AFRY press release generic image

ÅF: Delårsrapport januari-mars 2006 - Goda utsikter för samtliga divisioner

tors, 04/27/2006 - 09:04
För mer information: VD Jonas Wiström 08-657 11 15/ 070-608 12 20 Informationschef Viktor Svensson 08-657 12 01/ 070-657 20 26

# Nettoomsättningen uppgick till 642 (583) MSEK # Resultatet efter finansnetto uppgick till 43 (24) MSEK # Resultatet efter skatt uppgick till 31 (17) MSEK # Resultatet per aktie uppgick till 5:12 (2:83) kronor # Avstämningsdag för split 2:1 föreslås till den 4 maj Kommentar av VD Jonas Wiström Marknaden för tekniska konsulttjänster var fortsatt stark under årets första kvartal. Den goda marknaden bidrar till att utsikterna är bra för samtliga divisioner inom ÅF.
För division Process var inledningen av året dock relativt svag, även om resultatet ökade något jämfört med fjärde kvartalet i fjol. Debiteringsgraden förbättrades successivt i kvartalet i takt med att nya projekt inkommit. En successiv vinst- och marginalökning förväntas framöver.

Division System fortsatte att förbättra resultatet och rörelsemarginalen uppgick till 8,4 procent under första kvartalet. Glädjande är också att division Infrastruktur presterar ett nytt starkt kvartalsresultat med oförändrat goda utsikter.
Division Kontroll uppnådde ett resultat i linje med förväntningarna. Den organiska tillväxten uppgick till cirka 15 procent och divisionen planerar för nya satsningar inom utvalda branschsegment.

Under året har ÅF förstärkt organisationen med i storleksordningen 400 medarbetare genom förvärv. Förvärvet av Ingemansson Technology tillför ÅF spetskompetens inom akustik och vibrationer, och förvärvet av finländska Enprima, med cirka 270 medarbetare, förstärker ÅF kraftigt på den internationella energimarknaden.
Förvärv och avyttringar (Q1, 2006) ÅF tecknade avtal om förvärv av Finlands ledande energikonsultföretag, Enprima Oy.
ÅF förvärvade aktierna av Fortum Power & Heat Oy, Powest Oy, BE&K International Inc samt management i Enprima. Den förvärvade koncernen har cirka 270 anställda och omsatte 26,5 MEURO i fjol. Enprima har internationell verksamhet och egna etableringar i Europa och Ryssland. Köpeskillingen uppgick till 24 MEURO. Med i Enprima följer en nettokassa om 11 MEURO. Verksamheten konsoliderades i ÅF från den 24 april 2006. Ytterligare information om detta förvärv är ännu ej tillgänglig och kommer därför att lämnas i nästa kvartalsrapport.
ÅF förvärvade Ingemansson Technology AB av Lindeblad Technology AB. Ingemansson är ett ledande konsultföretag inom ljud och vibrationer. Företaget har 130 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Bolaget omsatte 125 MSEK med ett rörelseresultat på cirka 8 MSEK för 2005. Anskaffningskostnaden var 55 MSEK. 48 procent av köpeskillingen erlades kontant och 52 procent genom nyemitterade aktier - innebärande en utspädning om cirka 1,8 procent av kapitalet och cirka 1,1 procent av antalet röster. Av köpeskillingen hänför sig 42 MSEK till goodwill och 2 MSEK till övriga immateriella tillgångar. Verksamheten konsoliderades i ÅF från den 1 februari 2006.
ÅF avyttrade programvaruverksamheten PX Business Solutions till Visma. I verksamheten ingick 26 medarbetare och en produktportfölj där affärssystemet PX Control var huvudprodukt. Försäljningen inbringade 21 MSEK (reavinst: 19 MSEK).
ÅF förvärvade IMKAB - Industriell Miljökontroll AB i Enköping. IMKAB, som har sju medarbetare, arbetar med besiktning och utsläppskontroll.
ÅF förvärvade Lekab i Dalarna AB. Bolaget, som har sex medarbetare i Mora, arbetar med markprojektering, besiktning och byggledning.
Omsättning och resultat Nettoomsättningen uppgick till 642 (583) MSEK.
Rörelseresultatet uppgick till 44 (25) MSEK. Rörelsemarginalen var 6,9 (4,3) procent. Exklusive övriga rörelseintäkter var rörelsemarginalen 4,0 (4,3) procent.
Resultatet har påverkats positivt av en reavinst om cirka 19 MSEK avseende försäljningen av programvaruverksamheten PX Business Solutions.
Debiteringsgraden uppgick till 70,3 (71,5) procent.
Resultatet efter finansnetto uppgick till 43 (24) MSEK. Vinstmarginalen var 6,7 (4,1) procent. Exklusive övriga rörelseintäkter var vinstmarginalen 3,9 (4,1) procent.
Vinst per aktie uppgick till 5:12 (2:83) kronor.
Status i divisionerna Division Infrastruktur Rörelsemarginal 3 mån: 9,4% (7,1%) Division Infrastruktur erbjuder konsulttjänster på infrastrukturområdet inom fyra branscher; telekom, installation, samhällsbyggnad och elkraft. Divisionen står för drygt 30 procent av ÅFs totala omsättning.
Marknaden har varit fortsatt stabil under första kvartalet med god efterfrågan inom alla verksamhetsområden. Särskilt de konsulter som arbetar med installationsteknik mot bygg- och fastighetsbranschen noterade ett starkt kvartal. Detsamma gällde konsulterna med specialisering mot väg- och järnvägsmarknaden. Ett uppsving noterades även för elkraftskonsulterna. Samtliga större elkraftbolag ser över sina nät i syfte att förbättra distributionssäkerheten efter stormen Gudrun 2005. Stormen blottlade stora behov av upprustning och modernisering av elnäten, vilket väntas leda till ökade investeringar under de närmaste åren.
Viktiga kundåtaganden i kvartalet var utveckling av ett nytt televapensystem åt FMV, installationsteknisk projektering åt ett ledande läkemedelsföretag, samt fortsatt projekteringsarbete med de järnvägsspecifika systemen för tunneln genom Hallandsåsen.
Förvärvade Ingemansson Technology omsatte 37 MSEK och hade ett rörelseresultat på 3 MSEK i första kvartalet. Bolaget konsoliderades den 1 februari. Effekten för ÅF blev 25 MSEK i omsättning och 2 MSEK i rörelseresultat.
Division Process Rörelsemarginal 3 mån: 2,0% (5,6%) Division Process erbjuder konsulttjänster för alla delar i en industriprocess. Divisionen har en världsledande ställning inom vissa nischer av massa- och pappersindustrin samt energiintensiv industri. Divisionen står för närmare hälften av ÅFs totala omsättning.
Första kvartalet har präglats av en svag men stigande debiteringsgrad. Utsikterna för de närmaste kvartalen är försiktigt positiva genom en god underliggande konjunktur.
I slutet av första kvartalet påbörjade division Process två olika förstudieprojekt för planerade och omfattande investeringar i massa- och pappersfabriker på marknader utanför EU. Andra exempel på kunduppdrag var projektering för nya investeringar åt LKAB i Kiruna, samt ett uppdrag åt Uppsala Energi, där ÅF utvecklar ett styrsystem för en ny fjärrvärmeanläggning.
Den närmaste tiden ligger stort fokus på att integrera förvärvade finska Enprima. Genom Enprima stärker divisionen sina resurser för stora projekt inom energiområdet. Enprimas erfarenhet av projektledning kommer hela divisionen till del och ÅFs möjligheter att växa vidare på tillväxtmarknaderna i Baltikum, Ryssland och Asien förbättras.
Division System Rörelsemarginal 3 mån: 8,4% (2,6%) Division System erbjuder tjänster inom IT-system, inbyggda system samt mekanik & beräkning. Divisionen står för drygt 10 procent av ÅFs totala omsättning.
Samtliga enheter i division System ökade debiteringsgraden under första kvartalet.
Renodlingen och förstärkningen av divisionen har fortsatt. Avyttringen av ÅFs affärssystem för tjänsteföretag, PX Business Solutions, slutfördes i början av året (reavinsten på 19 MSEK redovisas ej under division System). Ericsson designcenter i Lysekil, som är verksamt inom inbyggda system, har integrerats och givit ett positivt resultatbidrag från start.
Viktiga kundåtaganden i första kvartalet var exempelvis utveckling av ett fordonsinbyggt styrsystem åt en ledande lastbilstillverkare, utveckling av ett testinstrument (RBS-Master) åt Ericsson avseende GSM-basstationer och utveckling av produktionshjälpmedel åt FLIR System, som utvecklar IR-kameror.
För att möta en allt starkare marknad med många nya förfrågningar, i synnerhet inom telekom och fordon, genomför divisionen en rekryteringskampanj med syfte att anställa ett 100-tal civilingenjörer under året. Under årets första kvartal nyanställdes 20 kvalificerade konsulter. I expansionsplanerna ingår även att etablera divisionen i Göteborgs- och Öresundsregionerna.
Division Kontroll Rörelsemarginal 3 mån: 3,6% (3,5%) Divisionen erbjuder teknisk kontroll. Huvudverksamheten är besiktning, provning och certifiering. Verkstads- och kärnkraftsindustrin är stora uppdragsgivare. ÅF-Kontroll står för närmare 10 procent av ÅFs omsättning.
Under första kvartalet fortsatte divisionen att ta marknadsandelar och uppvisade en hög tillväxttakt på en marknad som präglats av en måttlig tillväxt. Mycket av divisionens arbete är säsongsberoende och första kvartalet är alltid det resultatmässigt svagaste.
Viktiga händelser i det första kvartalet var att ÅF-Kontroll (via samägda ÅF-TÜF Nord) erhöll ackreditering för verifiering av utsläppsrätter. Divisionen tecknade också i kvartalet avtal om återkommande kontroll av rör och komponenter avseende Forsmark 1 och 2, samt tecknade avtal med Göteborgs Spårvägar avseende besiktningstjänster.
I år kommer divisionen att fortsätta sin kraftfulla satsning på de branschsegment där divisionen har varit framgångsrik - exempelvis kärnkraftsindustrin - framför allt genom nyrekryteringar. Divisionen bedömer även att en effektivisering av de administrativa systemen ska bidra till att ytterligare öka lönsamheten och effektiviteten. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering, Interim Financial Reporting. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), de av EU antagna tolkningarna av gällande standards, International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) samt Redovisningsrådets Rekommendation RR 31, Delårsrapportering för koncerner och därtill följande hänvisning till 9 kapitlet ÅRL. Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som årsredovisningen för 2005 (not 2 sid. 52 ).
Investeringar Bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier uppgick till 8 (12) MSEK.
Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet uppgick till 13 (-68) MSEK. Före amortering av lån uppgick kassaflödet till 18 (-15) MSEK. I kassaflödet ingår en likvid om 21 MSEK från försäljningen av PX Business Solutions till Visma.
Koncernens likvida tillgångar uppgick till 255 (107) MSEK.
Eget kapital per aktie uppgick till 105 kronor. Soliditeten var 49 procent. Vid årsskiftet var det egna kapitalet per aktie 98 kronor och soliditeten 48 procent. Aktien Aktiekursen för ÅF var 284,50 kronor vid rapportperiodens utgång, vilket innebär en uppgång med 21 procent sedan årsskiftet. OMXSPI-index steg samtidigt med 12 procent.
Aktiesplit Styrelsen har föreslagit att årsstämman den 27 april 2006 beslutar om en 2:1 split av bolagets aktier. Som avstämningsdag för split föreslås den 4 maj 2006.
Förutsatt att årsstämman den 27 april 2006 beslutar om en 2:1 split med 4 maj 2006 som avstämningsdag, kommer den 28 april 2006 att vara sista dag för handel före aktiesplit och den 2 maj 2006 första dag för handel med splitade aktier.
ÅF kommer efter föreslagen split att ha 804.438 A-aktier och 11 341 378 B-aktier.
Nästa rapporttillfälle ÅFs delårsrapport för perioden januari-juni 2006 offentliggörs den 23 augusti.
Stockholm den 27 april 2006 AB Ångpanneföreningen (publ) Jonas Wiström, Verkställande Direktör (Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer) Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:

Delårsrapport januari-mars 2006 http://hugin.info/1253/R/1047391/172237.pdf