AFRY press release generic image

ÅF - kallelse till årsstämma

ons, 04/04/2007 - 10:17
För mer information: Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26 Aktieägarna i AB Ångpanneföreningen (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 maj 2007 klockan 17.00 på AB Ångpanneföreningens huvudkontor, Fleminggatan 7, Stockholm.

1 Rätt att delta Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast onsdagen den 2 maj 2007, dels anmäla sitt deltagande i årsstämman senast fredagen den 4 maj 2007 klockan 16.00.
Aktieägare som har valt att förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman. Aktieägare som önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 2 maj 2007.
Anmälan Anmälan om deltagande i årsstämman skall göras per post till AB Ångpanneföreningen, Informationsavdelningen, Box 8133, 104 20 Stockholm, per tfn 010-505 00 00, per fax 08-653 56 13 eller via www.afconsult.com.
Vid anmälan bör uppges namn, person- alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt antal biträden (högst två). Behörighetshandlingar, såsom fullmakt, registreringsbevis med mera, bör biläggas anmälan.
Årsredovisningen Årsredovisningen och revisionsberättelsen beräknas hållas tillgängliga hos bolaget och sändas ut till aktieägarna under vecka 15.
1.1 Förslag till dagordning 1.1.1 1 Val av ordförande vid årsstämman 2 Upprättande och godkännande av röstlängd 3 Godkännande av dagordningen 4 Val av en eller två justeringsmän 5 Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad 6 Anföranden av verkställande direktören styrelsens ordförande angående styrelsens arbete under det gångna året styrelsens ordförande angående ersättningsutskottets arbete och funktion 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 1.1.2 8 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 9 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av årsstämman 10 Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer 1.1.3 11 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 12 Val av revisorer och revisorssuppleanter 13 Inrättande av valberedning 14 Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen 15 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier vid företagsförvärv 16 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen Val av ordförande vid årsstämman (punkt 1 på dagordningen) Valberedningen föreslår att advokaten Martin Börresen utses som ordförande vid årsstämman.
Utdelning (punkt 8 på dagordningen) Styrelsen föreslår att det till aktieägarna utdelas 3:00 kr per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås fredagen den 11 maj 2007. Utbetalning genom VPC beräknas ske onsdagen den 16 maj 2007.
Förslag till val av styrelse samt arvoden till styrelsen och revisorerna (punkterna 9, 10 och 11 på dagordningen) Valberedningen, som består av Gunnar Svedberg (företrädande Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse), Carl-Erik Nyquist (ordförande AB Ångpanneföreningen) och Erik Sjöström (företrädande Skandia Liv) föreslår att styrelsen skall bestå av åtta ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter föreslås omval av Ulf Dinkelspiel, Magnus Grill, Eva-Lotta Kraft, Peter Sandström (ledamot utan arvodering), Helena Skåntorp och Lena Treschow Torell samt nyval av Patrik Enblad och Jon Risfelt. Ulf Dinkelspiel föreslås väljas till styrelsens ordförande efter avgående Carl-Erik Nyquist.
Valberedningen föreslår vidare att styrelsearvode skall utgå med totalt 1.250.000 kronor, att fördelas med 350.000 kronor till styrelseordföranden och med 150.000 kronor till respektive styrelse­ledamot som inte är anställd inom ÅF-koncernen. Valberedningen föreslår även att arvode för utskottsarbete skall utgå med 25.000 kronor till respektive utskottsmedlem som inte är anställd inom ÅF-koncernen samt att arvode skall utgå med 50.000 kronor till revisionsutskottets ordförande. Vidare föreslår valberedningen att revisorsarvoden skall utgå enligt särskild räkning.
Förslag till val av revisorer och revisorssuppleanter (punkt 12 på dagordningen) Nuvarande mandatperiod för bolagets revisorer utgår i och med årsstämman 2007. Valberedningen föreslår därför årsstämman att välja Ernst & Young AB, med Lars Träff som huvudansvarig, till revisor för en mandatperiod av fyra år. Företrädare för aktieägare representerande mer än 50 procent av det totala antalet röster i bolaget stödjer valberedningens förslag ovan.
Förslag till beslut om inrättande av valberedning (punkt 13 på dagordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att valberedning, för tiden intill dess att en ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa stämma, skall utgöras av styrelsens ordförande jämte en representant vardera för tre av bolagets största aktieägare vid det tredje kvartalets utgång. Valberedningen skall utse ordförande från den röstmässigt störste aktieägaren. Lämnar någon ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört skall, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör någon av de största aktieägarna, av annan aktieägare inom gruppen av bolagets största aktieägare. Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter.
Valberedningens ledamöter skall offentliggöras senast i samband med delårsrapporten för tredje kvartalet år 2007.
Aktieägare representerande mer än 50 procent av det totala antalet röster i bolaget har meddelat att de stödjer förslaget.
Förslag till beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen (punkt 14 på dagordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman 2007 beslutar att följande principer för ersättning och övriga anställningsvillkor för bolagsledningen skall gälla för avtal som nytecknas eller ändras efter årsstämman.
Med koncernledningen avses verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningsgruppen.
Styrelsens förslag är att ersättningen till koncernledningen skall utformas efter marknadsmässiga villkor och samtidigt stödja aktieägarintresset. Ersättningen skall i huvudsak bestå av fast lön, rörlig lön, pensionsförmåner samt övriga förmåner, till exempel tjänstebil. Riktlinjerna för ersättningen avser att säkerställa att ÅF kan attrahera och behålla marknadens bästa arbetskraft för att därigenom stödja ÅFs affärsidé och strategi.
Den fasta lönen skall fastställas med hänsyn tagen till kompetens, ansvarsområde och prestation och skall baseras på marknadsmässiga förutsättningar.
Den rörliga lönen skall baseras på prestationsbaserade program och är maximerad till en procentsats av den fasta årslönen som varierar mellan 60 och 100 procent. Rörlig lön skall inte vara pensionsgrundande.
Uppsägningstiden skall vara sex månader från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolaget skall summan av uppsägningstid och den tid under vilken avgångsvederlag utgår maximalt vara 24 månader. Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav. Ordinarie pensionsålder är 65 år. Vid avgång före pensionsåldern skall befattningshavaren erhålla fribrev på pension från 60 års ålder.
Frågor om ersättning till bolagsledningen bereds av ett ersättningsutskott och, när det gäller verkställande direktören, beslutas av styrelsen.
Styrelsen föreslår även att årsstämman bemyndigar styrelsen att avvika från de av årsstämman beslutade riktlinjerna för ersättning, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.
Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 15 på dagordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av sammanlagt högst 1 500 000 aktier av serie B mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor, samt att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att genom emission kunna finansiera företagsförvärv, varvid betalning skall kunna ske helt eller delvis med bolagets aktier och/eller genom att emitterade aktier placeras hos institutionella köpare mot kontant betalning, varvid de kontanta medlen används för att finansiera hela eller delar av förvärvet.
Övrig information För giltigt beslut enligt punkten 15 ovan krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. --------------------- Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängligt hos bolaget på adress Fleminggatan 7 i Stockholm från och med den 24 april 2007 samt på bolagets hemsida www.afconsult.com. De aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översänds med post eller via e-post.
Stockholm i april 2007 AB Ångpanneföreningen (publ) Styrelsen