Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF fullföljer samgåendet med Epsilon samt beslutar om apportemission

tors, 29/11/2012 - 16:35 CET
Regulatory

För mer information:

Viktor Svensson, Informationschef +46 70 657 20 26

ÅF fullföljer samgåendet med Epsilon samt beslutar om apportemission

ÅF AB ("ÅF") har den 29 november 2012 fullföljt det tidigare offentliggjorda
samgåendet med Epsilon Holding AB (publ) ("Epsilon"). ÅF har förvärvat samtliga
aktier i Epsilon från Danir AB ("Danir") mot vederlag bestående av dels en
nettoskuldsjusterad kontantdel om cirka 842 miljoner kronor, dels 5 985 915
nyemitterade ÅF-aktier av serie B.

Med anledning av att vederlaget för förvärvet betalas delvis i form av
nyemitterade ÅF-aktier av serie B, har ÅF:s styrelse i samband med fullföljd av
förvärvet beslutat att, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 19
november 2012, emittera 5 985 915 ÅF-aktier av serie B till Danir. Genom
emissionen kommer ÅF:s aktiekapital att öka med 29 929 575 kronor. Antalet
aktier av serie B kommer att öka från 32 450 126 aktier till 38 436 041 aktier.
De nya B-aktierna kommer att motsvara cirka 14,9 procent av kapitalet och 11,0
procent av rösterna i ÅF efter emissionens genomförande. De nya aktierna
beräknas bli föremål för handel på NASDAQ OMX Stockholm omkring den 4 december
2012.

Vid extra bolagsstämma den 19 november 2012 valdes Dan Olofsson och Johan
Glennmo, villkorat av förvärvets fullföljd, till nya styrelseledamöter i ÅF. I
och med att förvärvet nu fullbordats inträder Dan Olofsson och Johan Glennmo i
ÅF:s styrelse, varefter styrelsen består av följande stämmovalda ledamöter: Ulf
Dinkelspiel (ordförande), Lena Treschow Torell (vice ordförande), Johan Glennmo,
Eva-Lotta Kraft, Anders Narvinger, Björn O Nilsson, Dan Olofsson, Joakim Rubin,
Kristina Schauman och Anders Snell.

Informationsavdelningen

ÅF AB

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 29 november 2012 klockan 16:30.

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag 5 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.


Related files