AFRY press release generic image

ÅF - Delårsrapport januari-mars 2008: Rörelseresultatet upp 57 %

ons, 04/23/2008 - 08:13
Regulatory
För mer information:
 
VD Jonas Wiström                                         070-608 12
20
Informationschef Viktor Svensson                 070-657 20 26
 
 
 
Första kvartalet 2008

 * Nettoomsättningen uppgick till 1 064 (932) MSEK
 * Rörelseresultatet uppgick till 117 (74) MSEK
 * Resultatet efter skatt uppgick till 80 (49) MSEK
 * Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 4:69 (3:01)
  kronor

Kommentar av VD Jonas Wiström
 
ÅF fortsätter att växa under stigande lönsamhet. Rörelsemarginalen
uppgick till 10,9 (8,0) procent i första kvartalet. Det förbättrade
resultatet beror framför allt på volymtillväxt och prishöjningar men
även effekten av att ÅF avyttrat ett antal lågpresterande
verksamheter.
 
Tillväxten uppgick till 14 procent, jämfört med samma period förra
året. Den organiska tillväxten var 5 procent. Det första kvartalet
innehöll två färre debiterbara dagar jämfört med första kvartalet
2007, vilket motsvarar 3 procent mindre debiterbar tid.
 
ÅF är idag - med närmare 4 000 medarbetare i 19 länder - ett av
Europas 500 snabbast växande företag, enligt den internationella
tidskriften Business Week.
 
Samtliga fem divisioner ökade lönsamheten. Tre divisioner uppnådde en
rörelsemarginal på över 12 procent. Särskilt tillfredsställande var
utvecklingen i divisionerna Engineering och System.
 
Den generella osäkerhet om konjunkturen som råder har hittills inte
påverkat efterfrågan på våra tjänster. Fortfarande ser vi inga tecken
på avmattning.
 
Marknaden är fortsatt stark inom samtliga verksamhetsområden. Framför
allt märks ett ökande intresse för ÅFs specialistkunskaper inom
Infrastruktur, Energi och Miljö.
 
 
 
Omsättning och resultat
 
Nettoomsättningen uppgick till 1 064 (932) MSEK, en ökning med 14
procent.
 
Rörelseresultatet uppgick till 117 (74) MSEK.
Rörelsemarginalen var 10,9 (8,0) procent.
 
Den givna premierabatten från Alecta påverkade ÅFs rörelseresultat
positivt med 9,5 MSEK, jämfört med första kvartalet 2007.
 
Resultatet efter finansnetto uppgick till 109 (72) MSEK.
Vinstmarginalen var 10,2 (7,8) procent.
 
Finansnettot för första kvartalet uppgick till -7,8 MSEK, jämfört med
-1,9 MSEK för samma kvartal förra året. Försämringen beror dels
på negativa kursdifferenser, dels på ett allmänt högre ränteläge.
 
Debiteringsgraden uppgick till 74 (74) procent.
 
Resultatet efter skatt uppgick till 80 (49) MSEK.
 
Vinsten per aktie, före utspädning, uppgick till 4:69 (3:01) kronor.
 
 
Väsentliga händelser under första kvartalet, samt väsentliga
händelser efter balansdagens utgång
 
ÅF tecknade kontrakt rörande tekniska konsulttjänster vid
uppbyggnaden av ett gaseldat kraftverk i Cikarang, Indonesien.
Avtalet avsåg konsult- och projektstyrningstjänster för design- och
tillverkningfasen samt övervakning under uppbyggnaden samt
idrifttagandet av kraftverket som kommer att vara på 360MW. För ÅF är
ordern värd 3 MEUR.
Kunden är det privata kraftproducentföretaget PT Cikarang Listrindo.
 
ÅF fick i uppdrag av ABB att genomföra anläggningskonstruktionen i
Kraftblocket vid Stora Ensos anläggningar i Hyltebruk. Uppdraget
innefattar cirka 20 000 konsulttimmar och drivs från ÅFs kontor i
Norrköping. Totalprojektet innebär att ersätta befintlig styr- och
övervakningsutrustning med ett modernt processtyrsystem.
 
ÅF utsågs till huvudleverantör av tekniska konsulttjänster vid
uppbyggnaden av ett nytt kolkraftverk i Vietnam (600 MW). Ordern är
för ÅF värd 2,3 MEUR. ÅF skall ansvara för projektstyrning och
projektering av kraftverket som byggs upp av det vietnamesiska
kraftbolaget EVN. Projektet finansieras av Japanese Bank of
International Cooperation. ÅF utför konsultprojektet i samarbete med
det japanska företaget JPower.
 
Förvärv och avyttringar
 
ÅF, genom division System, förvärvade i mars konsultrörelsen Proplate
IT med 22 medarbetare i Karlskoga, Örebro och Karlstad. Proplate IT
är ett konsultföretag som erbjuder kvalificerade IT-tjänster för
svensk industri. Största kunden är Outokumpo.
 
 
Status i divisionerna             
 

Engineering     Omsättning Q1, MSEK: 288 (289)
         Rörelsemarginal Q1: 13,4% (9,1%)  
         

Divisionen Engineering erbjuder tjänster inom automation, industriell
IT och mekanik och är marknadsledande i Norden.
 
Det var fortsatt hög aktivitet på marknaden under första kvartalet
vilket bidrog till att debiteringsgraden fortsatte att stiga.
 
Den starkaste efterfrågan noterades från kärnkrafts-, petrokemi-,
järn-, stål- och gruvindustrin. Kunderna investerar i ökad
automatisering för ökad produktivitet.
 
Satsningen på kompetenscentra fortsatte. Kompetenscentra är ett sätt
att samla divisionens unika kompetens inom ett specifikt område,
vilket innebär att man kan genomföra stora projekt kostnadseffektivt
även på mindre orter. I första kvartalet etablerades nya
kompetenscentra inom både Kärnkraft och Industriell IT.
Engineering fick flera större uppdrag i kvartalet, exempelvis från
Iggesund Paper Board och ABB.
 
Ett annat uppdrag erhölls i samarbete med division Infrastruktur,
innebärande ansvar för elprojekteringen vid Outokumpos modernisering
av grovplåtsverket i Degerfors.
 
 

Infrastruktur   Omsättning Q1, MSEK: 333 (298)
         Rörelsemarginal Q1: 12,2% (11,5%)  

 
Division Infrastruktur erbjuder tjänster på infrastrukturområdet inom
affärsområdena: kommunikation & underhållsteknik, installation,
samhällsbyggnad, elkraft och ljud & vibrationer. 
 
Marknaden för kvalificerade konsulttjänster inom infrastrukturområdet
var oförändrat stark under första kvartalet.
 
Det som bland annat driver efterfrågan är stora investeringsprogram
för att förbättra och bygga ut det svenska väg- och järnvägsnätet. ÅF
har viktiga åtaganden för både projekt Citytunneln i Malmö och
Citybanan i Stockholm. Det höga oljepriset och nya miljökrav bidrar
till ett växande intresse för framtida kollektivtrafik- och
transportfrågor.
 
Ett ökat miljötänkande driver även på efterfrågan inom största
affärsområdet, Installation, som arbetar mot bygg- och
fastighetsmarknaden. Behovet av energirådgivning växer både kopplat
till nybyggnation och för befintliga fastigheter.
 
Divisionen genomför ett antal större projekt inom
kommunikationsområdet för FMV.
 
 

Kontroll     Omsättning Q1, MSEK: 64 (56)
       Rörelsemarginal Q1: 7,7% (6,2%)   

 
Divisionen erbjuder teknisk kontroll. Huvudverksamheten är
besiktning, provning och certifiering. Verkstads- och
kärnkraftsindustrin är stora uppdragsgivare.
 
Efterfrågan var stark under första kvartalet och tillväxttakten kunde
bibehållas omkring 15 procent. Tillväxten och uppdragsverksamheten
utgjordes av en stor mängd små och medelstora uppdrag.
 
Den största efterfrågan noterades från kärnkrafts- och
petrokemiindustrin. Inom kärnkraftsindustrin har uppdragen främst
rört säkerhetshöjande och effekthöjande åtgärder.
Ett intensivt rekryteringsarbete pågår i syfte att stärka ställningen
inom främst avancerad mekaniserad provning och konstruktion, samt
leverans av kompletta system för så kallad oförstörande provning.
 
I början av första kvartalet fick Kontroll i uppdrag att genomföra
schemagranskning, konstruktions-, tillverknings- och montagekontroll
och besiktning i samband med att Perstorpgruppen anlägger en ny
fabrik i Stenungsund.

Process Omsättning Q1, MSEK: 280 (212)
     Rörelsemarginal Q1: 8,1% (5,7%)  

 
Division Process erbjuder konsulttjänster för alla delar i en
industriprocess. Divisionen har en världsledande ställning inom delar
av massa- och pappersindustrin samt inom energisektorn. 
 
Marknaden präglades av en fortsatt stark konjunktur inom
energiområdet. Efterfrågan drivs av stigande elkonsumtion och
kapacitetsutbyggnad av elförsörjningen i Norden, Östeuropa, Ryssland
och Asien.
 
Division Process har i dag en historiskt stor orderstock inom
energiområdet.
 
Bland exempel på nya uppdrag kan nämnas att ÅF på uppdrag av TGK i
Ryssland utför förstudier inför ett kraftverksbygge. Kalmar Energi
har vidare utsett division Process till teknisk konsult inför en
planerad kraftverksbyggnation. Och vid byggnationen av ett nytt
vattenkraftverk i Indien genomför ÅF projektering och projektstyrning
åt Jindal Group.
 
I massa- och pappersindustrin har efterfrågan varit svagt ökande.
Sektorn drivs av nya investeringar och anläggningsetableringar i
framför allt Asien och Sydamerika.
 
I Chile utför ÅF en renovering av en massalinje för det chilenska
massabolaget CMPC.
 
 
 
 

System     Omsättning Q1, MSEK: 130 (106)
      Rörelsemarginal Q1: 12,7% (6,9%)  

 
Division System erbjuder tjänster inom Inbyggda system, Mekanik &
Beräkning och IT.
 
Marknaden för IT och Produktutveckling var fortsatt stark. Det bidrog
till att divisionen hade en högre debiteringsgrad än motsvarande
period i fjol.
I det första kvartalet förvärvades IT-konsulten Proplate IT med 20
medarbetare i Västra Mellansverige. Genom förvärvet stärker System
sin ställning som ett av de ledande IT-konsultföretagen i regionen
med sammanlagt 100 medarbetare. Via förvärvet medföljer etablerade
kundrelationer med bland andra Outokumpo och stålföretaget Smidox.
Bland nya uppdrag märks en ny laserapplikation för Öresundsbron i
syfte att bland annat öka trafiksäkerheten. Divisionen har även fått
nya uppdrag avseende testsystem inom 2- och 3G-mobilsystem för en
ledande telekomutrustningsleverantör.
 
Nya uppdrag har också erhållits från Scania inom ramen för bolagets
Fleet management-system för logistik och fordonsadministration.
 
Kassaflöde och finansiell ställning
 
Kassaflödet uppgick till -46 (7) MSEK. Före upptagande och amortering
av lån uppgick kassaflödet till 20 (8) MSEK.
 
Koncernens likvida tillgångar uppgick till 269 (265) MSEK.
 
Eget kapital per aktie uppgick till 84,46 kronor och soliditeten
var 50,7 procent. Vid årsskiftet 2007/2008 var det egna kapitalet per
aktie 78,83 kronor och soliditeten 47,9 procent.
 
Koncernens nettolåneskuld (likvida medel minus räntebärande skulder)
uppgick vid utgången av mars till 61 (95) MSEK.
 
Antal anställda
 
Antal årsanställda uppgick till 3 747 personer (3 531).
 
Totalt antal anställda vid periodens slut var 3 938 (3 723) varav 3
007 i Sverige och 931 utanför Sverige.
 
Investeringar
 
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick
till 15 (8) MSEK för perioden januari-mars 2008.
 
 
Redovisningsprinciper
 
Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med IAS 34,
Delårsrapportering, Interim Financial Reporting.
Redovisningsprinciperna är i enlighet med International Financial
Reporting Standards (IFRS), och de av EU antagna tolkningarna av
gällande standards, International Financial Reporting Interpretations
Committee (IFRIC) och 9 kapitlet ÅRL. Rapporten har upprättats enligt
samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som
årsredovisningen för 2007 (not 1 sid. 78 ). Moderbolaget följer Rådet
för finansiell rapportering och dess rekommendation RFR 2.1 vilket
innebär att moderbolaget i årsredovisningen i den juridiska personen
skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt
det är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen.
 
Risker och osäkerhetsfaktorer
 
ÅF-koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar
affärsrisker knutet till den allmänna ekonomiska utvecklingen och
investeringsviljan på olika marknader, förmågan att rekrytera och
behålla kvalificerade medarbetare samt effekten av politiska beslut.
Koncernen är vidare exponerad för olika slag av finansiella risker
såsom valuta-, ränte- och kreditrisker. Utöver de risker som beskrivs
i ÅFs årsredovisning 2007 på sidorna 57-60 bedöms inte några
väsentliga risker ha tillkommit.
 
Aktien
 
Aktiekursen för ÅF var 145,75 kronor vid rapportperiodens utgång,
vilket ger en nedgång med 12,2 procent under januari-mars 2008.
 
Stockholmsbörsens OMXSPI-index sjönk med 9,5 procent under samma
tidsperiod.
 
Datum för ekonomisk information 2008

Delårsrapport januari-juni 2008     25 juli
Delårsrapport januari-september 2008   23 oktober

  

 
Stockholm den 23 april 2008,
AB Ångpanneföreningen (publ)
Jonas Wiström, Verkställande Direktör
 
Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för granskning av
bolagets revisorer.
 
Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ner från medföljande
länk:

Related files