Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF genomför en riktad nyemission av 6 576 866 nya B-aktier genom vilken bolaget tillförs cirka 1 210 miljoner kronor

tors, 21/02/2019 - 18:30 CET
Regulatory

Den 19 februari 2019 offentliggjorde ÅF AB (”ÅF” eller ”Bolaget”) att Bolagets kontanta offentliga uppköpserbjudande avseende Pöyry PLC (”Pöyry” respektive ”Erbjudandet”) hade fullföljts. I syfte att finansiera en del av återbetalningen av skuldfinansieringen för Erbjudandet har styrelsen i ÅF i dag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 16 januari 2019, beslutat om en riktad nyemission av högst 6 576 866 nya aktier av serie B till en teckningskurs om 184,03 kronor per aktie (den ”Riktade Emissionen”).

I enlighet med tidigare kommunicerade åtaganden är teckningsberättigade i den Riktade Emissionen följande tidigare aktieägare i Pöyry:

• Corbis S.A., som åtagit sig att teckna 4 926 020 nya aktier av serie B,

• Procurator-Holding Oy, som åtagit sig att teckna 939 900 nya aktier av serie B,

• Mariatorp Oy, som åtagit sig att teckna 361 498 nya aktier av serie B och

• Wipunen Varainhallinta Oy, som åtagit sig att teckna 349 448 nya aktier av serie B.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra nyemission av aktier av serie B till ovanstående tidigare aktieägare i Pöyry vilka i samband med Erbjudandet har åtagit sig att direkt eller indirekt teckna aktier i ÅF efter genomförande av Erbjudandet för att därigenom reducera Bolagets skuldsättning efter Erbjudandets genomförande. Genom den Riktade Emissionen tillförs ÅF cirka 1 210 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen motsvarar den volymviktade genomsnittliga betalkursen för aktie av serie B i ÅF på Nasdaq Stockholm under de fem handelsdagar som närmast föregick offentliggörandet av Erbjudandet.

Genom den Riktade Emissionen ökar antalet utestående aktier med 6 576 866 från 77 415 849 till 83 992 715 och aktiekapitalet ökar med 16 442 165 kronor från 193 539 622,50 kronor till 209 981 787,50 kronor. Antalet aktier av serie B ökar från 74 198 097 till 80 774 963. De nya aktierna av serie B kommer att motsvara cirka 7,8 procent av aktiekapitalet och cirka 5,8 procent av rösterna i ÅF efter den Riktade Emissionens genomförande. De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 4 mars 2019.

Som tidigare kommunicerats har Corbis S.A., Procurator-Holding Oy, Mariatorp Oy och Wipunen Varainhallinta Oy åtagit sig att, med vissa undantag, inte sälja några aktier i ÅF under en period om 180 kalenderdagar efter genomförandet av den Riktade Emissionen.

Som tidigare offentliggjorts beslutade den extra bolagsstämman den 16 januari 2019 även att bemyndiga styrelsen att besluta om en företrädesemission om cirka 2 790 miljoner kronor. Corbis S.A., Procurator-Holding Oy, Mariatorp Oy och Wipunen Varainhallinta Oy har som tidigare kommunicerats åtagit sig att på vissa villkor delta i den planerade företrädesemissionen, för mer information hänvisas till Bolagets pressmeddelande den 10 december 2018.

Denna information är sådan information som ÅF AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2019 kl 18.30 CET.

För mer information kontakta gärna:

Jacob Landén, chefsjurist +46 708 94 12 16

Corporate Communication
ÅF AB (publ)

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Vår bas är i Europa och våra affärer och kunder finns över hela världen.

ÅF – Making Future.

ÅF AB (publ), Frösundaleden 2, SE-169 99 Stockholm
Telefon +46 10 505 00 00, säte i Stockholm, www.afconsult.com
Organisationsnr 556120-6474, momsreg.nr SE556120647401

Related files