AFRY press release generic image

ÅF - Delårsrapport januari-september 2008

tors, 10/23/2008 - 10:48

För mer information:

VD Jonas Wiström 070-608 12 20
Informationschef Viktor Svensson 070-657 20 26

Rekordresultat och 13 % organisk tillväxt i Q3

Q3 2008
# Nettoomsättningen uppgick till 987 (844) MSEK
# Rörelseresultatet uppgick till 81 (65) MSEK
# Resultatet per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 3:46 (2:65) kronor

Q1-Q3 2008
# Nettoomsättningen uppgick till 3 224 (2 744) MSEK
# Rörelseresultatet uppgick till 332 (224) MSEK
# Resultatet per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 13:67 (9:18) kronor

Kommentar från VD Jonas Wiström:

ÅF fortsätter växa under stigande lönsamhet och vi gör vårt bästa tredje kvartal hittills. Rörelsemarginalen var 8,2 (7,7) procent. För niomånadersperioden var marginalen 10,3 (8,2) procent. Förbättringen förklaras av volymtillväxt och en högre bruttomarginal.

Kvartalet har belastats med 16 MSEK i kostnader för uppsagd personal, som ett resultat av genomförd organisationsförändring, för ett ännu effektivare ÅF.

Från den 1 oktober integreras divisionerna Infrastruktur och System - samtidigt som division Process renodlas till energi- och miljöområdet. De nya divisionsnamnen blir Infrastruktur och Energi, vilket är strategiska satsningsområden för framtidens ÅF. Förändringarna väntas leda till kostnadssynergier på 8-10 MSEK per år.

Tillväxten var 17 procent i tredje kvartalet. Den organiska tillväxten var 13 procent. ÅFs attraktivitet som arbetsgivare är fortsatt stark. I början av oktober utnämndes ÅF till den åttonde mest attraktiva arbetsgivare i Sverige, när över 6 000 yrkesverksamma ingenjörer röstade i Universums årliga undersökning. Inget annat konsultbolag placerade sig så högt.

ÅF har en stark position i flera förhållandevis stabila branscher. Konjunkturosäkerheten har hittills endast marginellt påverkat efterfrågan på våra tjänster. Vi behåller en positiv grundsyn på fjärde kvartalet, men konstaterar samtidigt att konjunkturläget håller på att försämras, bland annat som följd av oron på de finansiella marknaderna.


Förvärv, Q3 2008

ÅF-Kontroll förvärvade tjeckiska Qualitest s.r.o. Förvärvet var ett led i strategin att bli en mer internationell aktör på marknaden för teknisk kontroll, samt ett led i ÅFs strategi om fortsatt tillväxt i Tjeckien. Qualitest med säte i staden Pardubice har 80 medarbetare och är ledande inom oförstörande provning i Tjeckien.

ÅF, genom division Process, förvärvade litauiska UAB "Termosistemy projektai" (TSP). TSP är ett etablerat litauiskt energikonsultbolag med 16 anställda i Kaunas och Vilnius.

Väsentliga händelser, Q3 2008, samt väsentliga händelser efter balansdagens utgång

ÅF tecknade, i samarbete med ES-konsult, ett samarbetsavtal med Ringhals AB avseende reaktorsäkerhet och anläggningsutveckling. Avtalet är värt 130-150 MSEK över 5 år.

ÅFs divisioner Infrastruktur och System gick, från den 1 oktober, samman och bildade en av Europas största aktörer på marknaden för infrastrukturella konsulttjänster. Samgåendet väntas leda till intäkts- och kostnadssynergier. Till chef utsågs Johan Olsson, tidigare chef för System.

Omsättning och resultat, Q3 2008

Nettoomsättningen uppgick till 987 (844) MSEK, en ökning med 17 procent.
Rörelseresultatet uppgick till 81 (65) MSEK. Rörelsemarginalen var 8,2 (7,7) procent.

Kostnader för uppsägningar i den finska massa- och pappersverksamheten, totalt cirka 20 medarbetare samt avgångsvederlag till ledande befattningshavare i ÅF, har belastat tredje kvartalet med 16 MSEK.

Debiteringsgraden uppgick till 74 (74) procent.

Resultatet efter finansnetto var 80 (64) MSEK. Vinstmarginalen var 8,1 (7,5) procent.

Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 3:46 (2:65) kronor.

Omsättning och resultat, Q1-Q3 2008
Nettoomsättningen uppgick till 3 224 (2 744) MSEK, en ökning med 18 procent.

Rörelseresultatet var 332 (224) MSEK. Rörelsemarginalen var 10,3 (8,2) procent.

Debiteringsgraden uppgick till 75 (75) procent.

Resultatet efter finansnetto var 320 (220) MSEK. Vinstmarginalen var 9,9 (8,0) procent.

Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 13:67 (9:18) kronor.Alecta

Premierabatten från Alecta påverkade ÅFs rörelseresultat positivt med 9,5 MSEK i tredje kvartalet 2008, jämfört med 2007. Totalt för niomånadersperioden 28,5 MSEK.

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet för januari-september var 12 (-124) MSEK. Kassaflödet har påverkats av genomförda förvärv med 91 (223) MSEK och utdelning till aktieägarna 110 (49) MSEK.

Koncernens likvida tillgångar uppgick till 334 (134) MSEK.
Koncernens nettolåneskuld uppgick vid utgången av september till 183 (211) MSEK.

Eget kapital per aktie var 88,88 kronor. Soliditeten uppgick till 47,9 procent. Vid årsskiftet var det egna kapitalet per aktie 78,83 kronor och soliditeten var 47,9 procent.

Investeringar

Förutom företagsförvärv har bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgått till 65 (29) MSEK för perioden januari-september 2008. Under perioden investerades 33 MSEK i byggnad och mark i ÅFs schweiziska dotterbolag ÅF-Colenco, för att tillgodose verksamhetens expansion.

Antal anställda
Antal årsanställda uppgick till 3 840 personer (3 577). Totalt antal anställda vid periodens slut var 4 113 (3 828), varav 3 173 i Sverige och 940 utanför Sverige.

Status i divisionerna

Engineering
Omsättning Q3, MSEK: 235 (234)
Rörelsemarginal Q3: 13,6% (8,6%)

Omsättning Q1-Q3, MSEK: 834 (816)
Rörelsemarginal Q1-Q3: 13,6% (9,2%)

Divisionen Engineering erbjuder tjänster inom automation, industriell IT och mekanik och är marknadsledande i Norden.

Marknaden var fortsatt stark och orderingången god, även om vissa åtstramningar har märkts i bland annat fordonsindustrin. Debiteringsgraden låg på en fortsatt hög nivå i samtliga affärsområden.

Division Engineering har fler än 2 000 aktiva kunder - verksamma i de flesta branscher. Starkast var efterfrågan från energisektorn som idag svarar för 35 procent av divisionens omsättning. I tredje kvartalet tecknades ett nytt långsiktigt avtal med Ringhals. En riktad rekryteringskampanj inom kärnkraftsområdet pågår med framgång.

Andelen internationella uppdrag ökar successivt. I tredje kvartalet var andelen uppdrag utanför Sverige cirka 25 procent. I kvartalet tecknade exempelvis divisionens tjeckiska enhet ett avtal med franska Areva rörande projektering av ett nytt kärnkraftverk i Kina.

Infrastruktur
Omsättning Q3, MSEK: 302 (242)
Rörelsemarginal Q3: 7,4% (5,1%)

Omsättning Q1-Q3, MSEK: 993 (856)
Rörelsemarginal Q1-Q3: 10,9% (9,8%)

Division Infrastruktur erbjuder tjänster på infrastrukturområdet inom affärsområdena: kommunikation & underhållsteknik, installation, samhällsbyggnad, elkraft och ljud & vibrationer.

Marknaden för kvalificerade konsulttjänster inom infrastrukturområdet var fortsatt stark och debiteringsgraden steg i kvartalet. Samtliga fem affärsområden visade bättre resultat än i fjol. En tydlig trend i divisionen är att projekten växer i storlek.

Noterbart är den höga aktiviteten i största affärsområdet Installation med 500 medarbetare. Ny lagstiftning och höga energipriser bidrar till en fortsatt stark efterfrågan på effektivare energilösningar i fastigheter. Kunder är fastighetsägare, landsting och kommuner.

Det näst största affärsområdet Samhällsbyggnad noterade också en fortsatt stark marknad, tack vare betydande investeringar i svensk järnväg. Miljökrav och ett högt oljepris bidrar till ett växande politiskt intresse för spårbundna trafikklösningar. ÅF är engagerade i flera järnvägsprojekt med lång investeringshorisont.

Två tredjedelar av divisionens omsättning kommer från den offentliga sektorn och resten är från privata företag.

Kontroll
Omsättning Q3, MSEK: 85 (68)
Rörelsemarginal Q3: 15,5% (20,7%)

Omsättning Q1-Q3, MSEK: 241 (195)
Rörelsemarginal Q1-Q3: 13,5% (14,8%)

Divisionen erbjuder teknisk kontroll. Huvudverksamheten är besiktning, provning och certifiering. Verkstads- och kärnkraftsindustrin är stora uppdragsgivare.

Marknaden för teknisk kontroll var fortsatt stark i tredje kvartalet. Debiteringsgraden var emellertid något lägre än väntat i kvartalet.

Den starkaste efterfrågan noterades fortfarande från kärnkrafts- och petrokemiindustrin. Kontroll fick i tredje kvartalet bland annat i uppdrag att utföra oförstörande provning i samband med att Borealis uppför en kemifabrik i Stenungssund.

Divisionens satsning på återkommande provning av reaktortryckkärl har varit lyckad. Ett bevis för detta var det omfattande provningsuppdrag från Ringhals AB som Kontroll vann i början av kvartalet.

Kontroll förvärvade, den 1 september, det tjeckiska kontrollföretaget Qualitest med cirka 80 medarbetare. Qualitest är Kontrolls första etablering utanför Sverige.


Process
Omsättning Q3, MSEK: 281 (238)
Rörelsemarginal Q3: 6,3% (5,8%)

Omsättning Q1-Q3, MSEK: 871 (669)
Rörelsemarginal Q1-Q3: 8,5% (6,1%)

Division Process erbjuder tekniska konsulttjänster på den globala marknaden för energi- samt massa- och pappersindustrin.

Marknaden präglades av en fortsatt stark konjunktur inom energiområdet. Efterfrågan drivs av en globalt stigande elkonsumtion och kapacitetsutbyggnad. Debiteringsgraden var tillfredsställande i samtliga enheter förutom i Sverige, där ett ledningsbyte skedde i kvartalet, samt i den finska massa- och pappersverksamheten.

I energi- och miljösektorn är divisionen marknadsledande i Sverige, Finland, Schweiz samt i de baltiska länderna - och verksamheten växer i Ryssland och Sydostasien. De investeringar som uppdragsgivarna genomför sträcker sig över flera år. Divisionen har idag en orderstock motsvarande drygt 1,5 miljarder kronor.

Process fick i kvartalet bland annat i uppdrag av Fortum att ansvara för projektstyrning och entreprenörsövervakning i samband med uppbyggnaden av ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk i Estland. En annan större order avsåg en så kallad EPCM-projektering för TNK-BP vid uppförandet av ett gaskraftverk i Sibirien.

I massa- och pappersindustrin har efterfrågan varit svagt vikande. Beslut har fattats om nedläggning av den lokala massa- och pappersverksamheten i Finland. För denna åtgärd belastades det tredje kvartalet med 8 MSEK.

System
Omsättning Q3, MSEK: 113 (90)
Rörelsemarginal Q3: 5,8% (8,7%)

Omsättning Q1-Q3, MSEK: 386 (304)
Rörelsemarginal Q1-Q3: 10,0% (7,8%)

Division System erbjuder tjänster inom Inbyggda system, Mekanik & Beräkning och IT.

Marknaden för IT/Produktutveckling i Sverige var fortsatt stark i tredje kvartalet, vilket resulterade i en ökad debiteringsgrad.

Resultatförsämringen i kvartalet härrör från en förlust i ett fastprisprojekt.

Den organiska tillväxten i System uppgår till 30 procent på rullande 12 månaders basis.

I tredje kvartalet fick System bland annat en betydande order på testutrusning från en ledande tillverkare av telekomutrustning. Inom ramen för satsningen på "EcoDesign Center" erhöll System en order från Morphic Systems avseende mjukvaruutveckling.

Moderbolaget

Moderbolagets omsättning var 185 (144) MSEK och avser främst koncerninterna tjänster. Resultatet efter finansnetto uppgick till -25 (-17) MSEK.
Likvida medel uppgick till 2 (0) MSEK och för perioden januari-september 2008 uppgick bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier till 9 (4) MSEK.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering, Interim Financial Reporting. Redovisningsprinciperna är i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), och de av EU antagna tolkningarna av gällande standards, International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) och 9 kapitlet ÅRL. Rapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som årsredovisningen för 2007 (not 1 sid. 78 ). Moderbolaget följer Rådet för finansiell rapportering och dess rekommendation RFR 2.1 vilket innebär att moderbolaget i årsredovisningen i den juridiska personen skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt det är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen.

Risker och osäkerhetsfaktorer

ÅF-koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsrisker knutet till den allmänna ekonomiska utvecklingen och investeringsviljan på olika marknader, förmågan att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare samt effekten av politiska beslut. Koncernen är vidare exponerad för olika slag av finansiella risker såsom valuta-, ränte- och kreditrisker. Koncernens risker finns utförligt beskrivna i ÅFs årsredovisning 2007 på sidorna 57-60. Inga väsentliga risker bedöms ha tillkommit därefter.

Aktien

Aktiekursen för ÅF var 152 kronor vid rapportperiodens utgång, en nedgång med 10 procent sedan årsskiftet. OMXSPI-index sjönk med 30 procent under samma tidsperiod.

Vid årsstämman 2008 fattades beslut om ett nytt prestationsrelaterat aktiesparprogram riktat till nyckelpersoner inklusive VD. Vid anmälningsperiodens slut hade 100 ledande befattningshavare anmält intresse för köp av 20 600 aktier för hela 2008 års program.
I det fall de i förväg uppsatta prestationsmålen uppnås fullt ut kommer cirka 87 000 aktier att överföras vederlagsfritt, under 2011 samt 2012, till deltagarna - vilket kan medföra en maximal utspädning av vinst per aktie motsvarade 0,5 procent.

Nästa rapporttillfälle

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008 kommer att offentliggöras den 17 februari 2009.


Stockholm den 23 oktober 2008,
ÅF AB (publ)
Jonas Wiström, Verkställande Direktör


Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:

Ladda ner:
pdf - Delårsrapport januari-september 2008