AFRY press release generic image

ÅF - Delårsrapport januari-september 2010

tors, 10/21/2010 - 08:35
Regulatory

För mer information:


VD och koncernchef Jonas Wiström +070-608 12 20

CFO Jonas Ågrup         +070-333 04 95

Informationschef Viktor Svensson +070-657 20 26Tredje kvartalet 2010

 * Rörelsens intäkter uppgick till 911*) (997) MSEK
 * Rörelseresultatet uppgick till 91 (72) MSEK, varav 31 MSEK i reavinst
 * Rörelsemarginal, exkl reavinst, var 6,6 (7,2) procent
 * Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 2,09 (1,36) kronor

Januari - september 2010

 * Rörelsens intäkter uppgick till 3 518 (3 404) MSEK, varav 458 MSEK avser
  försäljning av dotterbolag
 * Rörelseresultatet uppgick till 711 (278) MSEK, varav 488 MSEK i reavinster
 * Rörelsemarginal, exkl reavinster, var 7,3 (8,0) procent
 * Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 19,00 (5,63) kronor

*) Struktureffekt på grund av försäljning av ÅF-Kontroll motsvarande -98 MSEK.


Kommentar av VD Jonas Wiström:

ÅFs marknad har stabiliserats efter finanskrisen, men återhämtningen går
långsamt. Det märks fortfarande en försiktighet inför nya, större investeringar
i produktionskapacitet i industrin. Efterfrågan inom energi- och
infrastrukturområdet är fortsatt god.

Rörelseresultatet för tredje kvartalet var i linje med fjolårets resultat,
beaktat att det numera avyttrade ÅF-Kontroll bidrog med 12 MSEK i kvartalet
2009.

Lönsamheten tyngdes av en fortsatt expansion inom området Samhällsbyggnad och av
att ÅFs konsultinsatser för projekt Förbifart Stockholm försenats på grund av
ett överklagande. ÅF har tagit ett strategiskt beslut att inta en ledande
position på denna långsiktigt expansiva marknad. Antalet medarbetare inom
Samhällsbyggnad uppgår idag till närmare 500, vilket är en fördubbling på 12
månader.

ÅF ser positivt på den närmaste framtiden. Bedömningen är att marknaden kommer
att successivt fortsätta förbättras - samtidigt som intresset för ÅF som
arbetsgivare aldrig varit större. Alldeles nyligen utsågs ÅF till Sveriges
tredje mest attraktiva arbetsgivare bland yrkesverksamma ingenjörer, enligt
Universum. Totalt deltog 6 000 ingenjörer i studien.

ÅF har en stark balansräkning, vilket möjliggör ett fortsatt aktivt deltagande i
konsolideringen av den tekniska konsultbranschen. Det handlar om
tillväxtmöjligheter genom förvärv på såväl befintliga som nya marknader i
Europa.

Den övergripande målsättningen kvarstår: ÅF skall fortsätta leverera lönsamhet i
toppskiktet av branschen samtidigt som tillväxttakten skall öka framöver.


Huvudkontor:
ÅF AB, 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: 010-505 00 00 Fax: 010-505 00 10
www.afconsult.com / info@afconsult.com
Org.nr. 556120-6474


Informationen i denna delårsrapport är sådan som ÅF AB är skyldig att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den
21 oktober 2010 klockan 08.30.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa
bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla
framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall
blir annorlunda.


Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:

Related files