AFRY press release generic image

ÅF: Delårsrapport januari-mars 2005 - God tillväxt och resultatförbättring

tors, 04/28/2005 - 09:08
Regulatory
ÅF: Delårsrapport januari-mars 2005 - God tillväxt och resultatförbättringFör mer information:VD Jonas Wiström  08-657 11 15/ 070-608 12 20Informationschef Viktor Svensson  08-657 12 01/ 070-657 20 26 Nettoomsättningen uppgick till 583 (542) MSEKResultatet efter finansnetto uppgick till 24,5 (18,5) MSEKResultatet efter skatt uppgick till 16,7 (19,7) MSEKResultatet per aktie uppgick till 2:83 (3:33) kronor Kommentar av VD Jonas Wiström ÅFs resultat och vinstmarginal har förbättrats, jämfört med både föregående kvartal och motsvarande kvartal 2004. Bakom resultatet ligger en fortsatt svag uppgång på teknikkonsultmarknaden, samtidigt som ÅFs strukturella omvandling börjar ge resultat. Vi får generellt sett större uppdragsförfrågningar och interna synergier tas bättre tillvara både på kostnads- och intäktssidan. Debiteringsgraden steg med 4,5 procentenheter, jämfört med samma kvartal i fjol. Vi har kommit en bit på vägen mot att skapa ett tydligt och mer sammanhållet ÅF. Sammantaget är bedömningen att det finns goda förutsättningar för fortsatt resultatförbättring, även om hård konkurrens i kombination med tuffare leverantörskrav håller tillbaka prisutvecklingen. Det uppsatta målet - att bryta förlusttrenden i division System i det första kvartalet infriades. Detta möjliggjordes av engagerade medarbetare, fortsatt nöjda kunder och kraftigt sänkta kostnader. Målsättningen är fortsatt resultatförbättring kvartal för kvartal. Johan Olsson, med nära 25 års erfarenhet av IT och telekombranschen, är utsedd till ny divisionschef. ÅFs finansiella ställning är stark, vilket möjliggör ett deltagande i konsolideringen av den tekniska konsultbranschen. Vår strategi att satsa internationellt ligger fast. Huvuddelen av våra kunder ingår i globala koncerner. I första kvartalet kom drygt 15 (8) procent av omsättningen från ÅF-kontor utanför Sverige.  Väsentliga händelser under första kvartalet ÅF har av Banverket fått i uppdrag att projektera de järnvägsspecifika systemen för tunneln genom Hallandsåsen. Projekteringen avser främst el, signal och tele. ÅF har fått i uppdrag av Scania att projektera delar av Scanias uppgradering av motorutvecklingsavdelningen i Södertälje. Projekteringen avser flertalet olika kompetenser såsom bygg/konstruktion, luftbehandling, processmedia och elkraft. ÅF har fått i uppdrag av Myllykoski Group, Finland, att utföra projekteringen vid ombyggnationen av två av gruppens pappersbruk i Tyskland. Johan Olsson är utsedd till ny chef för division System. Han tillträder befattningen senast den 7 juni 2005. Johan Olsson, född 1956, civ ing. KTH, kommer närmast från HiQ. Johan började på HiQ 1995 och har ingått i koncernledningen sedan 1999. Dessförinnan, 1983-1995, arbetade Johan inom Ericsson. Svenska företag gav ÅF högst helhetsbetyg i branschkategori Tekniska Konsulter samt i branschkategori IT-konsulter - i den årliga Kunskapsföretagsbarometern, ISI Wissing. Kunskapsföretagsbarometern har som syfte att kartlägga hur ledande befattningshavare i företag med fler än 50 anställda upplever kunskapsföretag. Förvärv av bolag ÅF förvärvade återstående 11 procent av aktierna i CTS Engineering Oy och blev därmed 100%-ig ägare. Aktierna betalades dels kontant med 4 MSEK, dels i form av 5 MSEK i nyemitterade aktier utav serie B i AB Ångpanneföreningen. Den del av köpeskillingen som översteg CTS egna kapital har redovisats som goodwill.Omsättning och resultat Nettoomsättningen uppgick till 583,4 (541,8) MSEK. Rörelseresultatet var 25,8 (19,7) MSEK. Rörelsemarginalen var 4,4 (3,6) procent. Resultatet 2005 har påverkats negativt av nedskrivning av goodwill på 2,0 MSEK.Resultatet 2004 påverkades positivt av en reavinst om 21,5 MSEK från försäljningen av fastigheten Härolden 1, samt negativt av strukturåtgärder om -25,4 MSEK hänförliga till åtgärder inom divisionerna Process och System. Debiteringsgraden uppgick till 71,5 (67,0) procent. Resultatet efter finansnetto uppgick till 24,5 (18,5) MSEK. Vinstmarginalen var 4,2 (3,4) procent. Vinst per aktie uppgick till 2:83 (3:33) kronor. Status i divisionerna Infrastruktur                   Rörelsemarginal 3 mån: 8,3% (6,6%) Marknaden för infrastrukturella konsulttjänster var fortsatt stark i första kvartalet. Divisionen främjades av stora investeringar i vägar och järnvägar - ett område där ÅF tar marknadsandelar. Divisionen gynnades samtidigt av en måttlig men tydlig uppgång på bygg- och fastighetsmarknaden i Sverige, där ÅF är marknadsledande på installationstekniska lösningar.  Process                        Rörelsemarginal 3 mån: 5,6% (0,0%) Marknaden för konsulttjänster för massa- och pappersindustrin och energiintensiv industri var fortsatt god. Engineering-verksamheten (projektering, projektledning, genomförande samt driftsättning) hade en relativt hög debiteringsgrad till följd av stora pågående projekt. Consulting & Process (rådgivning i tidiga projektskeden) visade en stigande debiteringsgrad mot slutet av kvartalet. Geografiskt var Sverige den mest lönsamma marknaden i kvartalet. Också Finland, Tyskland, Spanien gav positiva resultatbidrag medan rörelsen i Frankrike belastade resultatet negativt. Kontroll                       Rörelsemarginal 3 mån: 3,7% (2,0%) Marknaden för Kontrolls samtliga verksamhetsgrenar - Besiktning, Provning och Certifiering - är säsongsmässigt svag det första kvartalet. Det var först mot slutet av perioden som efterfrågan ökade och särskilt efterfrågan på provningsrelaterade tjänster. Ett antal större projekt igångsattes i mars, exempelvis gentemot Scanraffs raffinaderi i Lysekil. I månadsskiftet mars/april ingick Kontroll ett stort avtal med EuroMaint.                   System                         Rörelsemarginal 3 mån: 2,6 (-12,3%) Föregående års kraftigt negativa resultat för division System har under det första kvartalet vänts till ett svagt positivt resultat. Orsaken är en något ökad efterfrågan på tjänster inom områdena Embedded Systems och Mechanical Engineering, men även kostnadssänkningar genom personalminskningar och minskade omkostnader i övrigt bidrog till förbättringen. Orderstocken präglas dock till stor del av relativt korta kunduppdrag. Lönsamhetsproblem förekommer på vissa lokalkontor.  Redovisningsprinciper Denna delårsrapport för koncernen är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav som ställts i Redovisningsrådets rekommendation RR 31 Delårsrapporter för koncerner. I bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2004 presenterades en beskrivning av vilka redovisningsprinciper som påverkades av övergången till IFRS. För beskrivning av de redovisningsprinciper som bolaget tillämpar i kvartalsrapporten för första kvartalet 2005, se avsnittet "Ändrade redovisningsprinciper 2005" i årsredovisningen för 2004. Där framgår att International Financial Reporting Standards (IFRS) tillämpas från och med år 2005, och att jämförelseuppgifterna avseende år 2004 omräknats i enlighet med de nya principerna med undantag för de som gäller för finansiella instrument. I enlighet med reglerna för övergång till IFRS, tillämpas de nya principerna för finansiella instrument enbart i de delar av redovisningarna som avser 2005. I och med övergången till IAS39 från och med 2005 tillämpas säkringsredovisning enligt kassaflödesmodellen. Övergång till IFRS 2005: Effekterna på resultaträkningar, balansräkning och eget kapital framgår av bilaga till denna delårsrapport. Investeringar Bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier uppgick till 12,3 (7,3) MSEK för perioden januari-mars 2005. Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet uppgick till -68 (21) MSEK. Före amortering av lån uppgick kassaflödet till -15 (28) MSEK. Kassaflödet för det första kvartalet 2004 påverkades positivt med 45 MSEK av fastighetsförsäljning. Koncernens likvida tillgångar uppgick till 107 (114) MSEK. Eget kapital per aktie uppgick till 69 kronor. Soliditeten var 34 procent. Vid årsskiftet var det egna kapitalet per aktie 66 kronor och soliditeten 30 procent.  Fastighetsförvaltningen Styrelsen tog under våren 2003 beslut om att sälja koncernens fastigheter. Sju av koncernens åtta fastigheter avyttrades 2003-2004. Den fastighet som är kvar i ÅFs ägo är Härolden 44 (10 700 m2), ÅFs HK på Fleminggatan i Stockholm, som är till försäljning och har bokförts som omsättningstillgång. Fastigheten, som är bokförd till 130 MSEK, värderades till 225 (220) MSEK vid årsskiftet 2004/2005, utav Forum Fastighetsekonomi AB. Aktien Aktiekursen för ÅF B var 143 kronor vid rapportperiodens utgång, vilket innebär en uppgång med 8,3 procent sedan årsskiftet. Stockholmsbörsens breda Sax-index steg med 5,5 procent under samma tidsperiod. Nästa rapporttillfälle ÅFs delårsrapport för perioden januari-juni 2005 offentliggörs den 19 augusti 2005.  Stockholm den 28 april 2005 AB Ångpanneföreningen (publ) Jonas Wiström, Verkställande Direktör Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:Attachment: Delårsrapport januari-mars 2005Text version / Internet version / Print / Close