AFRY press release generic image

ÅF: Delårsrapport januari-mars 2007: Första kvartalet - en bra start
på 2007

tis, 05/08/2007 - 08:46
Regulatory
För mer information:
VD Jonas Wiström                     08-657 11
15/ 070-608 12 20
Informationschef Viktor Svensson          08-657 12 01/
070-657 20 26


*     Nettoomsättningen uppgick till 932 (623) MSEK
*     Rörelseresultatet uppgick till 74 (44) MSEK
*     Rörelseresultatet, exklusive övriga rörelseintäkter,
 uppgick till 74 (25) MSEK
*     Resultatet efter skatt uppgick till 49 (31) MSEK
*     Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 3:01
 (2:38) kronor

Kommentar av VD Jonas Wiström

ÅF växte med 50 procent och ökade lönsamheten väsentligt, jämfört med
första kvartalet i fjol. Rörelsemarginalen var 8,0 procent. Jämförbar
rörelsemarginal i fjol var 4,0 procent.

Den positiva utvecklingen berodde på lyckade företagsförvärv, men
också det faktum att marknaden fortsätter att vara stark. Det är
också glädjande att notera att de senaste årens stora investeringar i
ett mer sammanhållet och internationellt ÅF ger resultat. Detta visar
sig i att vi får större uppdrag och större förtroende från kunderna
på de marknader där vi verkar.

Debiteringsgraden uppgick till 74,2 procent, jämfört med 70,3 procent
under det första kvartalet i fjol.

Särskilt tillfredsställande var utvecklingen i division Infrastruktur
som fortsätter att öka lönsamheten och vinna nya marknadsandelar.
Rörelsemarginalen uppgick till 11,5 (9,4) procent i kvartalet.

Division Process förbättrade som förväntat lönsamheten från en låg
nivå och den positiva utvecklingen väntas bestå. Divisionen noterade
en stark orderingång i första kvartalet och växer stadigt inom det
mycket expansiva energiområdet.

Också utvecklingen inom övriga divisioner var i linje med förväntan.

Vår starka marknadsposition och den goda efterfrågan på flertalet av
ÅFs tjänsteområden innebär att utsikterna för resten av 2007 är goda.


Väsentliga händelser under kvartalet

ÅF, genom division Engineering, förvärvade den 1 januari det estniska
konsultföretaget Automaatika med 20 medarbetare. Automaatika är ett
väl etablerat företag som erbjuder konsulttjänster inom Automation
och Industriell IT.

För att skapa ett tydligare kunderbjudande övergick cirka 130
medarbetare från division Process till division Engineering från den
1 januari 2007.

ÅF, genom division Engineering, förvärvade den 1 mars en enhet från
konsultföretaget Xdin, kallad Xdin Order to Delivery (O2D), med 7
medarbetare i Göteborg. Xdin O2D hjälper sina kunder att fatta rätt
beslut vid investering och effektivisering i produktions- och
logistikanläggningar.

ÅF-TÜV Nord, ett av ÅF-Kontroll hälftenägt bolag, anlitades av OKG
som kontrollorgan avseende mekanisk utrustning, för de tre
kärnkraftsanläggningarna i Oskarshamn. Detta uppdrag är flerårigt och
bedöms omfatta cirka 11 000 mantimmar per år.

ÅF blev utsedd till huvudkonsult åt Kuopion Energia Oy vid
uppbyggnaden av ett nytt kraftvärmeverk i Kuopio i Finland.
Ordervärdet för ÅF uppgick till omkring 33 MSEK.

ÅF vann ett stort konsultuppdrag gällande en ny kombinerad
kraftvärmeanläggning i Tartu, Estland. Uppdraget förstärker
ytterligare ÅFs ställning som det ledande tekniska konsultbolaget för
energianläggningar i norra Europa. Projektet kommer att genomföras av
ÅFs enheter i Estland och Finland.


Omsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 932 (623) MSEK, en ökning med 50
procent.

Rörelseresultatet uppgick till 74 (44) MSEK. Rörelsemarginalen var
8,0 (6,9) procent.

Vid jämförelse med 2006 ska noteras att resultatet i första kvartalet
2006 påverkades positivt av en reavinst om 19 MSEK avseende
försäljningen av programvarubolaget PX Business Solutions. Förra året
var rörelseresultatet, exklusive denna försäljning, 25 MSEK och
rörelsemarginalen var 4,0 procent.

Debiteringsgraden uppgick till 74,2 (70,3) procent.

Resultatet efter finansnetto uppgick till 72 (43) MSEK.
Vinstmarginalen var 7,8 (6,7) procent.

Vinsten per aktie, före utspädning, uppgick till 3:01 (2:38) kronor.


Status i divisionerna

Engineering (fd ÅF-Benima)
Rörelsemarginal 3 mån: 9,1% (-)

Divisionen erbjuder tjänster inom automation och industriell IT och
är ledande i Norden. Engineering är en nybildad division efter
förvärvet av Benima i maj 2006.

Marknaden var fortsatt stark. Den goda konjunkturen har i vissa fall
inneburit att det har varit svårt att hitta kvalificerad personal.
Sammantaget har dock rekryteringen av personal varit framgångsrik och
antalet medarbetare har ökat med cirka 10 procent.
Orderingången var generellt sett god i kvartalet. Under kvartalet
infördes en ny anbudsdatabas och ett nytt säljstödsystem för att
ytterligare stärka divisionens marknadsbearbetnings- och
säljaktiviteter.
Det nyligen förvärvade estniska automationsföretaget Automaatika fick
bland annat i uppdrag att uppgradera ett styrsystem vid Tallins
vattenverk.
Av Foster Wheeler i Finland fick divisionen i uppdrag att utföra
regleringsarbete vid en av världens största kraftpannor. Engineering
har tagit fram en egen metod för reglering av pannor, vilket bidrog
till att divisionen fick uppdraget i hård internationell konkurrens.

Vidare vann divisionen, tillsammans med Process, ett
läkemedelsprojekt av ALK Abello i Danmark.

Division Infrastruktur
Rörelsemarginal 3 mån: 11,5% (9,4%)

Division Infrastruktur erbjuder konsulttjänster på
infrastrukturområdet inom fyra affärsområden: kommunikation och
underhållsteknik, installation, samhällsbyggnad och elkraft.

Efterfrågan på division Infrastrukturs marknad var stabil eller något
ökande under första kvartalet. Aktiviteten kom igång tidigt på året
och bidrog till att kapacitetsutnyttjandet var högt inom samtliga
fyra affärsområden. Den goda konjunkturen och ett väl anpassat
marknadserbjudande bäddade för ett bra resultat inom divisionen.
Efterfrågan var särskilt god inom branscherna bygg- och anläggning,
elkraft samt försvar. I kvartalet fick Infrastruktur förnyat
förtroende av svenska försvaret att utföra systemstöd vid
ledningscentraler.
Divisionen noterade också en ökad efterfrågan och aktivitet på
vindkraftsområdet.
Verksamheten i Norge fortsatte att utvecklas positivt och under
kvartalet fick divisionen bland annat ett större installationsuppdrag
vid Stavanger Konserthus.


Division Process                 Rörelsemarginal 3
mån: 5,7% (2,0%)

Division Process erbjuder konsulttjänster för alla delar i en
industriprocess. Divisionen har en världsledande ställning inom vissa
nischer av massa- och pappersindustrin samt energiintensiv industri.

Marknaden för division Process var fortsatt stark och flera kunder
tog nya investeringsbeslut under kvartalet, framför allt på
energisidan. Den goda marknaden gynnade divisionen och bidrog till
det förbättrade resultatet.
Sedan fjärde kvartalet 2006 arbetar divisionen efter en ny strategi
och en ny organisation som tar fokus enbart på branschområdena:
Energi och Massa & Papper.

Verksamheten inom Energi koncentrerar nu marknadsbearbetningen till
Sverige, Finland, Baltikum och Ryssland.

Verksamheten inom Massa & Papper kommer att fortsätta arbeta på en
global marknad, med ett mer specialiserat erbjudande. Fokus blir
Expertkonsultverksamhet och Projektledning - medan resurserna inom
Detaljkonstruktion, som tidigare aviserat, kommer att säljas eller
omstruktureras. Detta arbete pågår nu med hög intensitet.
Process noterade en god orderingång i första kvartalet. Bland annat
tecknades omfattande avtal avseende nya kraftvärmeverk i både Finland
och Estland. De nya avtalen förstärker ÅFs ställning som det ledande
tekniska konsultbolaget för energianläggningar i norra Europa. Inom
skogsindustrin fick divisionen flera medelstora uppdrag, främst i
Finland. De handlar bland annat om projektering och planering av nya
massa- och papperslinjer.

Kontroll
Rörelsemarginal 3 mån: 6,2 % (3,6%)

Divisionen erbjuder teknisk kontroll. Huvudverksamheten är
besiktning, provning och certifiering. Verkstads- och
kärnkraftsindustrin är stora uppdragsgivare.

Trots att första kvartalet är divisionens säsongsmässigt svagaste var
efterfrågan god. Samtliga verksamhetsområden uppvisade en stark
tillväxt, vilket gjorde att divisionen redovisar sitt bästa första
kvartal någonsin. Sammantaget ökade tillväxttakten så att den åter
låg i linje med målet på 10 procent.
Divisionen rekryterade ett flertal nya medarbetare under perioden,
något som kommer att fortsätta även under andra kvartalet i syfte att
möta efterfrågan.
Under kvartalet fick divisionen flera uppdrag inom kärnkraftsområdet.
På uppdrag av Ringhals och Forsmark ska Kontroll utveckla
kvalificerade provningssystem. Och ÅF-TÜV Nord, som är hälftenägt av
ÅF-Kontroll, anlitades av OKG för mekanisk kontroll vid de tre
kärnkraftsanläggningarna i Oskarshamn.
Vidare har flera stora statusbestämningar av sodapannor genomförts,
bland annat i Indonesien och Thailand.System
Rörelsemarginal 3 mån: 6,9% (8,4%)

Division System erbjuder tjänster inom Inbyggda system, Mekanik &
Beräkning och IT.

Marknaden var fortsatt stark med många kundförfrågningar och bra
beläggning. Samtliga divisionens kundsegment, det vill säga telekom,
fordon, life science, industri och försvar, noterade hög efterfrågan.
System har varit fortsatt framgångsrikt när det gäller nyrekrytering.
I första kvartalet nyrekryterades cirka 50 medarbetare. Detta bidrar
till att det tidigare målet om att årligen nyrekrytera ett 100-tal
konsulter ser ut att kunna överträffas i år. Marknaden i södra
Sverige är synnerligen god och i Skåne sysselsätter divisionen nu
närmare 50 konsulter.
Lönsamheten i första kvartalet drogs ned av uppsägningskostnader vid
verksamheten i Lysekil.
Till större kundorder i kvartalet hör ett multimediaprojekt för Sony
Ericsson i Lund och ett system för datakommunikation för tågtrafik
ska tas fram på uppdrag av Bombardier. För GE Health Care görs ett
produktutvecklingsprojekt avseende separationsutrustning.
Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34,
Delårsrapportering, Interim Financial Reporting.

Redovisningsprinciperna är i enlighet med International Financial
Reporting Standards (IFRS), och de av EU antagna tolkningarna av
gällande standards, International Financial Reporting Interpretations
Committee (IFRIC) samt Redovisningsrådets Rekommendation RR 31,
Delårsrapportering för koncerner och 9 kapitlet ÅRL. Rapporten har
upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder
som årsredovisningen för 2006 (not 2 sid. 52 ).

Moderbolaget tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR32:06,
vilket innebär att moderbolaget i årsredovisningen i den juridiska
personen skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden
så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningen.

Investeringar

Bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier uppgick till 8 (8)
MSEK.

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet uppgick till 8 (13) MSEK. I kassaflödet för första
kvartalet 2006 ingick en likvid om 21 MSEK från försäljningen av PX
Business Solutions.

Koncernens likvida tillgångar uppgick till 265 (255) MSEK.

Eget kapital per aktie uppgick till 71 kronor. Soliditeten var 48
procent. Vid utgången av första kvartalet i fjol var det egna
kapitalet per aktie 53 kronor och soliditeten 49 procent.

Aktien

Aktiekursen för ÅF var 157 kronor vid rapportperiodens utgång, vilket
innebär en uppgång med 7,4 procent sedan årsskiftet. OMXSPI-index
steg samtidigt med 5,9 procent.

Nästa rapporttillfälle

ÅFs delårsrapport för perioden januari-juni offentliggörs den 21
augusti 2007.Stockholm den 8 maj 2007

AB Ångpanneföreningen (publ)
Jonas Wiström, Verkställande Direktör


(Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer)

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande
länk:

Related files