AFRY press release generic image

ÅF - Delårsrapport januari-september 2008

tors, 10/23/2008 - 08:33
Regulatory
För mer information:
VD Jonas Wiström                   070-608 12 20
Informationschef Viktor Svensson         070-657 20 26

Rekordresultat och 13 % organisk tillväxt i Q3
Q3 2008
* Nettoomsättningen uppgick till 987 (844) MSEK
* Rörelseresultatet uppgick till 81 (65) MSEK
* Resultatet per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 3:46
 (2:65) kronor

Q1-Q3 2008
* Nettoomsättningen uppgick till 3 224 (2 744) MSEK
* Rörelseresultatet uppgick till 332 (224) MSEK
* Resultatet per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 13:67
 (9:18) kronor

Kommentar från VD Jonas Wiström:

ÅF fortsätter växa under stigande lönsamhet och vi gör vårt bästa
tredje kvartal hittills. Rörelsemarginalen var 8,2 (7,7) procent. För
niomånadersperioden var marginalen 10,3 (8,2) procent. Förbättringen
förklaras av volymtillväxt och en högre bruttomarginal.

Kvartalet har belastats med 16 MSEK i kostnader för uppsagd personal,
som ett resultat av genomförd organisationsförändring, för ett ännu
effektivare ÅF.

Från den 1 oktober integreras divisionerna Infrastruktur och System -
samtidigt som division Process renodlas till energi- och
miljöområdet. De nya divisionsnamnen blir Infrastruktur och Energi,
vilket är strategiska satsningsområden för framtidens ÅF.
Förändringarna väntas leda till kostnadssynergier på 8-10 MSEK per
år.

Tillväxten var 17 procent i tredje kvartalet. Den organiska
tillväxten var 13 procent. ÅFs attraktivitet som arbetsgivare är
fortsatt stark. I början av oktober utnämndes ÅF till den åttonde
mest attraktiva arbetsgivare i Sverige, när över 6 000 yrkesverksamma
ingenjörer röstade i Universums årliga undersökning. Inget annat
konsultbolag placerade sig så högt.

ÅF har en stark position i flera förhållandevis stabila branscher.
Konjunkturosäkerheten har hittills endast marginellt påverkat
efterfrågan på våra tjänster. Vi behåller en positiv grundsyn på
fjärde kvartalet, men konstaterar samtidigt att konjunkturläget
håller på att försämras, bland annat som följd av oron på de
finansiella marknaderna.


Förvärv, Q3 2008

ÅF-Kontroll förvärvade tjeckiska Qualitest s.r.o. Förvärvet var ett
led i strategin att bli en mer internationell aktör på marknaden för
teknisk kontroll, samt ett led i ÅFs strategi om fortsatt tillväxt i
Tjeckien. Qualitest med säte i staden Pardubice har 80 medarbetare
och är ledande inom oförstörande provning i Tjeckien.

ÅF, genom division Process, förvärvade litauiska UAB "Termosistemy
projektai" (TSP). TSP är ett etablerat litauiskt energikonsultbolag
med 16 anställda i Kaunas och Vilnius.

Väsentliga händelser, Q3 2008, samt väsentliga händelser efter
balansdagens utgång

ÅF tecknade, i samarbete med ES-konsult, ett samarbetsavtal med
Ringhals AB avseende reaktorsäkerhet och
anläggningsutveckling. Avtalet är värt 130-150 MSEK över 5 år.

ÅFs divisioner Infrastruktur och System gick, från den 1 oktober,
samman och bildade en av Europas största aktörer på marknaden för
infrastrukturella konsulttjänster. Samgåendet väntas leda till
intäkts- och kostnadssynergier. Till chef utsågs Johan Olsson,
tidigare chef för System.

Omsättning och resultat, Q3 2008
Nettoomsättningen uppgick till 987 (844) MSEK, en ökning med 17
procent.
Rörelseresultatet uppgick till 81 (65) MSEK. Rörelsemarginalen var
8,2 (7,7) procent.

Kostnader för uppsägningar i den finska massa- och
pappersverksamheten, totalt cirka 20 medarbetare samt avgångsvederlag
till ledande befattningshavare i ÅF, har belastat tredje kvartalet
med 16 MSEK.

Debiteringsgraden uppgick till 74 (74) procent.

Resultatet efter finansnetto var 80 (64) MSEK. Vinstmarginalen var
8,1 (7,5) procent.

Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 3:46
(2:65) kronor.
Omsättning och resultat, Q1-Q3 2008
Nettoomsättningen uppgick till 3 224 (2 744) MSEK, en ökning med 18
procent.

Rörelseresultatet var 332 (224) MSEK. Rörelsemarginalen var 10,3
(8,2) procent.

Debiteringsgraden uppgick till 75 (75) procent.

Resultatet efter finansnetto var 320 (220) MSEK. Vinstmarginalen var
9,9 (8,0) procent.

Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 13:67
(9:18) kronor.Alecta

Premierabatten från Alecta påverkade ÅFs rörelseresultat positivt med
9,5 MSEK i tredje kvartalet 2008, jämfört med 2007. Totalt för
niomånadersperioden 28,5 MSEK.

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet för januari-september var 12 (-124) MSEK. Kassaflödet har
påverkats av genomförda förvärv med 91 (223) MSEK och utdelning till
aktieägarna 110 (49) MSEK.

Koncernens likvida tillgångar uppgick till 334 (134) MSEK.
Koncernens nettolåneskuld uppgick vid utgången av september till 183
(211) MSEK.

Eget kapital per aktie var 88,88 kronor. Soliditeten uppgick
till 47,9 procent. Vid årsskiftet var det egna kapitalet per
aktie 78,83 kronor och soliditeten var 47,9 procent.

Investeringar

Förutom företagsförvärv har bruttoinvesteringar i materiella
anläggningstillgångar uppgått till 65 (29) MSEK för perioden
januari-september 2008. Under perioden investerades 33 MSEK i byggnad
och mark i ÅFs schweiziska dotterbolag ÅF-Colenco, för att tillgodose
verksamhetens expansion.
Antal anställda
Antal årsanställda uppgick till 3 840 personer (3 577). Totalt antal
anställda vid periodens slut var 4 113 (3 828), varav 3 173 i Sverige
och 940 utanför Sverige.

Status i divisionerna
Engineering
Omsättning Q3, MSEK: 235 (234)
Rörelsemarginal Q3: 13,6% (8,6%)
Omsättning Q1-Q3, MSEK: 834 (816)
Rörelsemarginal      Q1-Q3:      13,6%      (9,2%)Divisionen Engineering erbjuder tjänster inom automation, industriell
IT och mekanik och är marknadsledande i Norden.

Marknaden var fortsatt stark och orderingången god, även om vissa
åtstramningar har märkts i bland annat fordonsindustrin.
Debiteringsgraden låg på en fortsatt hög nivå i samtliga
affärsområden.

Division Engineering har fler än 2 000 aktiva kunder - verksamma i de
flesta branscher. Starkast var efterfrågan från energisektorn som
idag svarar för 35 procent av divisionens omsättning. I tredje
kvartalet tecknades ett nytt långsiktigt avtal med Ringhals. En
riktad rekryteringskampanj inom kärnkraftsområdet pågår med framgång.

Andelen internationella uppdrag ökar successivt. I tredje kvartalet
var andelen uppdrag utanför Sverige cirka 25 procent. I kvartalet
tecknade exempelvis divisionens tjeckiska enhet ett avtal med franska
Areva rörande projektering av ett nytt kärnkraftverk i Kina.

Infrastruktur
Omsättning Q3, MSEK: 302 (242)
Rörelsemarginal Q3: 7,4% (5,1%)
Omsättning Q1-Q3, MSEK: 993 (856)
Rörelsemarginal Q1-Q3: 10,9% (9,8%)

Division Infrastruktur erbjuder tjänster på infrastrukturområdet inom
affärsområdena: kommunikation & underhållsteknik, installation,
samhällsbyggnad, elkraft och ljud & vibrationer.

Marknaden för kvalificerade konsulttjänster inom infrastrukturområdet
var fortsatt stark och debiteringsgraden steg i kvartalet. Samtliga
fem affärsområden visade bättre resultat än i fjol. En tydlig trend i
divisionen är att projekten växer i storlek.

Noterbart är den höga aktiviteten i största affärsområdet
Installation med 500 medarbetare. Ny lagstiftning och höga
energipriser bidrar till en fortsatt stark efterfrågan på effektivare
energilösningar i fastigheter. Kunder är fastighetsägare, landsting
och kommuner.

Det näst största affärsområdet Samhällsbyggnad noterade också en
fortsatt stark marknad, tack vare betydande investeringar i svensk
järnväg. Miljökrav och ett högt oljepris bidrar till ett växande
politiskt intresse för spårbundna trafikklösningar. ÅF är engagerade
i flera järnvägsprojekt med lång investeringshorisont.

Två tredjedelar av divisionens omsättning kommer från den offentliga
sektorn och resten är från privata företag.

Kontroll
Omsättning Q3, MSEK: 85 (68)
Rörelsemarginal Q3: 15,5% (20,7%)
Omsättning Q1-Q3, MSEK: 241 (195)
Rörelsemarginal Q1-Q3: 13,5% (14,8%)

Divisionen erbjuder teknisk kontroll. Huvudverksamheten är
besiktning, provning och certifiering. Verkstads- och
kärnkraftsindustrin är stora uppdragsgivare.

Marknaden för teknisk kontroll var fortsatt stark i tredje kvartalet.
Debiteringsgraden var emellertid något lägre än väntat i kvartalet.

Den starkaste efterfrågan noterades fortfarande från kärnkrafts- och
petrokemiindustrin. Kontroll fick i tredje kvartalet bland annat i
uppdrag att utföra oförstörande provning i samband med att Borealis
uppför en kemifabrik i Stenungssund.

Divisionens satsning på återkommande provning av reaktortryckkärl har
varit lyckad. Ett bevis för detta var det omfattande provningsuppdrag
från Ringhals AB som Kontroll vann i början av kvartalet.

Kontroll förvärvade, den 1 september, det tjeckiska kontrollföretaget
Qualitest med cirka 80 medarbetare. Qualitest är Kontrolls första
etablering utanför Sverige.


Process

Omsättning Q3, MSEK: 281 (238)
Rörelsemarginal Q3: 6,3% (5,8%)
Omsättning Q1-Q3, MSEK: 871 (669)
Rörelsemarginal Q1-Q3: 8,5% (6,1%)

Division Process erbjuder tekniska konsulttjänster på den globala
marknaden för energi- samt massa- och pappersindustrin.

Marknaden präglades av en fortsatt stark konjunktur inom
energiområdet. Efterfrågan drivs av en globalt stigande elkonsumtion
och kapacitetsutbyggnad. Debiteringsgraden var tillfredsställande i
samtliga enheter förutom i Sverige, där ett ledningsbyte skedde i
kvartalet, samt i den finska massa- och pappersverksamheten.

I energi- och miljösektorn är divisionen marknadsledande i Sverige,
Finland, Schweiz samt i de baltiska länderna - och verksamheten växer
i Ryssland och Sydostasien. De investeringar som uppdragsgivarna
genomför sträcker sig över flera år. Divisionen har idag en
orderstock motsvarande drygt 1,5 miljarder kronor.

Process fick i kvartalet bland annat i uppdrag av Fortum att ansvara
för projektstyrning och entreprenörsövervakning i samband med
uppbyggnaden av ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk i Estland. En
annan större order avsåg en så kallad EPCM-projektering för TNK-BP
vid uppförandet av ett gaskraftverk i Sibirien.

I massa- och pappersindustrin har efterfrågan varit svagt vikande.
Beslut har fattats om nedläggning av den lokala massa- och
pappersverksamheten i Finland. För denna åtgärd belastades det tredje
kvartalet med 8 MSEK.

System
Omsättning Q3, MSEK: 113 (90)
Rörelsemarginal Q3: 5,8% (8,7%)
Omsättning Q1-Q3, MSEK: 386 (304)
Rörelsemarginal Q1-Q3: 10,0% (7,8%)

Division System erbjuder tjänster inom Inbyggda system, Mekanik &
Beräkning och IT.

Marknaden för IT/Produktutveckling i Sverige var fortsatt stark i
tredje kvartalet, vilket resulterade i en ökad debiteringsgrad.

Resultatförsämringen i kvartalet härrör från en förlust i ett
fastprisprojekt.

Den organiska tillväxten i System uppgår till 30 procent på rullande
12 månaders basis.

I tredje kvartalet fick System bland annat en betydande order på
testutrusning från en ledande tillverkare av telekomutrustning. Inom
ramen för satsningen på "EcoDesign Center" erhöll System en order
från Morphic Systems avseende mjukvaruutveckling.

Moderbolaget

Moderbolagets omsättning var 185 (144) MSEK och avser främst
koncerninterna tjänster. Resultatet efter finansnetto uppgick till
-25 (-17) MSEK.
Likvida medel uppgick till 2 (0) MSEK och för perioden
januari-september 2008 uppgick bruttoinvesteringar i maskiner och
inventarier till 9 (4) MSEK.
Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34,
Delårsrapportering, Interim Financial Reporting.
Redovisningsprinciperna är i enlighet med International Financial
Reporting Standards (IFRS), och de av EU antagna tolkningarna av
gällande standards, International Financial Reporting Interpretations
Committee (IFRIC) och 9 kapitlet ÅRL. Rapporten har upprättats enligt
samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som
årsredovisningen för 2007 (not 1 sid. 78 ). Moderbolaget följer Rådet
för finansiell rapportering och dess rekommendation RFR 2.1 vilket
innebär att moderbolaget i årsredovisningen i den juridiska personen
skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt
det är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen.

Risker och osäkerhetsfaktorer

ÅF-koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar
affärsrisker knutet till den allmänna ekonomiska utvecklingen och
investeringsviljan på olika marknader, förmågan att rekrytera och
behålla kvalificerade medarbetare samt effekten av politiska beslut.
Koncernen är vidare exponerad för olika slag av finansiella risker
såsom valuta-, ränte- och kreditrisker. Koncernens risker finns
utförligt beskrivna i ÅFs årsredovisning 2007 på sidorna 57-60. Inga
väsentliga risker bedöms ha tillkommit därefter.

Aktien

Aktiekursen för ÅF var 152 kronor vid rapportperiodens utgång, en
nedgång med 10 procent sedan årsskiftet. OMXSPI-index sjönk
med 30 procent under samma tidsperiod.

Vid årsstämman 2008 fattades beslut om ett nytt prestationsrelaterat
aktiesparprogram riktat till nyckelpersoner inklusive VD. Vid
anmälningsperiodens slut hade 100 ledande befattningshavare anmält
intresse för köp av 20 600 aktier för hela 2008 års program.
I det fall de i förväg uppsatta prestationsmålen uppnås fullt ut
kommer cirka 87 000 aktier att överföras vederlagsfritt, under 2011
samt 2012, till deltagarna - vilket kan medföra en maximal utspädning
av vinst per aktie motsvarade 0,5 procent.

Nästa rapporttillfälle

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008 kommer att offentliggöras
den 17 februari 2009.


Stockholm den 23 oktober 2008,
ÅF AB (publ)
Jonas Wiström, Verkställande Direktör


Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande
länk:

Related files