AFRY press release generic image

ÅF - Delårsrapport januari-september 2007: Fortsatt
resultatförbättring

fre, 11/09/2007 - 09:09
Regulatory
För mer information:
VD Jonas Wiström               070-608 12 20
Informationschef Viktor Svensson       070-657 20 26Q3 2007
*     Nettoomsättningen uppgick till 844 (746) MSEK
*     Rörelseresultatet uppgick till 65 (37) MSEK
*     Resultatet efter skatt uppgick till 45 (15) MSEK
*     Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 2:65
 (0:98) kronor

Q1-Q3 2007
*     Nettoomsättningen uppgick till 2 744 (2 140) MSEK
*     Rörelseresultatet uppgick till 224 (111) MSEK
*     Rörelseresultatet, exklusive övriga rörelseintäkter,
 uppgick till 224 (92) MSEK
*     Resultatet efter skatt uppgick till 152 (61) MSEK
*     Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 9:18
 (4:34) kronor


Kommenterar från VD Jonas Wiström:


ÅF fortsätter att växa under stigande lönsamhet och vi gör vårt bästa
tredje kvartal hittills. Rörelsemarginalen ökade till 7,7 (4,9)
procent. Konjunkturen är fortsatt stark och ÅF vinner nya
marknadsandelar.

Vi fortsätter att attrahera de bästa konsulterna. I oktober blev ÅF
utsedd till den mest attraktiva arbetsgivaren i konsultbranschen
bland yrkesverksamma ingenjörer i Sverige (Källa: Karriärbarometern,
Universum).

Vi växer kraftigt inom det expansiva energiområdet. I det tredje
kvartalet togs ett nytt viktigt steg genom förvärvet av det
schweiziska energikonsultföretaget Colenco med 250 medarbetare och
kunder i fler än 40 länder. ÅF har med detta drygt 750 kvalificerade
energi- och miljökonsulter på en internationell marknad.
Sammantaget utvecklas ÅFs divisioner i linje med eller över
förväntan.


Företagsförvärv och avyttringar, Q3 2007

ÅF förvärvade samtliga aktier i det schweiziska
energikonsultföretaget Colenco med 250 medarbetare i Europa och
Asien. ÅF blir genom förvärvet ett av de största oberoende
internationella konsultföretagen inom energiområdet med en
världsledande ställning inom kärnkraft.

Colenco är ett internationellt energikonsultföretag med säte i Baden,
Schweiz. Bolaget har 250 medarbetare, varav 180 arbetar ifrån
Schweiz. Colenco har kontor i elva länder och pågående projekt i fler
än 40 länder med fokus på kärnkraft, vattenkraft, elnät samt
konventionella kraftverk. Förvärvet av Colenco stärker ÅFs
marknadsposition i Europa, Baltikum, Ryssland, sydöstra Asien och i
Sydasien.

Ekonomiska fakta om förvärvet av Colenco, se sidan 11.

Vid en extra bolagsstämma den 14 augusti 2007 beslutades att godkänna
försäljningarna av dotterbolagen ÅF-CTS Oy och ÅF-Chleq Froté S.A
till bolagsledningarna i respektive bolag. Försäljningarna var ett
led i renodlingen av division Process.

Väsentliga händelser, Q3 2007, samt väsentliga händelser efter
balansdagens utgång

ÅF vann en stor order av Banverket gällande Projekt Citybanan i
Stockholm. ÅFs uppdrag uppskattades vara värt cirka 200 MSEK.
Uppdraget består främst av tre tekniska projekt: Tomteboda Bangård,
Dubbelspårtunneln med tillhörande stationer och Management för risk
och säkerhet.

ÅF fick förtroendet av massa- och pappersföretaget Portucel att vara
huvudkonsult vid en omfattande utbyggnad av det integrerade massa-
och pappersbruket i Viana, Portugal.
Kontraktssumma för ÅF uppgick till drygt 30 MSEK.

Styrelsen i ÅF formulerade övergripande finansiella mål, vilka
kommunicerades via pressmeddelande i augusti:

- ÅF skall vara mest lönsamt av de närmaste jämförelsebolagen i
branschen och uppnå en rörelsemarginal, EBIT, på minst 10 procent
över en konjunkturcykel.

- ÅF skall över tid vara nettoskuldsatt. Nettoskulden skall ej
överstiga 40 procent av eget kapital.

Det tidigare formulerade tillväxtmålet, som innebär att ÅF skall
omsätta minst 5 miljarder kronor år 2010, ligger fast.

Som ett resultat av det första konverteringstillfället i ÅFs
personalkonvertibel 2005/2008 har 523 608, av möjliga 660 644,
B-aktier nyemitterats - vilket ger en utspädning om 3,1 procent av
aktiekapitalet och 2,2 procent av rösterna. Det nya antalet aktier i
ÅF uppgår till 16 892 534, varav 804 438 är A-aktier och 16 088 096
är B-aktier.


Omsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 2 744 (2 140) MSEK, en ökning med 28
procent. För det tredje kvartalet uppgick omsättningen till 844 (746)
MSEK, en ökning med 13 procent.

Rörelseresultatet var 224 (111) MSEK. Rörelsemarginalen var 8,2 (5,1)
procent. För det tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet till 65
(37) MSEK och rörelsemarginalen var 7,7 (4,9) procent.

Vid jämförelse med 2006 ska noteras att resultatet i första kvartalet
2006 påverkades positivt av en reavinst om 19 MSEK avseende
försäljningen av PX Business Solutions. Förra året var
rörelseresultatet, exklusive denna försäljning, 92 MSEK och
rörelsemarginalen var 4,3 procent.

Debiteringsgraden uppgick till 75,1 (72,4) procent. För tredje
kvartalet uppgick debiteringsgraden till 74,3 (72,9) procent.

Resultatet efter finansnetto uppgick till 220 (102) MSEK.
Vinstmarginalen var 8,0 (4,7) procent. För det tredje kvartalet
uppgick resultatet efter finansnetto till 64 (30) MSEK och
vinstmarginalen var 7,5 (4,0) procent.

Resultatet efter skatt uppgick till 152 (61) MSEK. För tredje
kvartalet uppgick resultatet efter skatt till 45 (15) MSEK.

Vinsten per aktie, före utspädning, uppgick till 9:18 (4:34) kronor.
För det tredje kvartalet var vinsten per aktie, före utspädning, 2:65
(0:98) kronor.

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet uppgick till -124 (-70) MSEK. Före utdelning och
upptagande och amortering av lån uppgick kassaflödet till -47 (-534)
MSEK.

För tredje kvartalet uppgick kassaflödet till -188 (-88) MSEK.

Koncernens likvida tillgångar uppgick till 134 (172) MSEK.

Eget kapital per aktie uppgick till 74 kronor. Soliditeten
var 49 procent. Vid årsskiftet var det egna kapitalet per
aktie 67 kronor och soliditeten var 48 procent.

Koncernens nettolåneskuld (likvida medel minus räntebärande skulder)
uppgick vid utgången av september till 211(184) MSEK.

Investeringar

Förutom företagsförvärv har bruttoinvesteringar i maskiner och
inventarier uppgått till 29 (23) MSEK för perioden januari-september
2007.

Status i divisionerna

Engineering     Rörelsemarginal Q3: 8,6% (9,7%)
           Rörelsemarginal 9 mån: 9,2% (8,9%)


Divisionen Engineering erbjuder tjänster inom automation, industriell
IT och mekanik och är ledande i Norden.

En fortsatt stark industrikonjunktur bidrog till ett nytt kvartal med
hög debiteringsgrad för division Engineering. Efterfrågan var
särskilt god inom energi- och gruvområdet.

I tredje kvartalet har spetskompetens inom utvalda branscher och
områden samlats i så kallade Kompetenscentra. De nya arbetsformerna
väntas förbättra förutsättningarna att utföra mer avancerade projekt
och konsultuppdrag i framtiden.

Aktiviteten var fortsatt mycket hög inom kärnkraftsområdet.
Divisionen har en stark ställning på denna marknad i Sverige, men får
även internationella uppdrag. I tredje kvartalet tillkom uppdrag vid
kärnkraftsanläggningar i både Finland och Frankrike.

Flera uppdrag inkom också avseende biobränsleanläggningar i Sverige -
exempelvis av Biobränsle i Norrköping AB där divisionen utsetts till
huvudkonsult vid en ny fabrik för utvinning av biobränsle från raps.


Infrastruktur I     Rörelsemarginal Q3: 5,1% (4,9%)
             Rörelsemarginal 9 mån: 9,8% (7,7%)


Division Infrastruktur erbjuder tjänster på infrastrukturområdet inom
affärsområdena: kommunikation & underhållsteknik, installation,
samhällsbyggnad, elkraft och ljud & vibrationer.

Det var en fortsatt god marknad för division Infrastrukturs samtliga
affärsområden i det tredje kvartalet. Det som bland annat driver
efterfrågan är stora investeringsprogram för att förbättra och bygga
ut det svenska väg- och järnvägsnätet. ÅF har viktiga åtaganden för
både projekt Citytunneln i Malmö och Citybanan i Stockholm.

Division Infrastruktur har på senare tid även märkt en ökad
efterfrågan på kvalificerade tjänster för vindkraft och vattenkraft.

För divisionens största affärsområde, Installation, drivs efterfrågan
av en fortsatt stark bygg- och fastighetsmarknad och ett stadigt
växande intresse för energirådgivning. För fastighetsbolaget AB
Bostäder i Borås genomförs exempelvis energideklaration av det totala
fastighetsbeståndet. Affärsområde Installation har även fått i
uppdrag av IBM att genomföra en systemprojektering för utökning av
serverhallarna i Stockholm. Projektet ställer stora krav på
driftsäkerhet och tillgänglighet när det gäller kyla och
elförsörjning.


Kontroll      Rörelsemarginal Q3: 20,7 % (17,5%)
          Rörelsemarginal 9 mån: 14,8% (11,3%)Divisionen erbjuder teknisk kontroll. Huvudverksamheten är
besiktning, provning och certifiering. Verkstads- och
kärnkraftsindustrin är stora uppdragsgivare.

Efterfrågan för division Kontroll var relativt stark i tredje
kvartalet. Divisionen fortsatte att vinna nya marknadsandelar och
förstärkte ytterligare sin marknadsposition inom den expansiva
kärnkrafts- och petrokemiindustrin.

Nya lokalkontor öppnades i Uppsala och Kalmar och nyrekryteringen av
medarbetare fortsatte på bred front - särskilt inom
verksamhetsområdet provning.

På uppdrag av Hitachi har division Kontroll fått i uppdrag att utföra
teknisk kontroll av samtliga trycksatta anordningar vid
Öresundsverkets gaseldade kraftverk. Vid samma anläggning utförs
också arbete på uppdrag av Koch de Portugal gällande provning av
rörledningar.

I kvartalet fick divisionen också ett internationellt uppdrag att
utföra teknisk kontroll för Metso Power i samband med konstruktionen
av en så kallad indunstningsanläggning vid Celbis bruk i Portugal.


Process     Rörelsemarginal Q3: 5,8% (0,3%)
         Rörelsemarginal 9 mån: 6,1% (0,4%)


Division Process erbjuder konsulttjänster för alla delar i en
industriprocess. Divisionen har en världsledande ställning inom delar
av massa- och pappersindustrin samt inom energisektorn.

Efterfrågan var fortsatt mycket stark inom samtliga energiområden. I
skogsindustrin var efterfrågan särskilt hög på kemiska massaprojekt.

Under kvartalet förvärvades det schweiziska energikonsultföretaget
Colenco med 250 medarbetare. Colenco är verksamt inom kärnkraft,
vattenkraft, kraftverk, elnät samt miljöprojekt i fler än 40 länder.
Verksamheten konsoliderades i det tredje kvartalet och gav direkt en
positiv effekt på divisionens vinst och rörelsemarginal. Genom
förvärvet stärks ÅFs marknadsposition i Europa, Baltikum, Ryssland
samt Syd- och Sydostasien.

Den positiva förändringen i rörelsemarginal i division Process beror
bland annat på avyttring av lågpresterande verksamheter och förvärvet
av Colenco.

Process fick flera större uppdrag under tredje kvartalet, bland dem
ett projekterings- och projektledningsuppdrag vid Illisu
vattenkraftverk i Turkiet. Divisionen utsågs dessutom till
huvudkonsult vid en omfattande kapacitetsutbyggnad av Portucels
integrerade massa- och pappersbruk i portugisiska Viana. Den starka
orderingången har medfört att division Process har en historiskt stor
orderstock.

System      Rörelsemarginal Q3: 8,7% (2,4%)
         Rörelsemarginal 9 mån: 7,8% (5,3%)


Division System erbjuder tjänster inom Inbyggda system, Mekanik &
Beräkning och IT.

Division Systems marknad var fortsatt stark under tredje kvartalet
och framför allt från telekomindustrin. Divisionens spetskompetens
inom produktutveckling, testsystem och produktförvaltning ligger helt
rätt i tiden.

En ny trend är också att kunderna i ökad utsträckning efterfrågar
miljökompetens i sin produktutveckling. För att möta detta behov har
division System etablerat EcoDesign Center - ett nätverk där kunderna
erbjuds ta del av division Systems kärnkompetens i kombination med
ÅFs utbredda miljökompetens.

Den organiska tillväxten var fortsatt hög. I det tredje kvartalet
rekryterade divisionen 25 medarbetare och sammanlagt har 125
medarbetare nyrekryterats i år. Genomsnittsåldern har, i linje med
strategin, sänkts märkbart de senaste åren genom kraftfull
nyrekrytering.

Till nya projekt i tredje kvartalet hör vidareutveckling av ett
multimediaprojekt för Sony Ericsson. System vann också ett
utvecklingsprojekt av en ny styrdator för tåg på uppdrag av
Bombardier. Division System fick dessutom ett utvecklingsprojekt inom
så kallad fleet management för Scanias räkning.

Moderbolaget
Moderbolagets omsättning var 144 (142) MSEK och avser främst
koncerninterna tjänster. Resultatet efter finansnetto uppgick
till -17 (8) MSEK.

Checkräkningskrediten i moderbolaget uppgår till totalt 300 MSEK
varav 127 (13) MSEK var utnyttjat per den sista september 2007. För
perioden januari-september 2007 uppgick bruttoinvesteringar i
maskiner och inventarier till 4 (7) MSEK.


Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34,
Delårsrapportering, Interim Financial Reporting.

Redovisningsprinciperna är i enlighet med International Financial
Reporting Standards (IFRS), och de av EU antagna tolkningarna av
gällande standards, International Financial Reporting Interpretations
Committee (IFRIC) samt Redovisningsrådets Rekommendation RR 31,
Delårsrapportering för koncerner och 9 kapitlet ÅRL. Rapporten har
upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder
som årsredovisningen för 2006 (not 2 sid. 52 ).

Moderbolaget tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR32:06,
vilket innebär att moderbolaget i årsredovisningen i den juridiska
personen skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden
så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen.


Risker och osäkerhetsfaktorer

ÅF-koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar
affärsrisker knutet till den allmänna ekonomiska utvecklingen och
investeringsviljan på olika marknader, förmågan att rekrytera och
behålla kvalificerade medarbetare samt effekten av politiska beslut.
Koncernen är vidare exponerad för olika slag av finansiella risker
såsom valuta-, ränte- och kreditrisker. Utöver de risker som beskrivs
i ÅFs årsredovisning på sidorna 36-38 bedöms inte några väsentliga
risker ha tillkommit.

Aktien

Aktiekursen för ÅF var 175 kronor vid rapportperiodens utgång, en
uppgång med 20,7 procent sedan årsskiftet. OMXSPI-index steg
samtidigt med 4,6 procent.

Nästa rapporttillfälle

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2007 kommer att offentliggöras
den 19 februari 2008.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten
ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet,
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen
står inför.


Stockholm den 9 november 2007
AB Ångpanneföreningen (publ)

Jonas Wiström,
Koncernchef & VD


Informationen i denna rapport är sådan som ÅF skall offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 9 november klockan 09.00.


Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande
länk:

Related files