AFRY press release generic image

ÅF - Delårsrapport januari-september 2009

ons, 10/21/2009 - 08:30
Regulatory
För mer information:
VD Jonas Wiström              070-608 12 20
CFO Jonas Ågrup              070-333 04 95
Informationschef Viktor Svensson      070-657 20 26Tredje kvartalet 2009

 * Rörelsens intäkter uppgick till 997 (987) MSEK
 * Rörelseresultatet uppgick till 72 (81) MSEK
 * Rörelsemarginalen uppgick till 7,2 (8,2)
 * Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 2:73 (3:46)
  kronor

Januari-september 2009

 * Rörelsens intäkter uppgick till 3 404 (3 224) MSEK
 * Rörelseresultatet uppgick till 278 (332) MSEK
 * Rörelsemarginalen uppgick till 8,2 (10,3)
 * Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 11:25 (13:67)
  kronor

Kommentar från VD Jonas Wiström:
Konjunkturen har varit fortsatt svag i tredje kvartalet. Det finns
dock indikationer på  att konjunkturen börjar  närma sig  ett
bottenläge. Aktiviteten på marknaden har ökat något efter sommaren
och ÅF deltar i fler investeringsdiskussioner med kund jämfört med
för 6-9 månader sedan.

Justerat för Alectas premierabatt 2008 var ÅFs rörelseresultat något
högre för tredje kvartalet i år, jämfört med samma period förra året.
Rörelsemarginalen uppgick till 7,2 procent och var 8,2 procent för
niomånadersperioden. Den lägre debiteringsgraden kompenseras av
sänkta kostnader och ett mer lönsamt tjänsteutbud. Av ÅFs omsättning
härrör i dag över 40 procent från energi- och miljörelaterade projekt
världen över.

Tillväxten var 6 procent för niomånadersperioden, primärt drivet av
förvärv. Den organiska tillväxten var negativ.

För ÅF är den viktigaste målsättningen att fortsätta prestera
lönsamhet i toppskiktet av vår bransch. Men ÅF står även redo för
högre tillväxt igen. På lång sikt är målsättningen att växa med 15
procent per år. Bolaget har en stark finansiell ställning för
bolagsförvärv inom våra främsta tillväxtområden: Energi,
Energieffektivisering och Samhällsbyggnad. Också möjligheterna för
att växa organiskt är goda - i Sverige och internationellt.
Den 15 oktober blev ÅF utsedd till Sveriges näst mest attraktiva
arbetsgivare 2009/2010, framröstad av drygt 5 500 yrkesverksamma
ingenjörer, enligt Universums årliga ranking.
Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2009, samt väsentliga
händelser efter balansdagens utgång

ÅF, genom sitt schweiziska dotterbolag ÅF-Colenco, utsågs till
huvudkonsult för ett nytt vattenkraftverk i Schweiz. Kunden är NdD
Sa, ett joint-venture mellan Schweiz största kraftproducent Alpiq,
Swiss Federal Railway SBB samt det regionala elbolaget FMV. ÅFs
uppdrag innefattar projektledning och konstruktion. För ÅF är ordern
värd 27 MEUR.

ÅF utsågs till att vara huvudleverantör av tekniska konsulttjänster
vid uppbyggnaden av en ny 1000 MW gaseldad kraftanläggning i Indien.
Anläggningens ägare och investerare är Tuff Energy, ett Indiskt
industrikonglomerat. Ordern är för ÅF värd 1 MEUR.

Rörelseintäkter och resultat, tredje kvartalet 2009
Rörelsens intäkter uppgick till 997 (987) MSEK, en ökning med 1
procent.

Rörelseresultatet uppgick till 72 (81) MSEK. Rörelsemarginalen var
7,2 (8,2) procent.

En premierabatt från Alecta påverkade ÅFs rörelseresultat positivt
med 9,5 MSEK i tredje kvartalet 2008.

Debiteringsgraden uppgick till 72 (74) procent.

Resultatet efter finansnetto var 67 (80) MSEK. Vinstmarginalen var
6,7 (8,1) procent.

Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 2:73 (3:46) kronor.
Rörelseintäkter och resultat, januari-september 2009

Rörelsens intäkter uppgick till 3 404 (3 224) MSEK, en ökning med 6
procent.

Rörelseresultatet var 278 (332) MSEK. Rörelsemarginalen var 8,2
(10,3) procent.

En premierabatt från Alecta påverkade ÅFs rörelseresultat positivt
med 28,5 MSEK för perioden januari-september 2008.

Debiteringsgraden uppgick till 72 (75) procent.

Resultatet efter finansnetto var 267 (320) MSEK. Vinstmarginalen var
7,8 (9,9) procent.

Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 11:25 (13:67)
kronor.

Investeringar
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till
28 (65) MSEK för perioden januari-september 2009. Under 2008
investerades 33 MSEK i byggnad och mark i ÅFs schweiziska dotterbolag
ÅF Colenco, för att möta verksamhetens tillväxt.

Kassaflöde och finansiell ställning
För det tredje kvartalet uppgick det operativa kassaflödet till -39
(6) MSEK. Det totala kassaflödet under samma period blev -8 (15)
MSEK.

Det operativa kassaflödet uppgick till 155 (165) MSEK för perioden
januari -september 2009. Det totala kassaflödet uppgick till -23 (12)
MSEK. Genomförda förvärv och betalda tilläggsköpeskillingar uppgick
till 37 (95) MSEK.

Koncernens likvida tillgångar uppgick vid periodens slut till 253
(334) MSEK.

Eget kapital per aktie var 99,86 kronor. Soliditeten uppgick till
50,1 procent. Vid årsskiftet var eget kapitalet per aktie 99,46
kronor och soliditeten var 47,1 procent. Koncernens nettolåneskuld
uppgick vid periodens slut till 209 (183) MSEK.

Antal anställda

Antal årsanställda uppgick till 4 185 (3 840). Totalt antal anställda
vid periodens slut var 4 319 (4 113), varav 3 109 i Sverige och 1 210
utanför Sverige.

Status i divisionerna, tredje kvartalet 2009

Energy        Rörelsens intäkter Q3, MSEK: 293 (224)
           Rörelsemarginal Q3: 8,1 (12,7)

           Rörelsens intäkter Q1-Q3, MSEK: 908 (668)
           Rörelsemarginal Q1-Q3: 8,5 (11,4)


Division Energy är en ledande internationell energikonsult med en
världsledande ställning inom kärnkraft.

Marknaden för energikonsulttjänster har förstärkts något efter
sommaren. Det märks genom en ökad offertstock - samtidigt som Energys
orderingång överskred förväntan.

Den högsta lönsamheten i kvartalet redovisade enheterna i Schweiz och
Finland, vilka båda genomför stora internationella
projektstyrningsuppdrag i framför allt Europa och Asien. I Energys
svenska verksamhet pågår en kraftfull organisk expansion inom Energi
och Miljö, vilket kortsiktigt tynger lönsamheten för division Energy.

Tillväxten i divisionen är främst hänförlig till förvärvet av ryska
Lonas (oktober 2008). Den ryska energimarknaden har förbättrats
successivt, tack vare en återhämtning i det inhemska finanssystemet.
Lonas fick två relativt stora order i september avseende konstruktion
av ett kol- respektive ett gaskraftverk. Bolaget levererade en
tillfredsställande lönsamhet för det tredje kvartalet.

Noterbar är Energys expansion i Indien. ÅF vann fyra medelstora
konsultuppdrag inom termisk kraftproduktion i det tredje kvartalet.
Divisionen har verkat i Indien under flera år, framför allt inom
vattenkrafts- och dammprojekt. ÅF har ett kontor i Delhi med cirka 40
medarbetare.


Engineering         Rörelsens intäkter Q3, MSEK: 284 (300)
              Rörelsemarginal Q3: 9,3% (6,5%)

              Rörelsens intäkter  Q1-Q3, MSEK:  971
              (1 061)
              Rörelsemarginal Q1-Q3: 10,0% (9,8%)


Division Engineering är norra Europas ledande industrikonsult.

Engineering noterade en stabilisering av industrikonjunkturen mot
slutet av det tredje kvartalet. Orderläget förbättrades, för första
gången på över 12 månader, från gruv- och stålindustrin. Detsamma
gällde för massa- och pappersindustrin. Samtidigt var efterfrågan
fortsatt god från livs-, läkemedels-, energi- och kärnkraftssektorn.

Förklaringen till det förbättrade resultatet står främst i ett mer
lönsamt tjänsteutbud, bättre styrning av fastprisprojekt och fortsatt
lägre kostnader.

Engineering har under året sagt upp närmare 50 medarbetare inom
områden med låg sysselsättning, vilket förklarar den lägre
omsättningen. I slutet av det tredje kvartalet uppvisade divisionen
åter organisk tillväxt.

I tredje kvartalet vann divisionen ett större uppdrag inom
Vattenkraft i norra Sverige. Ordern är i linje med strategin att
expandera inom vattenkraften.


Infrastruktur       Rörelsens intäkter Q3, MSEK: 351 (404)
             Rörelsemarginal Q3: 4,2% (5,7%)

             Rörelsens intäkter  Q1-Q3, MSEK:  1 290
             (1 343)
             Rörelsemarginal Q1-Q3: 7,3% (9,6%)


Division Infrastruktur har en ledande position inom konsulttjänster
för infrastrukturell utveckling i Skandinavien. Kunderna finns inom
offentlig sektor, försvarssektorn, industrin och fastighetsmarknaden.

Marknaden för division Infrastruktur försvagades under första
halvåret och har sedan dess legat kvar på en lägre nivå. Detta med
undantag för två marknadsområden: Samhällsbyggnad och
Energieffektivisering av fastigheter.

Divisionens största affärsområde, Installation med 650 konsulter i
Sverige och Norge, uppvisar en lägre lönsamhet i spåren av nedgången
på marknaden för byggrelaterade tjänster till industrin och privata
bygg- och fastighetsbolag. Det marknadsområde som fortsätter att växa
snabbt även i denna konjunktur är Energieffektivisering av
fastighet.

Det affärsområde som utvecklades starkast i det tredje kvartalet var
Samhällsbyggnad. Verksamheten uppvisade en stark organisk tillväxt i
kombination med stigande resultat. Marknaden drivs av betydande
investeringar i det svenska väg- och järnvägsnätet.

Utvecklingen inom affärsområdet Produktutveckling har varit svagt
positiv efter sommaren.


Kontroll         Rörelsens intäkter Q3, MSEK: 98 (88)
             Rörelsemarginal Q3: 12,1% (13,4%)

             Rörelsens intäkter Q1-Q3, MSEK: 300 (252)
             Rörelsemarginal Q1-Q3: 9,3% (12,1%)


Divisionen erbjuder teknisk kontroll. Huvudverksamheten är
besiktning, provning och certifiering. Verkstads- och
kärnkraftsindustrin är stora uppdragsgivare.

Marknaden för teknisk kontroll har utvecklats positivt i det tredje
kvartalet. Efterfrågan ökade inom samtliga kompetensområden, särskilt
för provningsrelaterade tjänster. Den starkaste efterfrågan noterades
fortsatt från kärnkraftsindustrin.

Resultatet belastades av investeringar i utrustning och
specialistkompetens för främst kärnkraftsindustrin. Kostnaderna för
detta har överskridit budget. Åtgärder för att reducera
utvecklingskostnaderna och öka intäkterna kommer att vidtas.

Tillväxten förklaras av förvärvet av tjeckiska Qualitest (september
2008) samt organisk tillväxt i den svenska verksamheten. Den
tjeckiska verksamheten levererade fortsatt resultat över förväntan i
tredje kvartalet.

Moderbolaget

Moderbolagets rörelseintäkter för perioden januari-september 2009 var
218 (185) MSEK och avser främst koncerninterna tjänster.
Resultatet efter finansnetto uppgick till -19 (-25) MSEK. Likvida
medel uppgick till 2 (2) MSEK och bruttoinvesteringar i maskiner och
inventarier uppgick till 3 (9) MSEK. Moderbolaget har ökat sina
andelar i koncern- och intresseföretag till 1 903 (999) MSEK beroende
på interna omstruktureringar av aktieinnehaven.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34,
Delårsrapportering, Interim Financial Reporting.
Redovisningsprinciperna är i enlighet med International Financial
Reporting Standards (IFRS), och de av EU antagna tolkningarna av
gällande standards, International Financial Reporting Interpretations
Committee (IFRIC) och 9 kapitlet ÅRL. Rapporten har upprättats enligt
samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som
årsredovisningen för 2008 (not 1 sid. 83). Moderbolaget följer Rådet
för finansiell rapportering och dess rekommendation RFR 2.1 vilket
innebär att moderbolaget i årsredovisningen i den juridiska personen
skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt
det är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen.

Risker och osäkerhetsfaktorer

ÅF-koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar
affärsrisker knutet till den allmänna ekonomiska utvecklingen och
investeringsviljan på olika marknader, förmågan att rekrytera och
behålla kvalificerade medarbetare samt effekten av politiska beslut.

Koncernen är vidare exponerad för olika slag av finansiella risker
såsom valuta-, ränte- och kreditrisker. Koncernens risker finns
utförligt beskrivna i ÅFs årsredovisning 2008 på sidorna 56-60. Inga
väsentliga risker bedöms ha tillkommit sedan dess.

Aktien

Aktiekursen för ÅF var 172 kronor vid rapportperiodens utgång, en
uppgång med 45 procent sedan årsskiftet. OMXSPI-index steg
med 37 procent under samma tidsperiod.

Aktiesparprogram

Vid årsstämman i ÅF AB den 5 maj 2009 fattades beslut om ett
prestationsrelaterat aktiesparprogram riktat till upp till 160
nyckelpersoner inklusive VD. Deltagarna kan spara ett belopp
motsvarande maximalt 5 procent av sin bruttolön för köp av ÅF-aktier
på OMX Nordic Exchange Stockholm under en 12 månaders period från det
att programmet införts. Vid anmälningsperiodens slut hade 110 ledande
befattningshavare anmält intresse för köp av cirka 23 400 aktier för
hela 2009 års program. I det fall de i förväg uppsatta
prestationsmålen uppnås fullt ut kommer cirka 99 000 aktier att
överföras vederlagsfritt, under 2012 samt 2013, till deltagarna,
vilket kan medföra en maximal utspädning av vinst per aktie
motsvarade 0,6 procent.

Under första kvartalet 2009 återköptes 45 000 ÅF-aktier. Syftet med
återköpen var att säkra bolagets förpliktelser med anledning av
"Prestationsbaserat Aktiesparprogram 2008".
Nästa rapporttillfälle

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009 kommer att offentliggöras
den 17 februari 2010.

Stockholm den 21 oktober 2009,
ÅF AB (publ)
Jonas Wiström, Verkställande Direktör


Informationen i denna delårsrapport är sådan som ÅF AB är skyldig att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument.
Denna information lämnades för offentliggörande den 21 oktober 2009
klockan 08.30.


         ÅF AB (publ) Org. nr. 556120-6474
         Frösundaleden 2, 169 99 Stockholm
       Telefon: 010 505 00 00 Fax: 08 653 56 13
           E-mail: info@afconsult.com
             www.afconsult.com


 Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande
länk:

Related files