AFRY press release generic image

ÅF - Delårsrapport januari-mars 2009

tis, 05/05/2009 - 08:30
Regulatory
För mer information:

VD Jonas Wiström                         070-608
                                 12 20
Informationschef Viktor                      070-657
Svensson                             20 26ÅF Q1: EBIT 8,8%, Tillväxt 14%


Första kvartalet 2009

 * Nettoomsättningen uppgick till 1 208 (1 064) MSEK
 * Rörelseresultatet uppgick till 106 (117) MSEK
 * Resultatet efter skatt uppgick till 77 (80) MSEK
 * Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 4:51 (4:69)
  kronor

Kommentar av VD Jonas Wiström

Marknaden för kvalificerade tekniska konsulttjänster var något bättre
i första kvartalet, jämfört med den bedömning som ÅF gjorde i förra
kvartalsrapporten. Det bidrog till att kostnaden för ÅFs
omstruktureringsprogram för det första kvartalet blev 5 MSEK, jämfört
med beräknade 19 MSEK.

Rörelsemarginalen uppgick till 8,8 procent i första kvartalet,
jämfört med 10,1 procent i fjol (justerat för premierabatten från
Alecta 2008). Orsaken till den lägre lönsamheten var en lägre
debiteringsgrad än motsvarande period föregående år.

Tillväxten var 14 procent, varav 2 procent organiskt. ÅF fortsätter
att vinna nya marknadsandelar inom prioriterade tillväxtområden.
Betydande investeringar gjordes för att ytterligare stärka ÅFs
position som världens största oberoende konsultföretag inom
kärnkraft. I första kvartalet utökades samarbetet med Vattenfall inom
kärnkraftsområdet samtidigt som ÅF-Kontroll förstärkte sin position
på området. Vidare introducerade ÅF branschens första Trainee-program
(ÅF Nuclear Trainee Programme) vilket mött ett positivt gensvar från
både arbetsmarknaden och ÅFs kunder.

Utsikterna för den närmaste framtiden är oförändrade: ÅF är fortsatt
inställt på ett tufft 2009 med stora utmaningar på marknaden. Det
finns få tecken på att konjunkturen bottnat. Fortfarande skjuts
betydande industriella nyinvesteringar på framtiden. För ÅF är
målsättningen att fortsätta leverera lönsamhet och tillväxt i
toppskiktet av vår bransch. Bolaget har en solid marknadsposition,
långa kundrelationer och ett starkt varumärke.

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 1 208 (1 064) MSEK, en ökning med 14
procent.

Rörelseresultatet uppgick till 106 (117) MSEK.
Rörelsemarginalen var 8,8 (10,9) procent.

Noterbart är att resultatet för första kvartalet 2008 påverkades
positivt med 9,5 MSEK av en premierabatt från Alecta.

Resultatet efter finansnetto uppgick till 104 (109) MSEK.
Vinstmarginalen var 8,6 (10,2) procent.

Debiteringsgraden uppgick till 71 (74) procent.

Resultatet efter skatt uppgick till 77 (80) MSEK.

Vinsten per aktie, före utspädning, uppgick till 4:51 (4:69) kronor.

Väsentliga händelser under första kvartalet, samt efter balansdagens
utgång

ÅF tecknade ett fyraårigt ramavtal med Vattenfall som sträcker sig
över åren 2009-2012. Avtalet avser teknikkonsulttjänster och spänner
över allt från projektledning, analys och utredning till tekniska
beräkningar och detaljkonstruktion inom alla tekniska discipliner.
Vattenfall var före avtalets tecknande en av ÅFs största kunder.
Genom avtalet beräknas omsättningen med Vattenfall öka betydligt.

ÅF, genom division ÅF-Kontroll, har av Forsmarks Kraftgrupp fått i
uppdrag att leverera återkommande kontroll av rör & komponenter med
kvalificerade provningssystem. Uppdraget avser Forsmark 1-3 under
revisionsperioden 2009-2011 samt option på ytterligare två år.

ÅF blev rankad till Sveriges 7e mest attraktiva arbetsgivare, alla
kategorier, i Universums årliga undersökning bland Sveriges
teknologstuderande. ÅF fick motta priset som "Branschbäst" (Tekniska
konsulter). Bland de yrkesverksamma ingenjörerna (2-8 år i
yrkeslivet) rankas ÅF 8a (branschbäst även där).

Förvärv / Nya Marknader / Avyttringar

ÅF, via division ÅF-Kontroll, etablerade ett nytt helägt dotterbolag
i Litauen. Verksamheten är inriktad på provning och kontroll inom
kärnkraftsindustrin. Bolaget har från start 30 medarbetare -
samtliga, efter överenskommelse, övertagna från det statligt ägda
Ignalina Nuclear Power Plant (INPP). Ett servicekontrakt har tecknats
med INPP om leverans av kontroll och provningstjänster.

Investeringar

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 7
(15) MSEK. Under första kvartalet 2008 investerades 7 MSEK i byggnad
i ÅFs dotterbolag ÅF-Colenco.

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet uppgick till -7 (-46) MSEK. Periodens kassaflöde har
påverkats av återköp av ÅF-aktier uppgående till 5 MSEK.
Nettot av upptagna lån och amortering av lån påverkade kassaflödet
med 3 (-66) MSEK.

Koncernens likvida tillgångar uppgick till 281 (269) MSEK.

Eget kapital per aktie uppgick till 103,4 kronor och soliditeten
var 49,4 procent. Vid årsskiftet var det egna kapitalet per aktie
99,5 kronor och soliditeten 47,1 procent.

Koncernens nettolåneskuld (likvida medel minus räntebärande skulder)
uppgick vid utgången av mars till 187 (61) MSEK.

Status i divisionerna


Energy                Omsättning Q1, MSEK: 313 (207)
                   Rörelsemarginal Q1: 7,9% (9,2%)


Division Energy är en ledande internationell energikonsult med en
världsledande ställning inom kärnkraft.

Marknaden för energikonsulttjänster har påverkats av den försämrade
konjunkturen. Det kan noteras en ökad osäkerhet på marknaden. Störst
är osäkerheten på marknaderna i Ryssland, Baltikum och Sydostasien.
Under första kvartalet har dock orderingången varit stark tack vare
ett nytt kärnkrafts- och ett nytt vattenkraftsuppdrag i Schweiz.

Kunderna till Energy är privata eller offentliga kraftföretag, annan
energiintensiv industri, myndigheter och finansinstitut. Kundernas
investeringar är ofta omfattande och sträcker sig över många år.
Energy har en betydande orderstock, motsvarande cirka 2,2 miljarder
kronor, med pågående kraftverksprojekt i fler än 40 länder. ÅFs
schweiziska dotterbolag ÅF-Colenco och det i december förvärvade
ryska Lonas Technologia åstadkom resultat som överskred förväntan i
första kvartalet - framförallt tack vare betydande orderböcker.

Starkast efterfrågan upplevde division Energy från områdena kärnkraft
och termisk kraft.


Engineering                   Omsättning Q1, MSEK:
                        344 (369)
                        Rörelsemarginal  Q1:
                        10,7% (11,6%)


Division Engineering är norra Europas ledande industrikonsult.
Engineering känner av en försämrad industrikonjunktur i Sverige och
internationellt. Genom ökade säljinsatser, en stark lokal närvaro och
långa kundrelationer lyckades divisionen upprätthålla en god
lönsamhet och debiteringsgrad i kvartalet.

Ett strategiskt och långsiktigt arbete med att förbättra
projektekonomin i stora fastprisåtaganden börjar också ge märkbar och
positiv effekt på divisionens resultat.

Den starkaste efterfrågan noterades från kärnkrafts-, livs- och
läkemedelsindustrin. Kunderna investerar framför allt i
effektiviseringar av produktionsanläggningar, miljörelaterade
projekt, utveckling av alternativa bränslen och omställning till
effektiv energihantering.


Infrastruktur                 Omsättning Q1, MSEK:
                        497 (451)
                        Rörelsemarginal  Q1:        9,2% (12,5%)


Division Infrastruktur har en ledande position inom konsulttjänster
för infrastrukturell utveckling i Skandinavien. Kunderna finns inom
industrin, offentlig sektor, försvarssektorn och fastighetsmarknaden.

Marknaden för infrastrukturella konsulttjänster var fortsatt stark i
kvartalet. Merparten av affärsområdena noterade en fortsatt hög
debiteringsgrad och en fortsatt god orderingång.

Den svagare marknad som affärsområdet Produktutveckling märkte av i
slutet av fjolåret har bestått - men utan ytterligare försvagning.
Ett 20-tal uppsägningar och lika många omplacerade konsulter till
områden med stark efterfrågan genomfördes under kvartalet.

Noterbart är den fortsatt höga aktiviteten i största affärsområdet
Installation med över 600 medarbetare i Sverige och Norge. Till detta
bidrar en stark efterfrågan på effektivare energilösningar i
kommersiella, industriella och offentliga lokaler. En trend är dock
att projekten minskar i storlek, som en följd av finanskrisen och
lågkonjunkturen.

Det näst största affärsområdet Samhällsbyggnad noterade också en
fortsatt stark marknad, tack vare omfattande investeringar i svensk
järnväg. Mats Påhlsson tillträdde som ny affärsområdeschef per 1
april. Mats har en lång och gedigen konsultchefsbakgrund inom
infrastruktursektorn.


Kontroll                   Omsättning Q1: 94 (69)
                       MSEK
                       Rörelsemarginal Q1: 7,4
                       % (7,6%)


Divisionen erbjuder teknisk kontroll. Huvudverksamheten är
besiktning, provning och certifiering.

Marknaden för teknisk kontroll var fortsatt stark i det första
kvartalet. ÅF-Kontroll vidhöll en god debiteringsgrad och redovisade
den högsta lönsamheten för ett första kvartal någonsin, rensat för
Alectas premierabatt i fjol. Det första kvartalet innehöll
engångskostnader avseende affärs- och tjänsteutbudsutveckling om
cirka 3 MSEK.

ÅF-Kontroll fortsätter att vinna nya marknadsandelar i Sverige och
internationellt.
Den organiska tillväxten uppgick till 15 procent i första kvartalet.
Det råder brist på erfarna provningstekniker och
besiktningsingenjörer, i Sverige och i grannländerna.

Den tekniska harmoniseringen inom EU är en ny stark drivkraft.
Kontroll räknar med att flera europeiska marknader kommer att
avregleras och privatiseras, vilket skapar en mer internationell
marknad och förändring i konkurrenssituationen. Mot denna bakgrund
har ÅF-Kontroll ökat expansionstakten internationellt. I september
etablerades ÅF-Kontroll i Tjeckien genom förvärvet av Qualitest med
85 medarbetare och i första kvartalet etablerades ett kontor i
Litauen med 30 medarbetare med fokus på kärnkraft.

Antal anställda

Antal årsanställda uppgick till 4 249 personer (3 747). Totalt antal
anställda vid periodens slut var 4 443 (3 938), varav 3 170 i Sverige
och 1 273 utanför Sverige.

Moderbolaget

Moderbolagets rörelseintäkter uppgick till 66 (57) MSEK och
resultatet efter finansnetto var -8 (-4) MSEK. Likvida medel uppgick
till 0,3 (0,4) MSEK och för perioden januari-mars 2009 uppgick
bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier till 2 (3) MSEK.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34,
Delårsrapportering, Interim Financial Reporting.
Redovisningsprinciperna är i enlighet med International Financial
Reporting Standards (IFRS), och de av EU antagna tolkningarna av
gällande standards, International Financial Reporting Interpretations
Committee (IFRIC) och 9 kapitlet ÅRL. Rapporten har upprättats enligt
samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som
årsredovisningen för 2008 (not 1 sid. 83 ). Moderbolaget följer Rådet
för finansiell rapportering och dess rekommendation RFR 2.1 vilket
innebär att moderbolaget i årsredovisningen i den juridiska personen
skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt
det är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen.

Risker och osäkerhetsfaktorer

ÅF-koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar
affärsrisker knutet till den allmänna ekonomiska utvecklingen och
investeringsviljan på olika marknader, förmågan att rekrytera och
behålla kvalificerade medarbetare samt effekten av politiska beslut.
Koncernen är vidare exponerad för olika slag av finansiella risker
såsom valuta-, ränte- och kreditrisker. Koncernens risker finns
utförligt beskrivna i ÅFs årsredovisning 2008 på sid. 56-60. Inga
väsentliga risker bedöms ha tillkommit, men riskexponeringen har ökat
till följd av den oroliga finansmarknaden, i bland annat Ryssland.

Aktien

ÅF-aktien sjönk med 9,9% under första kvartalet, jämfört med
Stockholmsbörsens OMXSPI-index som sjönk med 2,0 procent och
Mid-Cap-index sjönk med 4,1 procent.

Återköp

Under fjärde kvartalet 2008 återköptes 37 000 ÅF-aktier och under
första kvartalet 2009 återköptes 45 000 ÅF-aktier, med stöd av det
bemyndigande som styrelsen fick på ÅFs årsstämma den 23 april 2008.
Bemyndigandet gällde förvärv av högst 230 000 egna aktier av serie B,
fram till årsstämman den 5 maj 2009.
Syftet med återköpen är att säkra bolagets förpliktelser med
anledning av det på stämman antagna "Prestationsbaserat Aktieprogram
2008".

Datum för ekonomisk information 2009

Delårsrapport januari-juni 2009          17 juli
Delårsrapport januari-september 2009       21 oktober


Stockholm den 5 maj 2009
Jonas Wiström
VD & Koncernchef, ÅF AB


Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande
länk:

Related files