AFRY press release generic image

ÅF förvärvar energikonsultföretaget Colenco AG

tors, 08/30/2007 - 15:08
Regulatory
För mer information:

Jonas Wiström, VD & Koncernchef      070-608 12 20
Eero Auranne, Divisionschef        070-320 09 53
Viktor Svensson, Informationschef     070-657 20 26
Roberto Gerosa, VD Colenco         +41 (0) 56 483 12 12ÅF förvärvar det schweiziska energikonsultföretaget Colenco med 250
medarbetare i Europa och Asien. ÅF blir genom förvärvet ett av de
största oberoende internationella konsultföretagen inom energiområdet
med en världsledande ställning inom kärnkraft.

Colenco är ett internationellt energikonsultföretag med säte i Baden,
Schweiz. Bolaget har 250 medarbetare, varav 180 arbetar ifrån
Schweiz. Colenco har kontor i elva länder och pågående projekt i fler
än 40 länder med fokus på kärnkraft, vattenkraft, elnät samt
konventionella kraftverk. Förvärvet av Colenco stärker ÅFs
marknadsposition i Europa, Baltikum, Ryssland, Sydöstra Asien och i
Sydasien.

Colencos omsättning under 2006 var 271 MSEK med en vinstmarginal på
7,4 procent. Under första halvåret 2007 var omsättningen 159 MSEK med
en vinstmarginal på 10,7 procent. Bolaget har i dag en orderstock
värd cirka 825 MSEK. En av de stora kunderna är det schweiziska
kraftbolaget ATEL. Colenco är en avknoppning från ATEL (år 2001) med
en historik som sträcker sig tillbaka till år 1895.

Köpeskillingen, som är kontant, uppgår till cirka 300 MSEK (33
miljoner Euro) för 100 procent av aktierna i Colenco - samt en
tilläggsköpeskilling, baserad på resultaten under de närmaste tre
åren, som maximalt kan uppgå till cirka 100 MSEK (11 miljoner Euro).
Colenco har en nettokassa uppgående till 80 MSEK samt en fastighet
värderad till cirka 100 MSEK. Baserat på en tilläggsköpeskilling om
50 MSEK beräknas de immateriella tillgångarna uppgå till 190 MSEK,
varav 180 MSEK bedöms klassificeras som goodwill.

Förvärvet, som konsolideras i ÅF och division Process från och med
det tredje kvartalet, förväntas medföra en positiv effekt på vinst
per aktie för ÅF redan under 2007, exklusive synergieffekter.

Förvärvet följer ÅFs internationella strategi att möta den snabbt
växande efterfrågan på den internationella energimarknaden. Marknaden
inom energiområdet är stark i Europa och Asien tack vare stora och
fleråriga investeringsprogram i de flesta länder.

AB Ångpanneföreningen, Informationsavdelningen


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på
hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och
lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och
vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande
aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har i dag drygt 3500
medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra
kunder finns i hela världen.

Related files