Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF förvärvar CTS Engineering Oy

mån, 22/03/2004 - 15:34 CET
ÅF förvärvar ett av Finlands mest etablerade och största konsultföretag inom massa- och pappersindustrin, CTS Engineering Oy, med 260 medarbetare. ÅFs division Massa & Papper stärker därmed ställningen som en av de två ledande skogsindustrikonsulterna i Europa. CTS är en skogsindustrikonsult med en omsättning på drygt 16 miljoner Euro. Konsulttjänster utförs i Finland och i stora delar av Europa. Bolaget grundades 1973 och stora kunder är Norske Skog, Stora Enso, UPM Kymmene och Metso. CTS är i första hand specialiserade på tryckpappersteknik medan ÅF traditionellt har haft tyngdpunkten inom massatillverkning och returpapper. "CTS kommer att spela en viktig roll i den internationella organisation som håller på att skapas inom division Massa & Papper. ÅF och CTS skapar tillsammans en samlad resurs för massa och pappersindustrin på 650 medarbetare i tiotalet länder. Genom förvärvet kan vi ta större uppdrag och får därtill en plattform för tillväxt i Baltikum och Östeuropa för ÅFs övriga tjänster", säger VD Jonas Wiström.
I och med detta förvärv blir ÅF en mer komplett och internationell leverantör av konsulttjänster inom Massa & Papper med enheter i Sverige, Finland, Frankrike, Tyskland, Spanien, Tjeckien och Sydafrika.
ÅF förvärvar 67,6 procent av aktierna i CTS med en option att förvärva ytterligare 12,4 procent under 2005. Tillsammans med ÅFs tidigare ägarandel på 20 procent innebär det att ÅF senast 2005 kommer att äga 100 procent av CTS. ÅF förvärvar aktierna av CTS totalt 27 aktieägare, varav merparten är medarbetare i företaget. Ersättning för 67,6 procent av aktierna utges dels kontant om 34 MSEK, dels i form av 23 MSEK i nyemitterade aktier av serie B i AB Ångpanneföreningen. Delbetalningen i form av nyemitterade aktier sker med stöd av bemyndigandet från den ordinarie bolagsstämman den 7 maj 2003. Säljarna kommer att äga 3,1 procent av kapitalet samt 1,9 procent av rösterna i ÅF.
Sammanslagningen beräknas ge upphov till betydande intäktssynergier. Enligt en preliminär uppskattning bedöms kostnaderna för att uppnå synergierna, inklusive transaktionskostnader, uppgå till cirka 6 MSEK. Sammantaget bedöms förvärvet påverka ÅFs vinst och kassaflöde per aktie positivt redan under innevarande år.
"Samgåendet med ÅF är industriellt riktigt och förbättrar våra tillväxtmöjligheter. Vi agerar i linje med globaliseringen av massa- och pappersindustrin och kommer att få ett brett kunderbjudande i absolut världsklass", säger Timo Juvonen, VD för CTS. Utveckling CTS Engineering Oy 1999-2003: M Euro 1999 2000 2001 2002 2003 Snitt 5 år Omsättning 13,3 15,1 17,2 15,0 16,2 15,4 Vinstmarginal 5,0% 7,5% 7,1% 3,6% 2,4% 5,2%

AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen

För mer information:

Jonas Wiström, VD 08-657 11 15/ 070-608 12 20 Timo Juvonen, VD CTS +358 400 659 274 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

ÅF är ett ledande tekniskt konsultföretag. Vi kombinerar avancerat IT- och ingenjörskunnande inom områdena energi, miljö, massa, papper och kontroll, i utvecklingen av industriella system och produkter samt vid utformningen av installationer och infrateknik. ÅFs 2 600 medarbetare återfinns på ett 50-tal orter i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder.