AFRY press release generic image

ÅF: Delårsrapport januari-mars 2010

ons, 05/05/2010 - 08:30
Regulatory

För mer information:

VD Jonas Wiström            070-608 12 20

CFO Jonas Ågrup            070-333 04 95

Informationschef Viktor Svensson    070-657 20 26
Första kvartalet 2010

 * Nettoomsättningen uppgick till 1 107 (1 205) MSEK
 * Rörelsens intäkter uppgick till 1 565 (1 208) MSEK
 * Rörelseresultatet uppgick till 541 (106) MSEK, varav 458 MSEK i reavinst
 * Rörelseresultatet, ex övriga rörelseintäkter, uppgick till 83 (104) MSEK
 * Rörelsemarginalen, ex övriga rörelseintäkter, var 7,5 procent (8,6)
 * Rörelsemarginalen, ex övriga rörelseintäkter och ÅF-Kontroll, var 8,2
  procent
 * Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 30:53 (4:51) kronor


Kommentar av VD Jonas Wiström

Första kvartalet präglades av en fortsatt svag marknadssituation, även om en
successiv förbättring kunde noteras under kvartalet. Debiteringsgraden var
relativt låg, men steg månad för månad. I mars var ÅFs rörelsemarginal 10
procent.

Den tydligaste återhämtningen märks inom energisektorn globalt, som i dag svarar
för cirka 40 procent av ÅFs omsättning. Investeringarna i ny elproduktion har
tagit fart igen, som en följd av att kreditmarknaden stabiliserats. ÅF vann
flera större kraftverksorder under det första kvartalet och affärsaktiviteten är
betydligt högre jämfört med för ett år sedan. Division Energy redovisade en
rörelsemarginal på över 10 procent i kvartalet och högst lönsamhet redovisade
den ryska enheten med cirka 250 konsulter.

Division Kontroll, som tyngde ÅFs rörelseresultat under första kvartalet,
avyttrades i slutet av mars månad. Transaktionen ger ÅF en stark finansiell
ställning som ger möjlighet till bolagsförvärv inom kärnverksamheten på
befintliga eller nya marknader.

ÅF står fast vid bedömningen att 2010 kommer att bli ett utmanande år, men att
marknaden successivt kommer att förbättras. Målet är tydligt: Att fortsätta
leverera lönsamhet i toppskiktet av branschen och samtidigt öka tillväxttakten.

Rörelsens intäkter och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 1 107 (1 205) MSEK.
Rörelsens intäkter uppgick till 1 565 (1 208) MSEK.

Rörelseresultatet uppgick till 541 (106) MSEK.
Rörelseresultatet, exklusive övriga rörelseintäkter, uppgick till 83 (104) MSEK.

Rörelsemarginalen, exklusive övriga rörelseintäkter, var 7,5 procent (8,6).

Resultatet efter finansnetto uppgick till 538 (104) MSEK.

Debiteringsgraden uppgick till 70 (71) procent.

Resultatet efter skatt uppgick till 518 (77) MSEK.

Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 30:53 (4:51) kronor.

Förvärv och avyttringar

ÅF tecknade den 25 mars avtal om avyttring av 100 procent av aktierna
ÅF-Kontroll, inklusive dess dotterbolag. Köpare är DEKRA AG, Tyskland.

Baserat på ett Enterprise Value om 610 MSEK, betalade DEKRA 550 MSEK för
aktierna i ÅF-Kontroll (med bolaget följde en nettoskuld på 60 MSEK).

Affären gav upphov till en realisationsvinst om 458 MSEK. ÅF-Kontrolls resultat
avskiljdes från ÅF per den 25 mars 2010.

Väsentliga händelser under första kvartalet, samt efter balansdagens utgång

ÅF tecknade avtal med Fortum gällande tekniska konsulttjänster och
projektledning vid uppbyggnaden av ett nytt kraftvärmeverk i Klaipeda, Litauen.
Kraftverket är ett så kallat "waste-to-energy" kraftverk, där el genereras av
avfall från hushåll och industri. För ÅF är ordern värd flera miljoner Euro.

ÅF tecknade avtal med det statliga lettiska energibolaget Latvenergo gällande
tekniska konsulttjänster och projektledning vid uppbyggnaden av ett nytt
kraftvärmeverk i Riga. Kraftverket är naturgaseldat med en effekt om 420 MW. För
ÅF är ordern värd flera miljoner Euro.

ÅF tecknade en tilläggsorder för ett pågående vattenkraftsprojekt, Nant de
Drance, i Schweiz (ÅF aviserade den initiala grundordern för detta projekt värd
27 MEUR den 23 september 2009). ÅFs tilläggsuppdrag innebär i första hand analys
och konstruktion för att öka kapaciteten av kraftverket från 600 MW till 900 MW.

Investeringar

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 9 (7) MSEK.

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 (20) MSEK.

Det totala kassaflödet för perioden blev 467 (-7) MSEK. Avyttringen av ÅF
Kontroll gav ett positivt kassaflöde på 592 MSEK och nettot av upptagna lån och
amortering av lån påverkade kassaflödet med -114 (-2) MSEK.

Koncernens likvida tillgångar uppgick vid periodens slut till 805 (281) MSEK.
Koncernens nettokassa uppgick vid utgången av mars till 550 (-187) MSEK.

Eget kapital per aktie uppgick till 135,89 kronor och soliditeten var 61,9
procent. Vid årsskiftet 2009/2010 var det egna kapitalet per aktie 107,36 kronor
och soliditeten 51,0 procent. Det egna kapitalet uppgick per 31 mars 2010 till
2 311 MSEK.

Status i divisionerna


Energy    Rörelsens intäkter Q1, MSEK: 236 (313)

       Rörelsemarginal Q1: 10,6% (7,9%)
Division Energy är en ledande internationell energikonsult med en världsledande
ställning inom kärnkraft.

Marknaden för energikonsulttjänster vände uppåt under fjärde kvartalet i fjol
och den positiva trenden fortsatte under årets första tre månader.
Debiteringsgraden steg och orderingången var över förväntan. En starkt
bidragande orsak till den förbättrade marknadssituationen är att den globala
kreditmarknaden stabiliserats.

Efterfrågan var särskilt stark på projekt- och expertkompetens för biobränsle-
och avfallseldade kraftvärmeverk i Europa. Kärnkraftrelaterade förstudier var
också starkt efterfrågade i flera länder under det första kvartalet, ett område
där divisionen har en världsledande ställning som oberoende konsult.

Kunderna till Energy är privata eller offentliga kraftföretag, annan
energiintensiv industri, myndigheter och finansinstitut. Kundernas investeringar
är ofta omfattande och sträcker sig över många år. Energy har en betydande
orderstock med pågående kraftverksprojekt i fler än 30 länder.


Engineering    Rörelsens intäkter Q1, MSEK: 337 (344)

          Rörelsemarginal Q1: 6,8% (10,7%)
Division Engineering är norra Europas ledande industrikonsult.

Det första kvartalet präglades av återhållsamhet på marknaden. Flera
industrikunder var fortfarande avvaktande inför nya, större investeringar
samtidigt som ett par betydande projekt avslutades inom divisionen, vilket ledde
till en något lägre debiteringsgrad.

I slutet av första kvartalet steg dock aktiviteten på marknaden och divisionen
tecknade ett par viktiga kontrakt, bland annat med Scania och SSAB. Efter
rapportperiodens utgång blev ÅF utsedd till teknisk huvudkonsult för en
betydande miljöinvestering i ett biokraftvärmeverk på Korsnäs industriområde i
anslutning till massa- och pappersbruket. Kunden är Bomhus Energi och för ÅF är
ordern värd cirka 50 MSEK.Infrastruktur    Rörelsens intäkter Q1, MSEK: 467 (497)

           Rörelsemarginal Q1: 8,6% (9,2%)
Division Infrastruktur är Sveriges ledande infrastrukturkonsult.

Marknaden för infrastrukturella konsulttjänster förbättrades något i första
kvartalet, jämfört med slutet av 2009. Det som ökar tydligast är andelen projekt
kring offentlig infrastruktur, inte minst vad gäller satsningar i det nordiska
väg- och järnvägsnätet. Division Infrastruktur har pågående järnvägsprojekt i
Sverige, Norge och Danmark.

Divisionens största affärsområde, Installation, med verksamheter i Sverige och
Norge, gjorde ett bra kvartal, beaktat en fortsatt svag marknad för
byggrelaterade tjänster till industrin samt privata bygg- och fastighetsbolag.
Ett nytt samarbete inleddes i kvartalet med det tekniska handelsbolaget Ahlsells
relaterat till energieffektivitet i fastigheter.

I första kvartalet rekryterades Ove Guttormsen till ny chef för ÅF i Norge, där
division Infrastruktur har störst verksamhet av ÅFs divisioner. ÅF har idag 150
konsulter i Norge.  Ove, som närmast kommer från olika chefsbefattningar inom
Siemens/Bravida, har en gedigen erfarenhet från industri- och
infrastruktursektorn. Han börjar på ÅF den 3 maj. Målsättningen är att expandera
ÅF i Norge under de närmaste åren med ökad lönsamhet.Kontroll    Rörelsens intäkter 1 januari-25 mars: 89 (94) MSEK

        Rörelsemarginal 1 januari-25 mars: -1,4 % (7,4%)
Division Kontroll avyttrades till tyska Dekra den 25 mars 2010.
För mer information: se under rubriken Förvärv och avyttringar
ellerwww.afconsult.com <http://www.afconsult.com/>

Antal anställda

Antal årsanställda uppgick till 4 150 personer (4 249).
Totalt antal anställda vid periodens slut var 3 890 (4 443), varav 2 741 i
Sverige och 1 149 utanför Sverige. ÅF Kontroll som avyttrades den 25 mars hade
512 anställda.

Moderbolaget

Moderbolagets rörelseintäkter uppgick till 76 (66) MSEK och avser främst
koncerninterna tjänster. Resultatet efter finansnetto blev 464 (-8) MSEK.
Moderbolaget gjorde ett finansiellt resultat vid försäljningen av ÅF Kontroll på
469 MSEK. Likvida medel uppgick till 548 (0,3) MSEK och bruttoinvesteringar i
inventarier uppgick till 2 (2) MSEK.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering,
Interim Financial Reporting. Redovisningsprinciperna är i enlighet med
International Financial Reporting Standards (IFRS), och de av EU antagna
tolkningarna av gällande standards, International Financial Reporting
Interpretations Committee (IFRIC) och 9 kapitlet ÅRL. Rapporten har upprättats
enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som årsredovisningen
för 2009 (not 1 sid. 79). Från 1 januari 2010 tillämpas IFRS 3, Rörelseförvärv
(omarbetad) och IAS 27, Koncernredovisning och separata finansiella rapporter
(omarbetad). Moderbolaget följer Rådet för finansiell rapportering och dess
rekommendation RFR 2.3 vilket innebär att moderbolaget i årsredovisningen i den
juridiska personen skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så
långt det är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen och med
hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.

Risker och osäkerhetsfaktorer

ÅF-koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsrisker
knutet till den allmänna ekonomiska utvecklingen och investeringsviljan på olika
marknader, förmågan att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare samt
effekten av politiska beslut. Koncernen är vidare exponerad för olika slag av
finansiella risker såsom valuta-, ränte- och kreditrisker. Koncernens risker
finns utförligt beskrivna i ÅFs årsredovisning 2009. Inga väsentliga risker
bedöms ha tillkommit sedan dess.

Aktien

ÅF-aktien steg med 15,3 % under första kvartalet, jämfört med Stockholmsbörsens
OMXSPI-index som steg med 8,3 procent och Mid-Cap-index steg med 9,4 procent.

Datum för ekonomisk information 2010

Delårsrapport januari-juni 2010      14 juli

Delårsrapport januari-september 2010    21 oktoberJonas Wiström, VD & Koncernchef, ÅF AB.  Stockholm den 5 maj 2010.Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som ÅF AB är skyldig att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den
5 maj 2010 klockan 08.30.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa
bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla
framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall
blir annorlunda.            ÅF AB (publ) Org. nr. 556120-6474
            Frösundaleden 2, 169 99 Stockholm
               Telefon: 010 505 00 00
       E-mail:info@afconsult.com <mailto:info@afconsult.com>
         www.afconsult.com <http://www.afconsult.com>
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:

Related files