AFRY press release generic image

ÅF: Delårsrapport januari-september 2005 - Rörelseresultatet ökade 48% och uppgick till 79 MSEK

ons, 11/09/2005 - 09:09
För mer information: VD Jonas Wiström 08-657 11 15/ 070-608 12 20 Informationschef Viktor Svensson 08-657 12 01/ 070-657 20 26

Nettoomsättningen uppgick till 1 683 (1 572) MSEK Resultatet efter finansnetto uppgick till 74,2 (48,9) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 51,8 (45,7) MSEK Resultatet per aktie uppgick till 8:71 (7:59) kronor Kommentar av VD Jonas Wiström Det är tillfredsställande att samtliga ÅFs divisioner förbättrar både rörelseresultat och rörelsemarginal för niomånadersperioden. Vi har dragit nytta av förbättringen av marknaden för tekniska konsulttjänster och tagit marknadsandelar inom ett par områden, mest tydligt inom infrastruktur, teknisk kontroll och internationellt inom processindustrin. Samtidigt fortgår vårt arbete med att skapa ett avsevärt mer samlat, effektivt och internationellt ÅF, vilket ger en god potential för ytterligare resultatförbättringar. Bedömningen är att vår marknad som helhet förblir stark under resterande del av året - med reservation för delar av processindustrin i Norden. Vår marknad för konsulttjänster inom infrastruktur är fortsatt stark. Även marknaden för teknisk kontroll är stabil. Försäljningen av ÅFs fastighetsbestånd (totalt åtta fastigheter) avslutades i tredje kvartalet - genom försäljningen av huvudkontorsfastigheten i Stockholm till GE Real Estate. Strategin är att främst använda försäljningslikviden till att utveckla ÅFs kärnverksamhet, som ger högre avkastning än vad våra fastigheter gjort. För att växa snabbare än marknaden och behålla initiativet, krävs ett ökat inslag av företagsförvärv under de närmaste åren. Med en stark finansiell ställning och en stark marknadsposition har ÅF goda förutsättningar att lyckas med detta. Väsentliga händelser under tredje kvartalet ÅF-TÜV Nord AB (ett av ÅF-Kontroll hälftenägt bolag) tecknade ramavtal med Ringhals AB avseende teknisk kontroll. Ramavtalet gäller i fem år med option om förlängning i två år. Ramavtalet har ett uppskattat ordervärde på 100-150 MSEK. ÅF fick i uppdrag av E.ON att utföra detaljprojektering av naturgasledningar på sträckan Linköping-Norrköping. ÅF fick även i uppdrag att utföra förprojektering av naturgasledningar på sträckan från Västerås till Grycksbo.
ÅF tecknade ett långsiktigt samarbetsavtal med MKB Fastighets AB inom ramen för MKBs upphandling av tekniska förvaltningstjänster. Avtalet löper på fem år, med option på förlängning i tre år. Avtalet har ett ordervärde på cirka 18 MSEK. Förvärv, avyttringar och samarbeten ÅF avyttrade huvudkontorsfastigheten Härolden 44 (10 700 m2) i Stockholm till GE Real Estate. Fastigheten tillträddes i oktober 2005. Försäljningen baserades på ett underliggande fastighetsvärde om 285 MSEK. Försäljningen beräknas påverka ÅFs nettoresultat positivt med cirka 130 MSEK i fjärde kvartalet 2005. ÅF-Kontroll annonserade ett förvärv av lyftbesiktningsverksamheten inom Force Technology Sweden AB. Förvärvet, som trädde i kraft den 1 oktober, stärker ÅF med 15 medarbetare i Sundsvall, Stockholm, Västerås, Karlstad, Göteborg och i Jönköping. I förvärvet ingick samtliga gällande avtal, motsvarande 12 MSEK/år. Omsättning och resultat Nettoomsättningen uppgick till 1 683 (1 572) MSEK. För det tredje kvartalet uppgick omsättningen till 466 (460) MSEK.
Rörelseresultatet uppgick till 78,5 (53,0) MSEK. Rörelsemarginalen var 4,7 (3,4) procent. För tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet till 14,9 (8,9) MSEK och rörelsemarginalen var 3,2 (1,9) procent. Debiteringsgraden uppgick till 71,9 (68,5) procent. För det tredje kvartalet uppgick debiteringsgraden till 71,8 (68,3) procent. Resultatet efter finansnetto uppgick till 74,2 (48,9) MSEK. Vinstmarginalen var 4,4 (3,1) procent. För tredje kvartalet uppgick resultatet efter finansnetto till 13,1 (6,5) MSEK och vinstmarginalen var 2,8 (1,4) procent.
Vinst per aktie, före utspädning, uppgick till 8:71 (7:59) kronor. För det tredje kvartalet var vinst per aktie, före utspädning, 1:87 (0:64) kronor. Status i divisionerna Infrastruktur Rörelsemarginal 9 mån: 7,0% (5,1%) Marknaden för infrastrukturella konsulttjänster var fortsatt stark. Särskilt god var efterfrågan inom väg- och järnvägsområdet i Sverige, där omfattande upprustning och utbyggnad sker. Det största affärsområdet - Installation - noterade en måttlig efterfrågeökning från bygg- och fastighetssektorn. Tydligt ökande var efterfrågan på konsulttjänster för energieffektiv fastighetsdrift. Process Rörelsemarginal 9 mån: 4,7 (2,4%) Division Process märkte av en viss avmattning på ett par hemmamarknader i det tredje kvartalet - särskilt från massa- och pappersindustrin. I Finland märktes en betydligt lägre aktivitet i spåren av pappersstrejken tidigare i år. Marknader med stor investeringsvilja i dagsläget är framför allt Ryssland, Sydamerika och Asien. Marknaden inom energiområdet är stabilare med ökade investeringar inom såväl produktions- som distributionsledet. System Rörelsemarginal 9 mån: -0,3 (-7,2%) Division System (IT/Produktutveckling) redovisar ett svagt negativt resultat för det tredje kvartalet och därmed även för niomånadersperioden. I september steg debiteringsgraden och resultatet blev positivt. I och med det tredje kvartalet har divisionen lagt grunden för en positiv resultatutveckling, genom främst ett ökat fokus på försäljning och genom nyrekrytering inom valda kompetensområden. ÅF-Kontroll Rörelsemarginal 9 mån: 12,3% (9,4%) ÅF-Kontroll växte med närmare 20 procent och förbättrade lönsamheten inom alla tjänsteområden; besiktning, provning och certifiering. Resultatförbättringen beror i huvudsak på ett förbättrat resursutnyttjande och effektivisering av administrativa system. Under tredje kvartalet erhölls ett femårskontrakt med Ringhals, och den 1 oktober förvärvades lyftbesiktningsverksamheten från Force Technology Sweden.
Redovisningsprinciper Denna delårsrapport för koncernen är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering.
I bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2004 presenterades en beskrivning av vilka redovisningsprinciper som påverkades av övergången till IFRS. För beskrivning av de redovisningsprinciper som bolaget tillämpar i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet 2005, se avsnittet "Ändrade redovisningsprinciper 2005" i årsredovisningen för 2004. Där framgår att International Financial Reporting Standards (IFRS) tillämpas från och med år 2005, och att jämförelseuppgifterna avseende år 2004 omräknats i enlighet med de nya principerna med undantag för de som gäller för finansiella instrument. I enlighet med reglerna för övergång till IFRS, tillämpas de nya principerna för finansiella instrument enbart i de delar av redovisningarna som avser 2005. I och med övergången till IAS39 från och med 2005 tillämpas säkringsredovisning enligt kassaflödesmodellen. Denna säkringsredovisning enligt kassaflödesmodellen har under de första nio månaderna 2005 ej påverkat resultaträkningen. Effekten på balansräkningen har varit obetydlig då valutariskerna är begränsade i och med att de flesta betalningar sker i lokal valuta.
Övergång till IFRS 2005: Effekterna på resultaträkningar, balansräkning och eget kapital framgår av bilaga till denna delårsrapport.
Investeringar Bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier uppgick till 27 (31) MSEK för perioden januari-september. Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet uppgick till -115 (40) MSEK. Före utdelning och amortering av lån uppgick kassaflödet till -51 (74) MSEK. Kassaflödet för det första halvåret 2004 påverkades positivt med 124 MSEK av fastighetsförsäljningarna.
För tredje kvartalet uppgick kassaflödet, före utdelning och amortering av lån, till -53 (-38) MSEK. Koncernens likvida tillgångar uppgick till 60 (133) MSEK.
Eget kapital per aktie uppgick till 72,50 kronor. Soliditeten var 38 procent. Vid årsskiftet var det egna kapitalet per aktie 66 kronor och soliditeten 30 procent. Fastigheter ÅFs styrelse och verkställande ledning tog under våren 2003 beslut om försäljning av ÅFs fastighetsbestånd: totalt åtta fastigheter. Genom försäljningen av Härolden 44 i september 2005 är försäljningsprocessen slutförd. Försäljningen baserades på ett underliggande fastighetsvärde om 285 MSEK. Försäljningen beräknas påverka ÅFs nettoresultat positivt med cirka 130 MSEK i fjärde kvartalet 2005. Likviden ska i första hand användas för att utveckla och expandera kärnverksamheten i ÅF. Aktien Aktiekursen för ÅF B var 199 kronor vid rapportperiodens utgång, vilket innebär en uppgång med 51 procent sedan årsskiftet. Stockholmsbörsens SAX-index steg med 23 procent under samma tidsperiod. Nästa rapporttillfälle Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 kommer att offentliggöras den 22 februari 2006. Bolagsstämma ÅFs ordinarie bolagsstämma äger rum den 27 april 2006, på ÅFs huvudkontor, Fleminggatan 7 i Stockholm. Stockholm den 9 november 2005 AB Ångpanneföreningen (publ) Jonas Wiström, Verkställande Direktör Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:

Delårsrapport januari-september 2005 http://hugin.info/1253/R/1020187/160636.pdf