AFRY press release generic image

ÅF - Delårsrapport januari-juni 2010

ons, 07/14/2010 - 08:30
Regulatory

För mer information:

VD Jonas Wiström         070-608 12 20

CFO Jonas Ågrup         070-333 04 95

Informationschef Viktor Svensson 070-657 20 26


Andra kvartalet 2010
 * Rörelsens intäkter uppgick till 1 042 (1 199) MSEK
 * Rörelseresultatet uppgick till 80 (100) MSEK
 * Rörelsemarginalen uppgick till 7,7 (8,4) procent
 * Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 1:64 (2:01) kronor


Första halvåret 2010
 * Rörelsens intäkter uppgick till 2 607 (2 407) MSEK
 * Rörelseresultatet uppgick till 621 (206) MSEK, varav 458 MSEK i reavinster
 * Rörelsemarginalen uppgick till 23,8 (8,6) procent
 * Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 16:91 (4:26) kronor

Kommentar av VD Jonas Wiström:

ÅFs rörelsemarginal förbättrades något i det andra kvartalet, jämfört med årets
första  kvartal  exklusive  reavinster.  Detta främst till följd av att
debiteringsgraden steg månad för månad. Marknadsläget har stabiliserats även om
återhämtningen går långsamt och sker från en låg nivå.

Vid en jämförelse med förra året bör beaktas att i rörelseresultatet för andra
kvartalet 2009 ingick en reavinst om 8 MSEK från försäljningen av Brekke &
Strand (Norge) samt ett positivt resultat från det, sedan 25/3 2010, avyttrade
ÅF-Kontroll om 9 MSEK.

ÅFs balansräkning är stark. De senaste tre månaderna har avtal tecknats om
förvärv av verksamheter med 200 medarbetare, som leder till fortsatt tillväxt
inom de strategiskt viktiga områdena Energi och Samhällsbyggnad.

ÅF kvarstår vid bedömningen att 2010 blir ett utmanande år, men att marknaden
gradvis kommer att förbättras. I planerna ligger att ÅF skall fortsätta växa via
bolagsförvärv samt återgå till organisk tillväxt under andra halvåret genom ökad
rekrytering.

Intresset för ÅF som arbetsgivare har aldrig varit större. I andra kvartalet
utsågs  ÅF  till  en  av Europas 50 mest attraktiva arbetsplatser bland
ingenjörsstudenter, enligt Universum. Totalt deltog drygt 21 000 studenter vid
100 europeiska universitet i studien.

ÅF skall fortsätta att leverera lönsamhet i toppskiktet av branschen och
samtidigt öka tillväxttakten framöver.

Väsentliga händelser under andra kvartalet samt efter balansdagens utgång

ÅF utsågs till teknisk huvudkonsult för investeringen i ett nytt kraftblock på
Korsnäs industriområde i anslutning till massa- och pappersbruket. För ÅF är
ordern värd 50 MSEK. Kunden är Bomhus Energi AB, samägt av Gävle Energi AB och
Korsnäs AB.

ÅF utsågs till teknisk huvudkonsult för ett nytt reservkraftverksprojekt i
Forssa, Finland. Kontraktet är för ÅF värt 1,6 miljoner Euro. Kunden är den
finska stamnätsoperatören Fingrid som kommer att bygga ett nytt 2x120 MW
gasturbinkraftverk i Forssa.

ÅF tilldelades, i samarbete med Scott Wilson UK, två av fyra upphandlingar av
tekniska konsulttjänster för projekt "Förbifart Stockholm". Kontraktet är värt
närmare  200 MSEK,  varav  cirka  2/3-delar tillfaller  ÅF. Beställare är
Trafikverket.

Rörelsens intäkter och resultat, Q2 2010

Rörelsens intäkter uppgick till 1 042 (1 199) MSEK.

Rörelseresultatet uppgick till 80 (100) MSEK. Rörelsemarginalen var 7,7 (8,4)
procent.

Debiteringsgraden uppgick till 72,4 (71,6) procent.

Resultatet efter finansnetto var 77 (97) MSEK. Vinstmarginalen var 7,4 (8,0)
procent.

Resultatet efter skatt uppgick till 58 (70) MSEK.

Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 1:64 (2:01) kronor.

Rörelsens intäkter och resultat, Q1-Q2 2010

Rörelsens intäkter uppgick till 2 607 (2 407) MSEK.

Rörelseresultatet var 621 (206) MSEK. Rörelsemarginalen var 23,8 (8,6) procent.

Rörelseresultatet, exklusive övriga rörelseintäkter, främst hänförliga till
reavinsten om 458 MSEK från försäljningen av dotterbolaget ÅF-Kontroll per
25/3 2010, var 161 (202).
Rörelsemarginalen, exklusive övriga rörelseintäkter, var 7,5 (8,1) procent.

Debiteringsgraden uppgick till 71,1 (71,3) procent.

Resultatet efter finansnetto var 615 (200) MSEK. Vinstmarginalen var 23,6 (8,3)
procent.

Resultatet efter skatt uppgick till 575 (147) MSEK.

Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 16:91 (4:26) kronor.

Förvärv under andra kvartalet samt efter balansdagens utgång

ÅF förvärvade den tjeckiska teknikkonsulten Meacont. Bolaget har 90 medarbetare
med huvudkontor i Prag. Företaget har sina kunder inom energisektorn, inklusive
kärnkraftssektorn.   Köpeskillingen  uppgick  till  46 MSEK  samt  en
tilläggsköpeskilling baserad på det framtida resultatet. Meacont omsatte cirka
80 MSEK  med  en  rörelsemarginal  om 8 procent under 2009. Verksamheten
konsoliderades per den 1 maj.

ÅF förvärvade teknikkonsulten VPC Mechanical Design i Skellefteå med 10
medarbetare.  Säljare  var  Vattenfall.   VPC  Mechanical  Design är ett
konsultföretag  som  främst  erbjuder  kvalificerade ingenjörstjänster för
gruvindustrin. Största kunderna är LKAB och Boliden. Verksamheten konsolideras
per den 1 juli.

ÅF  förvärvade  konsultverksamheten inom Göteborgs Gatuaktiebolag, ägt av
Göteborgs Stad. Konsultverksamheten har närmare 100 medarbetare verksamma inom
utredning,  projektering  och  projektledning  av  befintliga  och  nya
infrastrukturanläggningar. Köpeskillingen uppgick till 26 MSEK. Verksamheten
konsolideras per den 1 september.

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 56 (174) MSEK för det
andra kvartalet. Det totala kassaflödet uppgick till -279 (-8) MSEK. Kvartalets
kassaflöde har påverkats av utdelning till aktieägarna med -135 (-110) MSEK,
samt nettot av upptagna lån och amortering av lån med -8 (-50) MSEK.

En tilläggsköpeskilling på 106 MSEK har utbetalats till de tidigare ägarna av
ÅFs schweiziska dotterbolag ÅF-Colenco. Övriga bolagsförvärv och utbetalda
tilläggsköpeskillingar uppgick till 78 (18) MSEK. Rörelsekapitalförändringen
blev 1 (103) MSEK för kvartalet.

Det totala kassaflödet för perioden januari-juni uppgick till 188 (-15) MSEK.
Avyttringen av ÅF Kontroll gav ett positivt kassaflöde på 592 MSEK och nettot av
upptagna lån och amortering av lån påverkade kassaflödet med -122 (-48) MSEK.
Genomförda förvärv och betalda tilläggsköpeskillingar uppgick till 184 (32)
MSEK.

Koncernens likvida tillgångar uppgick vid halvårsskiftet till 530 (270) MSEK.
Koncernens nettokassa uppgick vid halvårsskiftet till 286 (-146) MSEK.

Eget kapital per aktie var 66,22 kronor. Soliditeten uppgick till 62,7 procent.
Vid  årsskiftet  2009/2010 var eget kapitalet per aktie 53,68 kronor och
soliditeten var 51,0 procent. Det egna kapitalet uppgick per 30 juni 2010 till
2 252 MSEK.

Investeringar

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 14 (23) MSEK
för perioden januari-juni 2010.

Status i divisionerna

Energy Rörelsens intäkter Q2, MSEK: 230 (302)

    Rörelsemarginal Q2: 9,4% (9,5%)    Rörelsens intäkter Q1-Q2, MSEK: 466 (615)

    Rörelsemarginal Q1-Q2: 10,0% (8,7%)


Division Energy är en ledande internationell energikonsult med en världsledande
ställning inom kärnkraft.

Marknaden för energikonsulttjänster var fortsatt god i det andra kvartalet.
Efterfrågan var särskilt stark på projekt- och expertkompetens för biobränsle-
och avfallseldade kraftvärmeverk i Europa. Divisionens debiteringsgrad steg
något jämfört med förra året och orderstocken ökade med ett par hundra miljoner
kronor. Viktiga nya order erhölls i Finland, Sydöstra Asien, Brasilien och
Ryssland.

Den högsta lönsamheten uppnådde divisionens enheter i Ryssland, Tjeckien och
Finland. Resultatet i det schweiziska dotterbolaget ÅF-Colenco, som står för
cirka en tredjedel av divisionens omsättning, tyngdes av negativa
valutakurseffekter mellan Euron och schweizerfrancen i andra kvartalet.

I mitten av kvartalet förvärvades teknikkonsulten Meacont, baserad i Tjeckien.
Bolaget, med 90 medarbetare, har sina kunder inom energisektorn, inklusive
kärnkraftssektorn, och har specialister inom bland annat styr- och
automationssystem.  Efter förvärvet har ÅF cirka 125 tekniska konsulter i
Tjeckien.

Engineering Rörelsens intäkter Q2, MSEK: 339 (343)

       Rörelsemarginal Q2: 7,3% (10,0%)       Rörelsens intäkter Q1-Q2, MSEK: 676 (687)

       Rörelsemarginal Q1-Q2: 7,1% (10,3%)


Division Engineering är norra Europas ledande industrikonsult.

Marknaden för division Engineering stärktes gradvis under andra kvartalet,
vilket bidrog till att debiteringsgraden steg månad för månad. Fler och fler
kunder börjar återigen ta beslut om att låta investera i ny eller effektiviserad
produktion. Den ökade efterfrågan märktes inom hela industrin men gruv- och
energisektorn låg i framkant.

Divisionen erhöll nya projektavtal inom kärnkraftsindustrin - både i och utanför
Sverige. Ett viktigt kontrakt tecknades med Bomhus Energi i samband med att ÅF
utsågs till teknikkonsult för en miljöinvestering i ett biokraftvärmeverk på
Korsnäs industriområde i anslutning till massa- och pappersbruket. För ÅF är
ordern värd 50 MSEK.

Ett par mindre verksamheter, som presterat otillräcklig lönsamhet under en
längre tid, lades ned under andra kvartalet. Samtidigt har ett 30-tal
medarbetare rekryterats till områden med stigande efterfrågan.

Infrastruktur Rörelsens intäkter Q2, MSEK: 486 (442)

        Rörelsemarginal Q2: 8,3% (7,5%)        Rörelsens intäkter Q1-Q2, MSEK: 953 (939)

        Rörelsemarginal Q1-Q2: 8,5% (8,4%)


Division Infrastruktur har en ledande position inom konsulttjänster för
infrastrukturell utveckling i Skandinavien.

Marknaden för kvalificerade konsulttjänster inom infrastrukturområdet var
stabilt god under andra kvartalet. En stark drivkraft på marknaden är att
projekten kring offentlig infrastruktur stadigt ökar med betydande investeringar
i nya vägar och järnvägar.

Debiteringsgraden förbättrades i andra kvartalet.  De bästa resultaten
presterades av divisionens verksamheter med fokus på fastighets-, telekom- och
försvarssektorerna. Samtliga dessa verksamheter uppnådde rörelsemarginaler på
över 10 procent.

Två faktorer tyngde lönsamheten i det andra kvartalet. Dels en resultatmässig
besvikelse i verksamheten i Norge, vilket föranledde ett ledningsskifte. Dels
sattes lönsamheten för affärsområdet Samhällsbyggnad under tillfällig press i
spåren av hög organisk tillväxt. ÅF skall bli en ledande aktör inom
Samhällbyggnad och en rekryteringssatsning pågår. I juli undertecknades ett
betydande avtal avseende vägprojektet "Förbifart Stockholm".

Efter periodens slut förvärvades även cirka 100 konsulter inom Samhällsbyggnad
från Göteborgs Gatuaktiebolag, ägt av Göteborgs Stad. ÅF blir därmed en av de
tongivande aktörerna i Sverige med 450 konsulter specialiserade på
Samhällsbyggnad.

Antal anställda

Antal årsanställda uppgick till 3 973 personer (4 232).
Totalt antal anställda vid periodens slut var 4 014 (4 333), varav 2 767 i
Sverige och 1 247 utanför Sverige. ÅF Kontroll som avyttrades den 25 mars hade
512 anställda.

Moderbolaget

Moderbolagets rörelseintäkter uppgick till 162 (144) MSEK för perioden
januari-juni. Resultatet efter finansnetto blev 512 (-13) MSEK. Moderbolaget
gjorde ett finansiellt resultat vid försäljningen av ÅF Kontroll på 469 MSEK.
Likvida medel uppgick till 265 (2) MSEK och bruttoinvesteringar i inventarier
uppgick till 3 (4) MSEK.

Risker och osäkerhetsfaktorer

ÅF-koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsrisker
knutet till den allmänna ekonomiska utvecklingen och investeringsviljan på olika
marknader, förmågan att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare samt
effekten av politiska beslut. Koncernen är vidare exponerad för olika slag av
finansiella risker såsom valuta-, ränte- och kreditrisker. Koncernens risker
finns utförligt beskrivna i ÅFs årsredovisning 2009. Inga väsentliga risker
bedöms ha tillkommit sedan dess.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering,
Interim Financial Reporting. Redovisningsprinciperna är i enlighet med
International Financial Reporting Standards (IFRS), och de av EU antagna
tolkningarna av gällande standards, International Financial Reporting
Interpretations Committee (IFRIC) och 9 kapitlet ÅRL. Rapporten har upprättats
enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som årsredovisningen
för 2009 (not 1 sid. 79). Från 1 januari 2010 tillämpas IFRS 3, Rörelseförvärv
(omarbetad) och IAS 27, Koncernredovisning och separata finansiella rapporter
(omarbetad). Moderbolaget följer Rådet för finansiell rapportering och dess
rekommendation RFR 2.3 vilket innebär att moderbolaget i årsredovisningen i den
juridiska personen skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så
långt det är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen och med
hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.

Aktien

Aktiekursen för ÅF var 105 kronor vid rapportperiodens utgång, vilket ger en
uppgång med 7,4 procent sedan årsskiftet. OMXSPI-index steg samtidigt 4,5
procent.
Den 2 juni var avstämningsdag för genomförd s.k split av ÅF-aktien, enligt
villkoren 2:1.

Kapitalmarknadsdag

ÅF kommer att arrangera en kapitalmarknadsdag torsdagen den 23 september kl
09.00-12.00 på ÅFs HK i Stockholm. För anmälan,
kontakta:viktor.svensson@afconsult.com

Nästa rapporttillfälle

ÅFs delårsrapport för perioden januari-september 2010 offentliggörs den 21
oktober.


Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en
rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och
resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget
och de företag som ingår i koncernen står inför.


 Stockholm den 14 juli 2010,
ÅF AB (publ)

Ulf Dinkelspiel, Lena Treschow Torell, Patrik Enblad,

Ordförande    Vice ordförande    Styrelseledamot


Eva-Lotta Kraft, Jon Risfelt,     Anders Snell

Styrelseledamot Styrelseledamot    Styrelseledamot


Helena Skåntorp, Patrik Tillack,    Björn O. Nilsson,

Styrelseledamot Styrelseledamot    Arbetstagarrep.


Fredrik Sundin, Jonas Wiström

Arbetstagarrep. Koncernchef & VDDenna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som ÅF AB är skyldig att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den
14 juli 2010 klockan 08.30.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa
bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla
framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall
blir annorlunda.

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:


Related files