AFRY press release generic image

ÅF: Delårsrapport januari-september 2006 - Stark tillväxt och förbättrat resultat

tors, 11/09/2006 - 09:02
Regulatory
ÅF: Delårsrapport januari-september 2006 - Stark tillväxt och förbättrat resultat För mer information: VD Jonas Wiström 08-657 11 15/ 070-608 12 20Informationschef Viktor Svensson 08-657 12 01/ 070-657 20 26 Nettoomsättningen uppgick till 2 140 (1 683) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 111 (77) MSEK Resultatet efter finansnetto uppgick till 102 (73) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 61 (52) MSEK Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 4:67 (4:35) kronor Kommentar av VD Jonas Wiström ÅF redovisar stark tillväxt och ökad lönsamhet för niomånadersperioden och för tredje kvartalet. Förbättringen förklaras huvudsakligen av genomförda förvärv och en fortsatt stark industrikonjunktur. Integrationen av i år förvärvade bolag (drygt 1 000 medarbetare) går bra. Samgåendet i maj månad mellan Benima och ÅFs automationsverksamhet har bildat en expansiv och marknadsledande konsultverksamhet inom Automation och Industriell IT. Förvärven har väsentligt stärkt ÅFs erbjudande och möjliggjort flera nya affärer. Kostnadssynergierna har börjat slå igenom och kommer gradvis att öka i omfång under de närmaste kvartalen. Divisionerna Infrastruktur, System, ÅF-Benima och Kontroll presterar ett kvartal i linje med eller över förväntan. Division Process förbättrade resultat och rörelsemarginal något jämfört med föregående kvartal. Men lönsamheten är fortfarande inte tillfredsställande. Arbetet med att förbättra lönsamheten fortgår därför med hög intensitet. Eero Auranne, tidigare chef för ÅF-Enprima, utnämndes till ny chef för division Process efter utgången av det tredje kvartalet. Eero har en både lång och bred erfarenhet från den internationella energimarknaden. Mot bakgrund av genomförda förvärv, en fortsatt god konjunktur och ÅFs stärkta marknadsposition, ser jag sammantaget goda möjligheter för ÅF-koncernen att fortsätta växa och öka lönsamheten. Företagsförvärv och samarbeten under tredje kvartalet ÅF förvärvade i juli IT-konsulten Combra med 60 medarbetare i Stockholm, Uppsala och Lund. Combra är verksamma inom inbyggda system för telekom-, medicinteknisk- samt högteknologisk industri. ÅF förvärvade i augusti teknikkonsultföretaget JämtTeknik vid Storsjön AB med drygt 65 medarbetare i Östersund, Sollefteå, Trollhättan och Göteborg. Jämtteknik är specialiserat på ILS-området (Integrated Logistics Support) och försvarsindustrin. ÅFs nyemission En sammanräkning av ÅFs nyemission den 2006-08-18 visade att 3 216 292 nya B-aktier, motsvarande 99,5% av de erbjudna B-aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. De 15 872 aktier som inte tecknades, motsvarande 0,5 procent av antalet erbjudna B-aktier, tilldelas de aktieägare som önskat teckna B-aktier utan stöd av teckningsrätter, i enlighet med de principer som beskrevs i prospektet. Emissionen blev därigenom fulltecknad och ÅF tillfördes närmare 290 MSEK i tredje kvartalet. Väsentliga händelser under tredje kvartalet ÅF fick ett omfattande massaprojekt av den sydafrikanska massa- och papperskoncernen Sappi. Ordervärdet för ÅF uppgår till cirka 90 MSEK. ÅF (genom division Process) vann projektet tillsammans med samarbetspartnern Murray & Roberts. ÅF var del i den projektgrupp som vann arkitekt- och formgivningstävlingen om ett nytt universitetssjukhus med placering inom nuvarande Karolinska Sjukhusets och Karolinska Institutets område i Solna. Tävlingen arrangerades av Locum på uppdrag av Stockholms Läns Landsting. Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång Eero Auranne utsågs till ny chef för division Process och tillträdde sin nya befattning per den 9 oktober 2006. Eero Auranne inträdde samtidigt i ÅFs koncernledning. Eero var tidigare medlem av ledningsgruppen för division Process. Han har lång erfarenhet av den internationell energi- och processindustrin, efter 20 år inom Fortum, bland annat som VD för Fortum Service och Vice VD för Fortum-koncernen. Till valberedning i AB Ångpanneföreningen har följande personer utsetts: Gunnar Svedberg, ordförande Ångpanneföreningens forskningsstiftelse (tillika ordförande i valberedningen) Carl-Erik Nyquist, ordförande AB Ångpanneföreningen Erik Sjöström, Skandia Liv Omsättning och resultat Nettoomsättningen uppgick till 2 140 (1 683) MSEK, en ökning med 27 procent. Av omsättningen härrör 446 MSEK från i år genomförda förvärv. För det tredje kvartalet uppgick omsättningen till 746 (466) MSEK. Av omsättningen för tredje kvartalet härrör 237 MSEK från i år genomförda förvärv. Rörelseresultatet var 111 (77) MSEK. Av rörelseresultatet härrör 34 MSEK från i år genomförda förvärv. Rörelsemarginalen var 5,1 (4,6) procent. För tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet till 37 (14) MSEK och rörelsemarginalen var 4,9 (3,1) procent. Av rörelseresultatet för tredje kvartalet härrör 19 MSEK från i år genomförda förvärv.Attachment: Delårsrapport januari-september 2006Text version / Internet version / Print / Close