssektorn. Huvuddelen av projekten på energiområdet rör idag
produktionsanläggningar för biobränsle, nya bioeldade pannor hos
kommunala energibolag, om- och tillbyggnader av kraftverk, nybyggnad
av vindkraftverk samt modernisering och effekthöjningsprojekt inom
kärnkraften.

För att möta den sämre konjunkturen inom verkstadsindustrin har
mindre personalnedskärningar genomförts på ett antal orter.
Parallellt har sälj- och marknadsföringsinsatserna stegrats i hela
divisionen.


Infrastruktur    Omsättning Q2, MSEK: 442 (489)
          Rörelsemarginal Q2: 7,5% (12,2%)
          Omsättning Q1-Q2, MSEK: 939 (940)
          Rörelsemarginal Q1-Q2: 8,4% (12,3%)


Division Infrastruktur har en ledande position inom konsulttjänster
för infrastrukturell utveckling i Skandinavien. Kunderna finns inom
industrin, offentlig sektor, försvarssektorn och fastighetsmarknaden.

Marknaden för kvalificerade konsulttjänster inom infrastrukturområdet
har med undantag för områdena Samhällsbyggnad och
Energieffektivisering försvagats i det andra kvartalet.

Åtgärder för att möta den lägre aktivitetsnivån är igångsatta genom
bland annat ökade säljinsatser, intern omplacering av konsulter till
områden med fortsatt stark efterfrågan, uppsägningar och en generell
kostnadsöversyn.

Divisionens resultat i andra kvartalet påverkades positivt med 7,5
MSEK som netto av bolagsförsäljningar. Resultatet påverkades
samtidigt negativt av uppsägningskostnader om 4 MSEK.

Affärsområdet Samhällsbyggnad fortsätter att leverera starka
resultat, framförallt tack vare långsiktiga och betydande
investeringar i det svenska väg- och järnvägsnätet. ÅF fortsätter att
vinna nya marknadsandelar inom Samhällsbyggnad genom god organisk
tillväxt.


Kontroll     Omsättning Q2, MSEK: 108 (96)
         Rörelsemarginal Q2: 8,4% (15,4%)
         Omsättning Q1-Q2, MSEK: 202 (165)
         Rörelsemarginal Q1-Q2: 7,9% (12,2%)Divisionen erbjuder teknisk kontroll. Huvudverksamheten är
besiktning, provning och certifiering. Verkstads- och
kärnkraftsindustrin är stora uppdragsgivare.

Efterfrågan var fortsatt tillfredsställande - särskilt på
provningsrelaterade tjänster. Den starkaste efterfrågan noterades
från kärnkraftsindustrin.

Debiteringsgraden i den svenska verksamheten var lägre än under samma
period i fjol, framför allt beroende minskade underhållsinsatser
bland industrikunder i Sverige.

Resultatet belastades även av kostnader för avveckling av olönsamma
verksamheter och uppbyggnadskostnader av specialistkompetens
relaterad till kärnkraftsindustrin i Sverige och Litauen. Från och
med tredje kvartalet förväntas gjorda investeringar generera vinst.

Den tjeckiska verksamheten levererade fortsatt resultat över
förväntan.

Moderbolaget

Moderbolagets rörelseintäkter uppgick till 144 (127) MSEK för
januari-juni och avser främst koncerninterna tjänster. Resultatet
efter finansnetto uppgick till -13 (-17) MSEK.

Likvida medel uppgick till 2 (1) MSEK och för perioden januari-juni
2009 uppgick bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier till 4
(7) MSEK.
Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34,
Delårsrapportering, Interim Financial Reporting.
Redovisningsprinciperna är i enlighet med International Financial
Reporting Standards (IFRS), och de av EU antagna tolkningarna av
gällande standards, International Financial Reporting Interpretations
Committee (IFRIC) och 9 kapitlet ÅRL. Rapporten har upprättats enligt
samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som
årsredovisningen för 2008 (not 1 sid. 83). Moderbolaget följer Rådet
för finansiell rapportering och dess rekommendation RFR 2.1 vilket
innebär att moderbolaget i årsredovisningen i den juridiska personen
skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt
det är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen.

Risker och osäkerhetsfaktorer

ÅF-koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar
affärsrisker knutet till den allmänna ekonomiska utvecklingen och
investeringsviljan på olika marknader, förmågan att rekrytera och
behålla kvalificerade medarbetare samt effekten av politiska beslut.
Koncernen är vidare exponerad för olika slag av finansiella risker
såsom valuta-, ränte- och kreditrisker. Koncernens risker finns
utförligt beskrivna i ÅFs årsredovisning 2008 på sidorna 56-60. Inga
väsentliga risker bedöms ha tillkommit sedan dess.

Aktien

Aktiekursen för ÅF var 142,75 kronor vid rapportperiodens utgång,
vilket betyder en uppgång med 20 procent sedan årsskiftet.
OMXSPI-index steg samtidigt 20 procent.

Under första kvartalet 2009 återköptes 45 000 ÅF-aktier. Syftet med
återköpen var att säkra bolagets förpliktelser med anledning av
"Prestationsbaserat Aktieprogram 2008".

Nästa rapporttillfälle

ÅFs delårsrapport för perioden januari-september 2009 offentliggörs
den 21 oktober.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten
ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet,
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen
står inför.


Stockholm den 17 juli 2009

ÅF AB (publ)


Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande
länk:

Related files